Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 553

protokols Nr. 18, 48. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūlija lēmuma Nr.643
„Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Jūrmalā, Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4
un Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1A” atcelšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr.40003783960, pilnvarotās personas M.F., personas kods ***, 2014.gada 4.novembra iesniegumu Nr.11JU-03.3/54, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/4375, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei uzsākt zemes vienību robežu pārkārtošanu - zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībām Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 5605, Sēravotu ielā 1/1A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 5603, Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 5602, Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 5604 (turpmāk – zemes vienības) pēc zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā kopīpašnieka G.K., personas kods ***, pilnvarotās personas N.G., personas kods ***, priekšlikuma, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūlija lēmumu Nr.643 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 un Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1A” (turpmāk – lēmums Nr.643) zemes vienībām ir uzsākta zemes ierīcības projekta izstrāde.

Zemes ierīcības likuma 22.pants nosaka, ka zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. Ja zemes ierīcības projekts nav īstenots, ieinteresētā persona ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi vai esošā zemes ierīcības projekta izvērtēšanu un apstiprināšanu. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā.

Administratīvā procesa likuma 85.panta 2.punkts nosaka, ka adresātam labvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt tad, ja administratīvais akts ietver tā atcelšanas atrunu.

Saskaņā ar lēmumu Nr.643 zemes ierīcības projekts zemes vienībām nav īstenots, tādejādi ieinteresētā persona atbilstoši Zemes ierīcības projekta 22.pantam ierosina jauna zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībām un spēkā esošais administratīvais akts no lietderības apsvērumiem ir atceļams.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta 2.punktu, Zemes ierīcības likuma 22.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikuma Nr.22 (Protokols Nr.22, 10.punkts) „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums” 5.4.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 18.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2014.gada 3. decembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/19, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūlija lēmumu Nr.643 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 un Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1A”.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai uzsākt jaunu zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā un Sēravotu ielā 1/1A, Jūrmalā.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF