Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 16.janvāra 23.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 19.septembra 545.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 286.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 15.decembra 533.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 27.maija 407.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2008.gada 18.septembrīNr.811

protokols Nr.33, 10. punkts

Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”
II kārtas realizāciju

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmumu Nr.607 „Par Jūrmalas pilsētas vides politikas rīcības programmas apstiprināšanu”, projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas ietvaros izstrādāto Tehniski ekonomisko pamatojumu, kā arī Latvijas Republikas Vides ministrijas prasībām un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1 aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Atbalstīt projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju.

 2. Apstiprināt SIA „Aqua-Brambis” izstrādāto pamatojošo dokumentāciju (Tehniski – ekonomiskais pamatojums) investīciju projekta realizācijai. Grozīts ar domes 2010.gada 27.maija 407.lēmumu

 3. Deleģēt SIA „Jūrmalas ūdens” tiesības pretendēt uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

 4. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai nodrošināt projektā iesaistīto zemesgabalu reģistrēšanu Zemesgrāmatā līdz 2009.gada 5.maijam.

 5. Nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu projektā LVL 2643204,15 (divi miljoni seši simti četrdesmit trīs tūkstoši divi simti četri, 15 lati) apmērā projekta realizācijas gaitā no 2009. līdz 2013.gadam. Ieguldījuma sadalījums pa gadiem jānodrošina sekojoši: Grozīts ar domes 2010.gada 27.maija 407.lēmumu; Grozīts ar domes 2011.gada 15.decembra 533.lēmumu; Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 286.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 16.janvāra 23.lēmumu

  · 2009.gadā 1000000,00 LVL (viens miljons latu);

  · 2010.gadā 1000000,00 LVL (viens miljons latu);

  · 2011.gadā 643204,15 LVL (seši simti četrdesmit trīs tūkstoši divi simti četri, 15 lati). Grozīts ar domes 2013.gada 19.septembra 545.lēmumu

 6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF