Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2008.gada 30. oktobra 943.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2008.gada 1. februārīNr.111

protokols Nr.3, 87. punkts

Par Murjāņu sporta ģimnāzijas ēku un būvju
Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 nodošanu
pašvaldības īpašumā

Murjāņu sporta ģimnāzijas ēkas un būves ar pašreizējo adresi Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 atrodas uz zemesgabala Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 30 ar kadastra numuru 1300 010 2713 un platību 9991 kv.m. Kopš 2007.gada Murjāņu sporta ģimnāzijas ēkas Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 netiek izmantotas. Murjāņu sporta ģimnāzijas ēkas un būves bija Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā.

Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra rīkojuma Nr.25 „Par nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā” 2.punktu ir noteikts „Izglītības un zinātnes ministrijai nodot Finanšu ministrijas valdījumā valstij piekrītošo nekustamo īpašumu – sešas būves (būvju kadastra apzīmējumi: 1300 010 2713 002, 1300 010 2713 003, 1300 010 2713 004, 1300 010 2713 007, 1300 010 2713 008, 1300 010 2713 009) – Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32”.

Namīpašums ar pašreizējo adresi Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 sastāv no šādām ēkām un būvēm:

  1. Sporta ģimnāzijas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 002 (ķieģeļu mūra ēka ar kopējo platību 1269,6 kv.m, ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1970.);

  2. Sporta ģimnāzijas atjaunināšanās centra ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 003 (ķieģeļu mūra ēka ar kopējo platību 681,3 kv.m, ekspluatācijas uzsākšanas gads - 1986.);Izmaiņa ar Domes 2008.gada 30. oktobra 943.lēmumu

  3. Bibliotēkas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 004 (koka konstrukcijas ēka ar kopējo platību 35,1 kv.m, ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1950.);Izmaiņa ar Domes 2008.gada 30. oktobra 943.lēmumu

  4. Nojume ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 007 (koka konstrukcijas būve ar kopējo platību 33,4 kv.m, ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1960.);

  5. Šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 008, (koka konstrukcijas būve ar kopējo platību 97,6 kv.m, ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1950.);

  6. Noliktava ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 009, (ķieģeļu mūra ēka ar kopējo platību 102,6 kv.m, ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1941.).

Zemesgabals Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 30 atrodas bijušā zemesgabala IV-6-20 robežās. Ar Rīgas apgabaltiesas civillietu tiesas kolēģijas 1998.gada 23.oktobra spriedumu lietā Nr.C-500/8 atzītas īpašuma tiesības mantiniekiem uz zemesgabalu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 (bijušais zemesgabals IV-6-20) 11130 kv.m platībā. Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1999.gada 24.septembra lēmumu Nr.1621 ir izveidots nekustamais īpašums Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 ar zemesgabalu 3120 kv.m platībā, atjaunojot īpašuma tiesības mantiniekiem. Par bijušā zemesgabala IV-6-20 daļu 8010 kv.m platībā mantinieki ir saņēmuši īpašumā citu līdzvērtīgu zemesgabalu Jūrmalas pilsētā.

Zemesgabala Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 30 lietošanas mērķis ir izglītības un zinātnes iestāžu apbūve – 0901.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai trūkst telpu izglītības iestāžu izvietošanai, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 14.pantu, 15.panta 4.punktu un 21.panta 17.punktu, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu un pārejas noteikumu 3.punktu, lai sakārtotu īpašuma tiesības, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu – gādāt par iedzīvotāju izglītību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministriju sagatavot Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma projektu un lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu – Murjāņu sporta ģimnāzijas ēkas un būves ar pašreizējo adresi Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 – sporta ģimnāzijas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 002 un kopējo platību 1269,6 kv.m; sporta ģimnāzijas atjaunināšanās centra ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 003 un kopējo platību 681,3 kv.m; bibliotēkas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 004 un kopējo platību 35,1 kv.m; nojumi ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 007 un kopējo platību 33,4 kv.m; šķūni ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 008 un kopējo platību 97,6 kv.m un noliktavu ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 009 un kopējo platību 102,6 kv.m.

  2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics