Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 22.maijāNr.21

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (nepiedalās no plkst. 1445-1448)

izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst. 1345 līdz sēdes beigām), Ilmārs Ančāns(nepiedalās no plkst.1530 līdz sēdes beigām), Igors Dreija (nepiedalās no plkst. 1120-1135 ), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1034-1044), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst. 1240 -1244), Vladimirs Maksimovs(nepiedalās no plkst. 1440-1447), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst. 1034-1045, no plkst. 1240-1245), Zigurds Starks, Ģirts Trencis, Juris Griķis

Nepiedalās deputāti: Juris Hlevickis, Dainis Urbanovičs, Agris Kalnciems

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas p.i.

Aldis Bērziņš

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Zoja Gorenko

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Alvils Rudzītis, Pēteris Leiškalns, Rita Kņūtiņa, Ieva Štāle, Māris Demme, Ruanete Meža, Ināra Kundziņa, Inga Brača, Gunta Liepiņa, Anna Deičmane, Iveta Petrovska, Gunta Ušpele, Jānis Kārkliņš, Sandra Brauere, Aleksandrs Ļeonovs

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par vienošanos ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” par jauna reģionālā starppilsētas nozīmes maršruta Nr.7500 Jūrmala (Konkordijas iela)-Starptautiskā lidosta „Rīga”atklāšana

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju ielā 74A

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 82

·              Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Skolas ielā 5 nomas līgumu ar SIA „Omnia AV”

 

I.Aizstrauta izsaka priekšlikumu no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu par adreses noteikšanu daudzfunkcionālu viesnīcu un biroja ēku komplekss (pamati) Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19, jo nav ņemts vērā 2008.gada 17.janvārī domes sēdē izteiktais deputātu priekšlikums materiāliem pievienot noslēgto līgumu un pārējos dokumentus, kas attiecas uz šo adresi un tās nomniekiem.

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība:

1.   

Par vienošanos ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” par jauna reģionālā starppilsētas nozīmes maršruta Nr.7500 Jūrmala (Konkordijas iela)-Starptautiskā lidosta „Rīga” atklāšana

2.   

Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora pārskats par darbību 2007.gadā

3.   

Jūrmalas pilsētas Civilās aizsardzības komisijas nolikums

4.   

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

5.   

Par Jūrmalas pašvaldības 2007.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

6.   

Par nomas maksājumiem un nomas maksas termiņiem 2008.gadā līdz līgumu pārslēgšanai atbilstoši 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr.735 2.daļas 7.punktam

7.   

Par dalību un finansējumu projektā „Ilgtspējīga Via Hanseatica” („Sustainable Via Hanseatica”)

8.   

Par grozījumiem Jūrmalas domes lēmuma 2008.gada 28.februārī „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”

9.   

Par iestāšanos starptautiskā pašvaldību vides organizācijā Kommunenes Internationale Miljoorganisasjon (KIMO)

10.  

Konkursa „Jūrmalas pilsētas himna” nolikums

11.  

Par konkursa „Jūrmalas pilsētas himna” izsludināšanu

12.  

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

13.  

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā

14.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu kapitālsabiedrībās pārvaldīšanas tiesību nodošanu

15.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

16.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas nolikumā

17.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Cīruļu ielā 60

18.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157

19.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 48B

20.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pļaviņu ielā 31

21.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 2

22.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 9

23.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13

24.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 29 (korpuss 1.)

25.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 29 (korpuss 2.)

26.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un nojumei Jūrmalā, Buļļupes ielā 6

27.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20

28.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 14 (korpuss 1.)

29.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 14 (korpuss 2.)

30.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 10

31.  

Par adreses noteikšanu jaunbūvei-atpūtas kompleksam Jūrmalā, Rīgas ielā 2A

32.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Zemeņu ielā 41

33.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta lēmuma Nr.207 „Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10” atzīšanu par spēku zaudējušu un par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10

34.  

Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Buļļuciems 2007 un adreses noteikšanu daudzdzīvokļu un apartamentu ēkai Jūrmalā, Buļļuciems 2007

35.  

Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tīklu ielā 13 un adreses noteikšanu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkai Jūrmalā, Tīklu ielā 13

36.  

Par zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Buru ielā 8 un Jūrmalā, Tiltu ielā 13

37.  

Par zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 36, Jūrmalā, Dzintaru prospektā 38 un Jūrmalā, Dzintaru prospektā 40

38.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 9 un adreses piešķiršanu

39.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Burtnieku ielā 14 un adreses piešķiršanu

40.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 un adreses piešķiršanu

41.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 101 un adreses piešķiršanu

42.  

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 29 un Jūrmalā, Kanālu ielā 31

43.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.933 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 51”

44.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.135 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 41 un adreses piešķiršanu"

45.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 4

46.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Jaundubulti 1402

47.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam  Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 68

48.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 22

49.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Vecais ceļš 2

50.  

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tūristu ielā 11

51.  

Atzinums par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3

52.  

Atzinums par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 12

53.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 17

54.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38B

55.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23

56.  

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

57.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 galīgās redakcijas apstiprināšanu

58.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

59.  

Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Graudu ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu

60.  

Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Graudu ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

61.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas valsts īpašumā

62.  

Par servitūta līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lattelekom” Jūrmalā, Salaspils ielā 4

63.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35a atsavināšanu

64.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 1”

65.  

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 atsavināšanu

66.  

Par piekrišanu noslēgt telpu Jūrmalā, Oskara Kalpaka ielā 16 nomas līgumu ar SIA „Tenisa centrs „Lielupe””

67.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde”

68.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit. 1 īres līguma noslēgšanu ar S.L.

69.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit. 2 īres līguma noslēgšanu ar L.B.

70.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit. 9 īres līguma noslēgšanu ar A.M.

71.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit. 10 īres līguma noslēgšanu ar G.S.

72.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit. 2 īres līguma noslēgšanu ar N.I.

73.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „Drukas darbu aģentūra”)

74.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „Bizzare”)

75.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „Jahtklubs Auda”)

76.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „Fortuna D”)

77.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA ‘Kamexs”)

78.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „Pie māsām”)

79.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „P-Kolada”)

80.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „Vasol”)

81.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Steķu ielā 4

82.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju ielā 74A

83.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 82

84.  

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Skolas ielā 5 nomas līgumu ar SIA „Omnia AV”

 

1.          Par vienošanos ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” par jauna reģionālā starppilsētas nozīmes maršruta Nr.7500 Jūrmala (Konkordijas iela)-Starptautiskā lidosta „Rīga” atklāšana (lēmums Nr.407)

Ziņo:

A.Rudzītis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par vienošanos ar Valsts SIA „Autotransporta direkcija” par jauna reģionālā starppilsētas nozīmes maršruta Nr.7500 Jūrmala (Konkordijas iela)-Starptautiskā lidosta „Rīga” atklāšana.

 

 

2.          Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora pārskats par darbību 2007.gadā

Ziņo:

P.Leiškalns

 

Pārskats pieņemts zināšanai.

 

3.          Jūrmalas pilsētas Civilās aizsardzības komisijas nolikums (nolikums Nr.20)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas Civilās aizsardzības komisijas nolikumu.

 

 

4.          Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

Ziņo:

I.Brača

Izsakās:

Ģ.Trencis aicina deputātus neatbalstīt šo lēmuma projektu, jo nav pievienots pamatojums par līdzekļu izlietojumu un nav pieaicināti uzņēmuma pārstāvji.

I.Ančāns izsakās, ka šis jautājums jāizskata nākamajā domes sēdē, pieaicinot uzņēmuma pārstāvjus.

A.Tampe uzskata, ka šis jautājumspašvaldībaiir ļoti svarīgs un izsaka priekšlikumu to izskatīt nākošajā domes sēdē, pieaicinot SIA „Piejūra” pārstāvjus sniegt atbildes uz deputātu jautājumiem par šo projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 2 (M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” –10 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe)), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

Iziet I.Dreija

5.          Par Jūrmalas pašvaldības 2007.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.408)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības 2007.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu.

 

 

6.          Par nomas maksājumiem un nomas maksas termiņiem 2008.gadā līdz līgumu pārslēgšanai atbilstoši 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr.735 2.daļas 7.punktam (lēmums Nr.409)

Ziņo:

I.Kundziņa

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu Pasaku mājai Undīne par zemes nomu atstāt samaksai iepriekšējā gada summu pievienojot tai 25% .

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumulēmuma projekta 1.2. punktā minētajām personām nomas maksājumus samazināt par 50%.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar izteiktajiem priekšlikumiem („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem un nomas maksas termiņiem 2008.gadā līdz līgumu pārslēgšanai atbilstoši 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu Nr.735 2.daļas 7.punktam, ar izteiktajiem priekšlikumiem.

 

 

7.          Par dalību un finansējumu projektā „Ilgtspējīga Via Hanseatica” („Sustainable Via Hanseatica”) (lēmums Nr.410)

Ziņo:

I.Štāle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dalību un finansējumu projektā „Ilgtspējīga Via Hanseatica” („Sustainable Via Hanseatica”).

 

 

8.          Par grozījumiem Jūrmalas domes lēmuma 2008.gada 28.februārī „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” (lēmums Nr.411)

Ziņo:

I.Štāle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas domes lēmuma 2008.gada 28.februārī „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” .

 

 

9.          Par iestāšanos starptautiskā pašvaldību vides organizācijā Kommunenes Internationale Miljoorganisasjon (KIMO) (lēmums Nr.412)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Izsakās:

I.Ančāns izsakās, ka Vides aizsardzības nodaļai nepieciešams iegūt informāciju par 2.pasaules kara laikā nogremdētās indes atrašanos Baltijas jūrā un par to informēt sabiedrību.

J.Kuzins aicina Vides aizsardzības nodaļu par šo jautājumu sazināties ar Latvijas Zaļo krustu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par iestāšanos starptautiskā pašvaldību vides organizācijā Kommunenes Internationale Miljoorganisasjon (KIMO).

 

 

Pārtraukums 11.35-12.40

 

 

10. Konkursa „Jūrmalas pilsētas himna” nolikums (nolikums Nr.21)

11. Par konkursa „Jūrmalas pilsētas himna” izsludināšanu (lēmums Nr.413)

Ziņo:

G.Liepiņa

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka Latvija ir maza valsts un būtu labi, ja ikviens varētu godam nodziedāt Latvijas himnu, lai nebūtu jādomā par vēl kādas himnas izveidošanu, tāpēc balsojumā atturēsies.

I.Aizstrauta izsakās, ka piekrīt Z.Starka teiktajam.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu un lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, J.Griķis, A.Tampe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 4( I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis), nolēma:

1.          Pieņemt Konkursa „Jūrmalas pilsētas himna” nolikumu.

2.          Pieņemt lēmumu par konkursa „Jūrmalas pilsētas himna” izsludināšanu.

 

I.Aizstrauta izsakās, ka pieņemot lēmumu netika ņemts vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā izteiktais priekšlikums.

12. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.414)

Ziņo:

R.Meža

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

 

13. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā (lēmums Nr.415)

Ziņo:

A.Ļeonovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā.

 

14. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu kapitālsabiedrībās pārvaldīšanas tiesību nodošanu

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

16. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas nolikumā

Ziņo:

G.Truksnis

Izsakās:

Ģ.Trencis izsakās, ka sagatavotais lēmuma projektspar Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu kapitālsabiedrībās pārvaldīšanas tiesību nodošanu

 ir nelikumīgs un tādēļ to neatbalstīs.

I.Ančāns izsakās, ka Juridiskās pārvaldes vadītāja ir atbildējusi, ka šajā gadījumā nav interešu konflikts.

A.Tampe izsaka priekšlikumu šos jautājumus noņemt no sēdes dienas kārtības.

Z.Starks aicina deputātus neatbalstīt šos lēmumu projektus.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem saistošo noteikumu un lēmumu projektiem („par” – 6 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 6 (J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 116.punktu izdarāma pārbalsošana.

Atkārtoti balsojot par lēmuma projektu par” – 6 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 6 (J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), saistošo noteikumu un lēmumu projekti tika noraidīti.

 

Iziet I.Aizstrauta

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu par jautājumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 48B balsot atsevišķi.

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Cīruļu ielā 60 (lēmums Nr.416)

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157(lēmums Nr.417)

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 48B (lēmums Nr.418)

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pļaviņu ielā 31(lēmums Nr.419)

21. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 2 (lēmums Nr.420)

22. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 9 (lēmums Nr.421)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu par jautājumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 48B balsot atsevišķi.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Cīruļu ielā 60.

2.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157.

3.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pļaviņu ielā 31.

4.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 2.

5.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 9.

 

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 48B (lēmums Nr.418)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – 1(M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 48B.

 

 

23. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13 (lēmums Nr.422)

24. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 29 (korpuss 1.) (lēmums Nr.423)

25. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 29 (korpuss 2.) (lēmums Nr.424)

26. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un nojumei Jūrmalā, Buļļupes ielā 6 (lēmums Nr.425)

27. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 (lēmums Nr.426)

28. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 14 (korpuss 1.) (lēmums Nr.427)

29. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 14 (korpuss 2.) (lēmums Nr.428)

30. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 10 (lēmums Nr.429)

31. Par adreses noteikšanu jaunbūvei-atpūtas kompleksam Jūrmalā, Rīgas ielā 2A (lēmums Nr.430)

32. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Zemeņu ielā 41 (lēmums Nr.431)

33. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta lēmuma Nr.207 „Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10” atzīšanu par spēku zaudējušu un par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10 (lēmums Nr.432)

34. Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Buļļuciems 2007 un adreses noteikšanu daudzdzīvokļu un apartamentu ēkai Jūrmalā, Buļļuciems 2007 (lēmums Nr.433)

35. Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tīklu ielā 13 un adreses noteikšanu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkai Jūrmalā, Tīklu ielā 13 (lēmums Nr.434)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 10 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Griķis)), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13.

2.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 29 (korpuss 1.).

3.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 29 (korpuss 2.).

4.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai un nojumei Jūrmalā, Buļļupes ielā 6.

5.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20.

6.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 14 (korpuss 1.).

7.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 14 (korpuss 2.).

8.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 10.

9.          Par adreses noteikšanu jaunbūvei-atpūtas kompleksam Jūrmalā, Rīgas ielā 2A.

10. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Zemeņu ielā 41.

11. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta lēmuma Nr.207 „Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10” atzīšanu par spēku zaudējušu un par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 10.

12. Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Buļļuciems 2007 un adreses noteikšanu daudzdzīvokļu un apartamentu ēkai Jūrmalā, Buļļuciems 2007

13. Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tīklu ielā 13 un adreses noteikšanu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkai Jūrmalā, Tīklu ielā 13.

 

J.Griķis izsakās, ka par Vārnukrogu nekad nav balsojis.

 

36. Par zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Buru ielā 8 un Jūrmalā, Tiltu ielā 13 (lēmums Nr.435)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Z.Starks, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Buru ielā 8 un Jūrmalā, Tiltu ielā 13.

 

 

37. Par zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 36, Jūrmalā, Dzintaru prospektā 38 un Jūrmalā, Dzintaru prospektā 40 (lēmums Nr.436)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Z.Starks, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 36, Jūrmalā, Dzintaru prospektā 38 un Jūrmalā, Dzintaru prospektā 40.

 

 

38. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 9 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.437)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Z.Starks, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 9 un adreses piešķiršanu.

 

 

39. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Burtnieku ielā 14 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.438)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Ģ.Trencis izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – 1 (Z.Starks), „atturas” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Burtnieku ielā 14 un adreses piešķiršanu.

 

 

40. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.439)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Ģ.Trencis izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 un adreses piešķiršanu.

 

 

41. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 101 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.440)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 101 un adreses piešķiršanu.

 

 

42. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 29 un Jūrmalā, Kanālu ielā 31(lēmums Nr.441)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 29 un Jūrmalā, Kanālu ielā 31.

 

 

43. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.933 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 51” (lēmums Nr.442)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.933 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 51”.

 

 

44. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.135 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 41 un adreses piešķiršanu" (lēmums Nr.443)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.135 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 41 un adreses piešķiršanu" .

 

 

Pārtraukums no 14.05-14.40

 

 

45. Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 4 (lēmums Nr.444)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –10 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 4.

 

 

46. Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Jaundubulti 1402 (lēmums Nr.445)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –7 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Z.Starks, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Jaundubulti 1402.

 

 

47. Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam  Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 68 (lēmums Nr.446)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –10 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam  Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 68.

 

 

48. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 22 (lēmums Nr.447)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –9 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 22.

 

 

49. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Vecais ceļš 2 (lēmums Nr.448)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –10 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Vecais ceļš 2.

 

Iziet A.Tampe

50. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tūristu ielā 11 (lēmums Nr.449)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –8 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, J.Griķis, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav, A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tūristu ielā 11.

 

 

51. Atzinums par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3 (lēmums Nr.450)

52. Atzinums par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 12 (lēmums Nr.451)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” –8 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis), „pret” – nav „atturas” – 2 (J.Griķis, Ģ.Trencis), A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3.

2.          Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 12.

 

Ienāk V.Maksimovs, A Tampe.

53. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 17 (lēmums Nr.452)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, J.Griķis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 17.

