Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 235

protokols Nr. 8, 36. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra
lēmumā Nr.110 ,,Par istabu tipa dienesta viesnīcu izveidošanu”

Jūrmalas pilsētas dome 2008.gada 1.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.110 ,,Par istabu tipa dienesta viesnīcu izveidošanu”, ar kuru nolemts izmantot kā istabu tipa dienesta viesnīcas šādus Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošus dzīvokļus:

1. Skolas ielā 38-12, Jūrmalā,

2. Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā,

3. Lauku ielā 35-62, Jūrmalā,

4. Skolas ielā 61-11, Jūrmalā.

Saskaņā ar Ministru Padomes 1993.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.212 ,,Par dienesta viesnīcu lietošanas noteikumiem” apstiprināto dienesta viesnīcu lietošanas noteikumu 3.punktu dienesta viesnīcas tostarp var būt istabu tipa (ja katram dienesta viesnīcas īrniekam vai īrniekam kopā ar viņa ģimenes locekļiem tiek ierādīta atsevišķa istaba). Kā istabu tipa dienesta viesnīcu var izmantot arī dzīvojamo māju (vai daļa no mājas) ar vienistabas dzīvokļu plānojumu.

Dzīvojamā telpa Skolas ielā 38-12, Jūrmalā, (trīsistabu dzīvoklis) ir atbrīvota 2016.gada 28.novembrī un šobrīd nav izīrēta.

Dzīvojamā telpa Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā, (divistabu dzīvoklis) ir atbrīvota 2016.gada 19.septembrī un šobrīd nav izīrēta.

Dzīvojamā telpa Lauku ielā 35-62, Jūrmalā, (divistabu dzīvoklis) ir izīrēta Vārds Uzvārds bez termiņa ierobežojuma saskaņā ar 2011.gada 21.februārī noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.20.

Dzīvojamā telpa Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, (divistabu dzīvoklis) ir izīrēta Vārds Uzvārds uz laiku, kamēr īrnieks ir darba attiecībās ar Jūrmalas pilsētas domi vai tās padotībā esošu iestādi, bet ne ilgāk kā uz 3 (trīs) gadiem (līdz 2017.gada 3.septembrim), saskaņā ar 2014.gada 17.septembra Dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1.2-16.2.2/1202.

Ievērojot iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta trešo daļu pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2017.gada 28.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/4) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2017.gada 12.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-23/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.110 ,,Par istabu tipa dienesta viesnīcu izveidošanu” un izslēgt lēmuma 1.1., 1.2., 1.3.punktu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai sagatavot attiecīgus Jūrmalas pilsētas domes lēmumus par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošām neizīrētām dzīvojamām telpām Skolas ielā 38-12, Jūrmalā, un Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF