Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2019.gada 23.maija 246.lēmumu

2008.gada 03.jūlijāNr.586

protokols Nr.24, 69. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5
galīgās redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumu Nr.639 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.punkta un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2008.gada maija lēmumu (protokols Nr.1.1-59/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 ir galīgā redakcija.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics