Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 27.aprīļa 235.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2008.gada 1. februārīNr.110

protokols Nr.3, 86. punkts

Par istabu tipa dienesta viesnīcu izveidošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 25.panta pirmo daļu, kā arī, ievērojot Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993.gada 26.aprīļa lēmuma Nr.212 „Par dienesta viesnīcu lietošanas noteikumiem” 3.punkta nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izmantot kā istabu tipa dienesta viesnīcas šādus Jūrmalas pašvaldībai piederošos dzīvokļus:

  1.1. Izslēgts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 235.lēmumu

  1.2. Izslēgts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 235.lēmumu

  1.3. Izslēgts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 235.lēmumu

  1.4. Skolas ielā 61-11, Jūrmalā.

 2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot nepieciešamos grozījumus spēkā esošajā pilnvarojuma līgumā ar SIA „Jūrmalas namsaimnieks” par šī lēmuma 1.punktā minēto dienesta viesnīcu administratora pienākumu veikšanu.

 3. Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļai (Dz.Krūmiņš) viena mēnešu laikā sagatavot attiecīgo dienesta viesnīcu iekšējās kārtības noteikumus.

 4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi un apstiprināt dienesta viesnīcu iekšējās kārtības noteikumus.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics