Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 13. februārīNr.4

Trešdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.9 08

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Ilmārs Ančāns, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Juris Griķis, Inese Aizstrauta, Agris Kalnciems, Ģirts Trencis

Nepiedalās: Juris Hlevickis, Igors Dreija

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Sabiedrisko attiecību nodaļas menedžere

Veronika Ramāne

Būvvaldes vadītājas vietniece

Alise Landsberga

Sēdē uzaicināti:

Gunta Smalkā, Māris Demme, Jānis Skuja, Andis Siliņš, Baiba Gailīte, Toms Strazdiņš, Linda Rimša

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Darba kārtība:

1.     

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.38 atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 

1.Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.38 atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņo:

A.Landsberga

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā R.Munkevicam, ja šis jautājums ir neapstrīdams un formāls, kādēļ tas tika novirzīts izskatīšanai komitejā?

R.Munkevics atbild, kašo ierosinājumu izteica deputāti domes sēdē, noņemot šo jautājumu no izskatīšanas.

I.Aizstrauta jautā, kādēļ šis jautājums jāizskata ārkārtas sēdē?

R.Munkevics atbild,ka jautājums jāizskata likumā noteiktajā termiņā.

I.Aizstrauta jautā R.Munkevicam, vai viņš ir iepazinies ar 2007.gada 30.augusta sēdes protokolu, kad šis jautājums tika izskatīts.

R.Munkevics, atbild, ka jā.

D.Urbanovičs jautā, kādas ir alternatīvas šim lēmuma projektam?

A.Landsberga uzskata, ka tādas nav.

E.Rakiša atbild, ka ir 2 iespējas - izpildīt ministra rīkojumu vai griezties Satversmes tiesā.

D.Urbanovičs jautā, vai domē tika izvērtēta iespēja apstrīdēt ministra rīkojumu?

A.Landsberga atbild, ka Būvvalde nav izvērtējusi šādu iespēju.

E.Rakiša atbild, ka juridiskā pārvalde uzskata, ka nav tiesiska pamatojuma apstrīdēt šo rīkojumu.

Ģ.Trencis jautā, ja ar ministra rīkojumu tiek mainīts zonējums vēl vairākiem zemesgabaliem, vai ir iespējams, ka zemesgabalu īpašnieki, nomnieki vai investori varētu vērsties tiesā pret pašvaldību piedzīt zaudējumus?

E.Rakiša atbild, ka to nav iespējams prognozēt.

Ģ.Trencis izsakās, ka ir izskanējusi publiska informācija, ka no RAPLM ir saņemta vēstule par zonējuma maiņu 25 zemesgabaliem un lūdz, ja šī nav konfidenciāla informācija, uz kārtējo domes sēdi to izsniegt deputātiem.

R.Munkevics uzskata, ka šim lēmumam nav alternatīvas, jo saistošie noteikumi tika pieņemti atbilstoši spēkā esošajiem attīstības plāna grozījumiem. Taču šobrīd ar iepriekšējā RAPLM ministra rīkojumu tie tika atcelti.

J.Griķis lūdz ierakstīt protokolā, ka I.Ančāns izsaka publiskus apvainojumus par viņu.

D.Urbanovičs izsakās, ka jautājums par šo attīstības projektu tiek izskatīts jau 5 gadus un vienmēr tam ir bijis pozitīvs lēmums. Uzskata, ka ministra saņemtais rīkojums nevar būt par pamatu atcelt šos saistošos noteikumus. Tāpēc neatbalstīs šo lēmuma projektu un aicina arī citus deputātus nebalsot.

I.Ančāns izsakās, ka vienmēr ir bijis pret šo attīstības projektu un uzskata, ka deputātiem ir jāatbalsta lēmuma projekts.

I.Aizstrauta uzskata, ka jāatbalsta ministra rīkojums.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par šo lēmuma projektu un uzskata, ka šo jautājumu varētu risināt saistībā ar jauno attīstības plānu.

 

 

 

 

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 12 ( Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.38 atzīšanu par spēku zaudējušiem.

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 9.50

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                R.Munkevics

Sēdes protokolētāja                                                                                           A.Liepiņa

2008.gada 15.februārī


Lejupielāde: DOC un PDF