Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 13. februārīNr.16

Protokols Nr.4, 1.punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.38
„Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un
Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
49.panta 2.punktu un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības
un Pašvaldību lietu ministrijas 2008.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.2-02/13

  1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošos noteikumus Nr.38 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics