Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 246

protokols Nr. 7, 42. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.586
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5
galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.586 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.586) tika noteikts, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 ir galīgā redakcija. Ar Domes 2008.gada 3.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.45 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.45) tika apstiprināta detālplānojuma zemesgabalam Ganību ceļš 5, Jūrmalā, projekta grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk – Apbūves noteikumi) 2495.punkts nosaka, ka “pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana (ja tā termiņš nav beidzies) vai būvatļaujas izsniegšana.”

Apbūves noteikumu noteiktajā termiņā nav uzsākta detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 īstenošana - nav apstiprināta projekta dokumentācija un nav izsniegta būvatļauja.

Domē 2019.gada 8.maijā ir reģistrēts nekustamā īpašuma Ganību ceļš 5, Jūrmalā, īpašnieka pilnvarotā pārstāvja iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Ganību ceļš 5, Jūrmalā, atcelšanu, lai varētu veikt esošās ēkas nojaukšanu un jaunas ēkas būvniecību.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 15.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.586 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdot saistošos noteikumus par Domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.45 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma par šā lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF