Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2020.gada 18.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 17. janvārīNr.2

Protokols Nr.1, 13.punkts

Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem
„Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkru, 43.panta 1.daļas 13.punktu,
Latvijas Republikas Civillikuma 188.panta 1.daļu, 179.panta 1.daļu,
„Bērnu tiesību aizsardzības likums” 26.panta 2.daļu,
29.pantu, 37.pantu, „Par sociālo drošību” 5.nodaļu,
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 3.panta 3.daļu,
Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumiem Nr.946
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”,
Ministru kabineta 06.09.2005. noteikumiem Nr.668
„Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību” 3.punktu,
Ministru Kabineta noteikumiem 27.05.2003. noteikumiem Nr.275
„Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta”
Grozīts ar domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem;
Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 62.saistošajiem noteikumiem
Grozīts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem

I nodaļa. Vispārīgie nosacījumi.

1.1. Šie noteikumi nosaka Jūrmalas pašvaldībā pieejamo sociālo pakalpojumu (turpmāk tekstā – pakalpojumu) veidus, pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kādā persona vai viņas likumīgais pārstāvis pieprasa pakalpojumus Jūrmalas pašvaldībā; pakalpojumu apmaksas kārtību, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

1.2. Pakalpojumi tiek piešķirti personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir reģistrējušas Jūrmalas pilsētā, kā arī citām normatīvos aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā:

1.2.1. bērniem;

1.2.2. personām bez noteiktas dzīves vietas. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

1.3. Pakalpojumus persona pieprasa pašvaldības iestādē ”Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde” (turpmāk tekstā – Labklājības pārvalde). Labklājības pārvalde: Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 62.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

1.3.1. pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību un piešķiršanu personai, ja nodrošināt pakalpojumu ir pašvaldības pienākums, vai lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību, un nosūta to Sociālo pakalpojumu pārvaldei, ja nodrošināt pakalpojumu ir valsts pienākums, vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, par to rakstiski informējot personu; Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

1.3.2. izvērtē personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un norāda pakalpojuma finansētāju un pašvaldības finansējuma apjomu;

1.3.3. izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu Pakalpojumu vai nepieciešamību slēgt līgumu ar citas pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēju par Pakalpojuma sniegšanu un samaksu.

1.4. Pašvaldības sniegto pakalpojumu veidi:  

1.4.1. aprūpe mājās;

1.4.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

1.4.3. Dienas aprūpes centrs personām ar garīgas veselības traucējumiem;

1.4.4. naktspatversme;

1.4.5. speciālā transporta pakalpojumi;

1.4.6. Dienas aprūpes centrs bērniem; Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

1.4.7. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

1.4.8. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

1.4.9. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;  

1.4.10. Jauniešu pārejas māja.

1.4.11.Grozīts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiemGrozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

1.4.12.Grozīts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem

1.4.13.Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem

1.4.14.Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem

1.4.15.Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem

1.4.16.Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem

1.4.17.Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem

1.4.18.Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem


1.4.19.Papildināts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

1.5. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

1.6. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

II nodaļa. Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas kārtība.

2.1.Aprūpe mājās ir pakalpojumi dzīvesvietā, nodrošinot personu pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos, ja personas objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

2.2. Aprūpes mājās pakalpojumi ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas. Personai piešķiramā aprūpes mājās pakalpojumu apjoms tiek noteikts četros līmeņos: Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

2.2.1. I līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana;

2.2.2 II līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana, palīdzība krāsns kurināšanā un malkas ienešanā, ēdiena gatavošanā, medicīnas darbinieku izsaukšana;

2.2..3. III līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana, krāsns kurināšana un malkas ienešana, ēdiena gatavošana, medicīnas darbinieku izsaukšana, mājokļa uzkopšana (grīdas tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu iznešana, reizi gadā logu mazgāšana, lietu novietošana tā, lai tās neapgrūtinātu aprūpējamās personas pārvietošanos u.tml.), veļas mazgāšana vai nodošana tīrīšanai, pastaigas;

2.2.4. IV līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana, krāsns kurināšana un malkas ienešana, ēdiena gatavošana, medicīnas darbinieku izsaukšana, mājokļa uzkopšana (grīdas tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu iznešana, reizi gadā logu mazgāšana, lietu novietošana tā, lai tās neapgrūtinātu aprūpējamās personas pārvietošanos u.tml.), veļas mazgāšana vai nodošana tīrīšanai, pastaigas; palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanai (t.sk. palīdzība mazgāties vannā vai ar dušu), iekļūšana gultā un izkļūšana no gultas, palīdzība apģērbjoties un izģērbjoties. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

