Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 13. februāra 16.sistošajiem noteikumiem

2007.gada 30. augustāNr.38

Protokols Nr.17, 45.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701
un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu, un
Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.205
“Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām
no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam” un
Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 26.maija lēmumu Nr.378
„Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.205
„Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, Bražciems 0701
un Bražuciema palieņu pļavām”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam, projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF