Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 27.maijāNr.407

protokols Nr.14, 1. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 „Par projekta
„Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju”

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”, grozījumiem Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” un Latvijas Republikas Vides ministrijas 2009.gada 14.jūlija vēstuli Nr.4.2.1-30/3449, ir izstrādāta Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija.

Ņemot vērā augstāk minēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

            Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju”:

  1. Izteikt lēmuma 2.punktu sekojošā redakcijā:

    „2. Apstiprināt Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju investīciju projekta realizācijai.”

  2. Izteikt lēmuma 5.punktu sekojošā redakcijā:

    „5. Nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu projektā LVL2142917,81 (divi miljoni viens simts četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit lati astoņdesmit viens santīms) apmērā projekta realizācijas gaitā. Ieguldījuma sadalījums pa gadiem jānodrošina sekojoši:

    · 2011.gadā LVL 1000000,00 (viens miljons latu 00 santīmu);

    · 2012.gadā LVL 1142917,81 (viens miljons viens simts četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit lati astoņdesmit viens santīms).

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija