Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 21.aprīļa 173.lēmumu
Izmaiņas ar Domes 2009.gada 01.oktobra 770.lēmumu

2008.gada 22. maijāNr.415

protokols Nr.21, 13. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2008.gada 1.jūliju apstiprināt maksas pakalpojumu cenas Jūrmalas pilsētas stadionā saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (A.Bērziņš) publicēt lēmumu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

  3. Noteikt, ka Jūrmalas peldēšanas skolas direktoram A.Ļeonovam, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi, ir tiesības piemērot atlaides maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā.

  4. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem kontrolēt lēmuma izpildi.

  5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.272 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā”.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2008.gada 22.maija lēmumu Nr.415

(protokols Nr.22, 13.punkts)

Maksa par pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā

Nosaukums

Mēr-vienība

Pakalpojuma

cena

(Ls)

PVN 18% (Ls)

Kopā

(Ls)

1. Ieejas biļetes uz sporta pasākumiem

1.1. Latvijas mēroga

1.1.1. pieaugušajiem

1.1.2. skolēniem, pensionāriem un invalīdiem*

1 gab.

1 gab.

0,85

0,42

0,15

0,08

1,00

0,50

1.2. Starptautiskā mēroga

1.2.1. pieaugušajiem

1.2.2. skolēniem, pensionāriem un invalīdiem*

1 gab.

1 gab.

2,54

0,85

0,46

0,15

3,00

1,00

1.3. Latvijas čempionāta I un II līgas futbola spēles

1.3.1. pieaugušajiem

1.3.2. skolēniem, pensionāriem un invalīdiem*

1 gab.

1 gab.

0,42

0,21

0,08

0,04

0,50

0,25

2. Zaļais laukums (110m x 66m)

2.1. sacensībām

2.1.1. Latvijas mēroga

2.1.2. Starptautiskā mēroga

1 spēle

1 spēle

296,61

635,59

53,39

114,41

350,00

750,00

2.2. treniņiem

90 min.

254,24

45,76

300,00

3. Sintētiskais laukums (90m x 58m) nodarbībai **

3.1. pieaugušajiem (viss laukums)

90 min.

42,37

7,63

50,00

3.2. pieaugušajiem (puse laukuma)

90 min.

21,19

3,81

25,00

3.3. bērniem (viss laukums)

90 min.

21,19

3,81

25,00

3.4. bērniem (puse laukuma)

90 min.

10,59

1,91

12,50

4. Vieglatlētikas arēna

4.1. sacensībām

4.1.1. Latvijas mēroga ***

4.1.2. Starptautiskā mēroga

60 min.

60 min.

169,49

296,61

30,51

53,39

200,00

350,00

4.2. treniņiem

4.2.1. arēna

4.2.2. 1 sektors

60 min.

60 min.

59,32

4,24

10,68

0,76

70,00

5,00

5. Ģērbtuves noma

60 min.

8,47

1,53

10,00

6. Nožogojuma barjeras noma

1 gab./diennaktī

0,42

0,08

0,50

* uzrādot apliecību

** nomanodarbībai virs 4 stundām dienā – atlaide 20%

*** sacensībām virs 4 stundām dienā – atlaide 20%

Bezmaksas nodarbības un pasākumi

1. FK „Jūrmala”, FK „Kauguri”, FK „Spartaks”, JFK „Kauguri”, Jūrmalas Izglītības pārvaldes pasākumiem, Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļas pasākumiem.Izmaiņas ar Domes 2009.gada 01.oktobra 770.lēmumu

2. Jūrmalas skolu un pirmskolas iestāžu sporta nodarbībām un sacensībām (sintētiskais laukums un vieglatlētikas arēna).

3. Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem – skrejceliņi.

4. Bērniem līdz 7 gadiem bez maksas