 

 

54. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 38 un Meža prospektā 38B

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumu darba uzdevumā punktu 2.3.papildināt ar tekstu „atļauto izmantošanu precizēt ar noslēgto nomas līgumu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar izteikto priekšlikumu („par”- 5 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 6 (Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija)), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

 

55. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23 (lēmums Nr.453)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –11 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23.

 

 

56. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.454)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –11 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 

57. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.455)

58. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” –9 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Z.Starks, Ģ.Trencis)), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

 

59. Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Graudu ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.456)

60. Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Graudu ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” –11 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Graudu ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Pieņemt saistošos noteikumus par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Graudu ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

 

61. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas valsts īpašumā (lēmums Nr.457)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –8 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, J.Griķis, A.Tampe, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas valsts īpašumā.

 

 

62. Par servitūta līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lattelekom” Jūrmalā, Salaspils ielā 4 (lēmums Nr.458)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –11 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par servitūta līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lattelekom” Jūrmalā, Salaspils ielā 4.

 

 

63. Par zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35a atsavināšanu (lēmums Nr.459)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –10 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 1(Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35a atsavināšanu.

 

Iziet I.Ančāns

 

64. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 1” (lēmums Nr.460)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –10 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, V.Maksimovs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 1”.

 

 

65. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 atsavināšanu (lēmums Nr.461)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –10 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, V.Maksimovs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 atsavināšanu.

 

 

66. Par piekrišanu noslēgt telpu Jūrmalā, Oskara Kalpaka ielā 16 nomas līgumu ar SIA „Tenisa centrs „Lielupe”” (lēmums Nr.462)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –9 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Kuzins, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, V.Maksimovs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –1(I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt telpu Jūrmalā, Oskara Kalpaka ielā 16 nomas līgumu ar SIA „Tenisa centrs „Lielupe””.

 

 

67. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde” (lēmums Nr.463)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” –10 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Kuzins, J.Griķis, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde”.

 

 

68. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit. 1 īres līguma noslēgšanu ar S.L. (lēmums Nr.464)

69. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit. 2 īres līguma noslēgšanu ar L.B. (lēmums Nr.465)

70. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit. 9 īres līguma noslēgšanu ar A.M. (lēmums Nr.466)

71. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit. 10 īres līguma noslēgšanu ar G.S. (lēmums Nr.467)

72. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit. 2 īres līguma noslēgšanu ar N.I. (lēmums Nr.468)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” –8 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Kuzins, J.Griķis, A.Tampe, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –2(Z.Starks, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit. 1 īres līguma noslēgšanu ar S.L.

2.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit. 2 īres līguma noslēgšanu ar L.B.

3.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit. 9 īres līguma noslēgšanu ar A.M.

4.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 ēkas lit. 10 īres līguma noslēgšanu ar G.S.

 

 

73. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „Drukas darbu aģentūra”) (lēmums Nr.469)

74. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „Bizzare”) (lēmums Nr.470)

75. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „Jahtklubs Auda”) (lēmums Nr.471)

76. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „Fortuna D”) (lēmums Nr.472)

77. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA ‘Kamexs”) (lēmums Nr.473)

78. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „Pie māsām”) (lēmums Nr.474)

79. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „P-Kolada”) (lēmums Nr.475)

80. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (SIA „Vasol”) (lēmums Nr.476)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” –10 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Kuzins, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, V.Maksimovs, Ģ.Trencis, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Drukas darbu aģentūra”.

2.          Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Bizzare”.

3.          Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jahtklubs Auda”.

4.          Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Fortuna D”.

5.          Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA ‘Kamexs”.

6.          Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Pie māsām”.

7.          Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „P-Kolada”.

8.          Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu arSIA „Vasol”.

 

 

81. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Steķu ielā 4 (lēmums Nr.478)

82. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju ielā 74A (lēmums Nr.477)

83. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 82 (lēmums Nr.479)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem (par” –10 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Kuzins, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, V.Maksimovs, Ģ.Trencis, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Steķu ielā 4.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju ielā 74A.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 82.

 

 

84. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Skolas ielā 5 nomas līgumu ar SIA „Omnia AV” (lēmums Nr.480)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (par” –10 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Kuzins, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, V.Maksimovs, Ģ.Trencis, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Skolas ielā 5 nomas līgumu ar SIA „Omnia AV”.

 

 

Sēde slēgta plkst. 15.35

Nākošā sēde 2008.gada 5.jūnijā plkst.10.00

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                R.Munkevics

Sēdes protokolētāja                                                                                      A.Liepiņa

2008.gada 28.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF