Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 18.decembra 553.lēmumu.

2008.gada 17.jūlijāNr.643

protokols Nr.25, 22. punkts

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabaliem Jūrmalā, Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6,
Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 un Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1A

Izskatot A.Š. 2008.gada 19.jūnija saņemto iesniegumu ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabaliem Jūrmalā, Sēravotu ielā 3 (kadastra Nr.1300 026  5605), Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1A (kadastra Nr.1300 026 5603), Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 (kadastra Nr.1300 026  5602) un Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6 (kadastra Nr.1300 026  5604) pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 23.decembra noteikumiem Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1.     Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabaliem Jūrmalā, Sēravotu ielā 3 (kadastra Nr.1300 026  5605), Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1A (kadastra Nr.1300 026 5603), Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 (kadastra Nr.1300 026  5602) un Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6 (kadastra Nr.1300 026  5604), saskaņā ar 1.pielikumu.

  2.     Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2008.gada 17.jūlija lēmumu Nr.643

(protokols Nr.25, 22.punkts)

NOSACĪJUMI ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDEI

zemesgabaliem Jūrmalā, Sēravotu ielā 3 kadastra Nr. 1300 026  5605, zemesgabala platība 1921kv.m., Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1A kadastra Nr. 1300 026 5603, zemesgabala platība 1911kv.m., Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 kadastra Nr. 1300 026  5602, zemesgabala platība 6568kv.m. un Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6 (kadastra Nr. 1300 026  5604) zemesgabala platība 1767kv.m.

 

Zemesgabalu īpašnieki: G.K., V.L., A.Ž., J.N. un M. K.

Izsniegti, pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 23.decembra noteikumiem Nr.867, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr. 14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” un A.Š. 2008.gada 19.jūnijā saņemto iesniegumu.

Zemes ierīcības darbus veic sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.

Projekta mērķis ir zemesgabala sadalīšana.

1.DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

1.1. Zemes ierīcības projektu izstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 23.decembra noteikumu Nr.867 prasībām;

1.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500.

1.3. Saskaņot Zemes ierīcības projektu ar:

1.3.1. SIA “Jūrmalas Gaisma”,

1.3.2. SIA “Lattelekom” Lielrīgas reģiona,

1.3.3. SIA “Jūrmalas ūdens”,

1.3.4. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona,

1.3.5. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa.

1.4. Noteikt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus.

1.5. Saņemt atzinumu par izstrādāto Zemes ierīcības projektu no VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas.

Gau, 7147598