Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 30.oktobrīNr.943

protokols Nr.37, 44. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.111 „Par Murjāņu sporta ģimnāzijas
ēku un būvju Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32
nodošanu pašvaldības īpašumā”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumu Nr.111 „Par Murjāņu sporta ģimnāzijas ēku un būvju Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 nodošanu pašvaldības īpašumā” ir nolemts lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministriju sagatavot Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma projektu un lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu – Murjāņu sporta ģimnāzijas ēkas un būves ar pašreizējo adresi Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 – sporta ģimnāzijas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 002 un kopējo platību 1269,6 kv.m, sporta ģimnāzijas atjaunināšanās centra ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 003 un kopējo platību 681,3 kv.m, bibliotēkas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 004 un kopējo platību 35,1 kv.m, nojumi ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 007 un kopējo platību 33,4 kv.m, šķūni ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 008 un kopējo platību 97,6 kv.m, noliktavu ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 009 un kopējo platību 102,6 kv.m.

Kopš 2007.gada Murjāņu sporta ģimnāzijas ēkas Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 netiek izmantotas, bet Jūrmalas pilsētas pašvaldībai trūkst telpu izglītības iestāžu izvietošanai. Pumpuru vidusskolai ir paredzēts kapitālais remonts, kura laikā skolas telpās nav iespējams nodrošināt mācību procesu. Pumpuru vidusskola piedalās Eiropas Savienības projektā „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā”, tam nepieciešamas papildu telpas. Arī Pumpuru sākumskolas izvietošanai trūkst telpu. Jūrmalas pilsētas alternatīvā skola īrē telpas no valsts SIA „Bulduru dārzkopības vidusskola”, jo pašvaldības īpašumā nav piemērotu telpu.

Ņemot vērā to, ka Murjāņu sporta ģimnāzijas telpas ir piemērotas mācību procesa organizēšanai, Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir gatava ieguldīt līdzekļus aptuveni Ls 1037000 apmērā skolas ēku rekonstrukcijai un telpu piemērošanai vispārizglītojošās skolas mācību procesa prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu - gādāt par iedzīvotāju izglītību, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 14.pantu, 15.panta 4.punktu un 21.panta 17.punktu, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu un pārejas noteikumu 3.punktu un, lai sakārtotu īpašuma tiesības, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.111 „Par Murjāņu sporta ģimnāzijas ēku un būvju Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 nodošanu pašvaldības īpašumā”:

  1. Papildināt lēmumu ar 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

    „2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošinās Murjāņu sporta ģimnāzijas ēku un būvju Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 rekonstrukciju un piemērošanu mācību procesa vajadzībām, ieguldot līdzekļus aptuveni Ls 1037000 apmērā pēc ēku un būvju nodošanas Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.”.

  2. Lēmuma 2.punktam izmainīt numuru uz „3.”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Grozītais lēmums Nr.111