2.3. 2.2.punktā noteiktie aprūpes mājās pakalpojumi personai tiek sniegti ne vairāk, kā piecās darba dienās nedēļā un:

2.3.1. I līmenī - ne vairāk, kā 16 stundas mēnesī;

2.3.2. II līmenī - ne vairāk, kā 32 stundas mēnesī;

2.3.3. III līmenī – ne vairāk, kā 60 stundas mēnesī

2.3.4. IV līmenī – ne vairāk, kā 100 stundas mēnesī;

2.4. Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumus, persona Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu un:

2.4.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);

2.4.2. uzrāda pensijas apliecību, ja personai piešķirta vecuma pensija;

2.4.3. iesniedz izziņas par invaliditāti kopiju un uzrāda invaliditātes apliecību;Svītrots ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

2.4.4. uzrāda nepatiesi politiski represētas personas apliecību; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 62.saistošajiem noteikumiem

2.4.5. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī vēlamās rekomendācijas personas aprūpei; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

2.4.6. iesniedz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju- iesniegumu.Grozīts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

2.4.7. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

2.5. Personas vai viņa likumīgā apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem aprūpes mājās pakalpojumiem. Personu ienākumi un materiālā stāvoklis tiek izvērtēts, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju - iesniegumu. Labklājības pārvalde lēmumu par pakalpojuma samaksas apjomu pieņem pamatojoties uz  III nodaļa noteiktiem nosacījumiem. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

2.6. Labklājības pārvalde vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai citām personām, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli.

2.7. Ja persona dzīvo viena, vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli, un kuras mitinās vienā mājoklī, vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi, personai ir tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumus ar Labklājības pārvaldes noteiktu aprūpes mājās pakalpojuma apmaksas kārtību.

2.8. Aprūpes mājās pakalpojumi nepieciešamajā aprūpes līmenī personai tiek piešķirti uz noteiktu laiku izvērtējot personas individuālās vajadzības un resursus, un nosakot veicamo darbu apjomu saskaņā ar 2. 5. un 2. 7. punkta nosacījumiem. Pēc noteiktā laika perioda beigām persona pēc nepieciešamības atkārtoti pieprasa aprūpes mājās pakalpojumu šajos noteikumos noteiktā kārtībā. Grozīts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem;Grozīts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

2.9. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana pakalpojumu sniedzējam p/a „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” jāuzsāk ne vēlāk, kā 10 darba dienu laikā kopš lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas dienas, noslēdzot līgumu ar personu vai tās likumīgajiem apgādniekiem par pakalpojumu saņemšanas kārtību.

2.10. Lēmumu par aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem Labklājības pārvalde, ja:

2.10.1. personai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir noteiktas kontrindikācijas aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanai;

2.10.2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, novērtējot personas pašaprūpes spējas, tiek konstatēts, ka persona var nodrošināt pašaprūpi pati saviem spēkiem, vai ja ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli, var nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

2.10.3. aprūpes mājās pakalpojumu apjoms saskaņā ar 2.2.punktu pārsniedz personai nepieciešamo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;

2.10.4. persona nepilda normatīvajos aktos noteiktos līdzdarbības pienākumus;Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

2.10.5. persona ir noslēgusi uzturlīgumu;

2.10.6. persona lūdz pārtraukt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu.

2.11. Lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu var pieņemt pakalpojumu sniedzēja institūcijas p/a „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” vadītājs, par to informējot Labklājības pārvaldi, ja:

2.11.1. persona, ar kuru noslēgts līgums par aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas kārtību, sistemātiski pārkāpj līguma nosacījumus;

2.11.2. personas, kura saņem aprūpes mājās pakalpojumus, vainas dēļ rodas vai netiek novērsti apstākļi, kas ir bīstami aprūpētāja drošībai un/vai veselībai;

2.11.3. persona lūdz pārtraukt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu;

2.11.4. beidzies termiņš, uz kuru personai ir piešķirts aprūpes mājās pakalpojums.Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 18. saistošajiem noteikumiem

2.12. Papildināts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

III nodaļa. Aprūpes mājās pakalpojumu finansēšanas kārtība.

3.1. Personas vai viņas apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem aprūpes mājās pakalpojumiem. Pašvaldības līdzfinansējuma nosaka Labklājības pārvalde, izvērtējot personas iztikas līdzekļu deklarāciju un 3.2., 3.3., 3.4.punktos noteiktiem nosacījumiem. Aprūpes mājās pakalpojumi var tik finansēti: Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

3.1.1. no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā;

3.1.2. no personas vai tās likumīgo apgādnieku līdzekļiem ar noteiktu pašvaldības līdzfinansējumu;

3.1.3. no personas, tās ģimenes locekļu vai likumīgo apgādnieku finansu līdzekļiem.

3.2. Pēc aprūpes mājās pakalpojumu samaksas personu rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1.5 uz pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar koeficientu 1.0 - uz katru nākamo ģimenes locekli.

3.3. Aprūpi mājās ar pakalpojuma finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā var piešķirt:

3.3.1. personām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz summu, kas rēķināta valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1.5, un personai nav LR Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

3.3.2. personām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1.5. un personai saskaņā ar LR Civillikumu ir likumīgie apgādnieki, kuru ienākumi mēnesī ir mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1.5 uz pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar koeficientu 1.0 - uz katru nākamo ģimenes locekli. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

3.3.3. ja persona ir nepatiesi politiski represēta. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 62.saistošajiem noteikumiem

3.4. Aprūpi mājās ar noteiktu pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja persona nevar segt pilnu aprūpes mājās pakalpojuma izmaksu, jo, sedzot izdevumus par aprūpes mājās pakalpojumiem, tās rīcībā esošie līdzekļi pēc pakalpojuma samaksas kļūst mazāki par 3.2.punktā minēto ienākumu summu.

3.4.1. Persona vai tās likumīgie apgādnieki par piešķirto aprūpes mājās pakalpojumu no saviem ienākumiem maksā tik lielā apmērā, lai personu ienākumi pēc veiktās samaksas nekļūtu mazāki kā 3.2.punktā minētā personu ienākumu summa; pašvaldības noteikto līdzfinansējumu veido starpība starp personas veikto maksājumu par aprūpes mājās pakalpojumu un pilno pakalpojuma izmaksu.

3.5. Ceļa izdevumus un citus papildus izdevumus par materiāliem, kas nepieciešami aprūpētājam 2.1. un 2.2.punktā minēto pakalpojumu sniegšanai, sedz  aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs.

3.6. Persona ir tiesīga pieprasīt papildus aprūpes mājās pakalpojumus, kuri nav ietverti 2.1. un 2.2.punktos minētajā pakalpojumu apjomā, izdevumus par sniegtajiem papildus pakalpojumiem sedzot no personīgajiem līdzekļiem.

IV nodaļa. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām .pakalpojumu saņemšanas kārtība.

4.1.Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk – pieaugušo aprūpe institūcijā) ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18.gadu vecuma (turpmāk – personām), kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

4.2. Pieaugušo aprūpe institūcijā nodrošina personu ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. 

4.3. Lai saņemtu pieaugušo aprūpi institūcijā, persona iesniedz Labklājības pārvaldē iesniegumu un:

4.3.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);

4.3.2. iesniedz izziņas par invaliditāti kopiju, uzrāda invaliditātes apliecību un/vai pensijas apliecību; Svītrots ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

4.3.3. iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju – iesniegumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

4.3.4. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par LR normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

4.3.5. iesniedz psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

4.3.6. ja personai ir LR Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, Labklājības pārvalde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izvērtē likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

4.31 Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

4.4. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieaugušo aprūpes institūcijā  personai pieņem Labklājības pārvalde, ja nav ievērotas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības .

4.5. Lēmumu par pieaugušo aprūpes institūcijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu pieņem attiecīgās institūcijas vadītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

V nodaļa. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām pakalpojuma finansēšanas kārtība.

5.1. Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot vienošanos ar pakalpojumu sniedzēju. Labklājības pārvalde izvērtē personu iespējas samaksāt par pieaugušo aprūpes institūcijā saņemto pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju, ievērojot nosacījumus, ka:

5.1.1. persona sedz izdevumus par pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem kalpojumiem ar 85 procentiem no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, un/vai citiem ienākumiem; Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

5.1.2. personas rīcībā esošā naudas summa pēc pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no personas ikmēneša pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta; Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

5.1.3. likumīgo apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai sniegtā pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1.5 uz pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar koeficientu 1.0 - uz katru nākamo ģimenes locekli.

5.2. Ja persona ar saviem ienākumiem, ņemot vērā 5.1.1. un 5.1.2.punktu nosacījumus, nevar segt pilnu pieaugušo aprūpes institūcijas pakalpojuma izmaksu, tad atlikušo maksu līdz pilnai pakalpojuma izmaksai sedz: Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

5.2.1 LR Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki, ievērojot 5.1.3.punktā minētos nosacījumus. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

5.2.2. pašvaldība, ja personai saskaņā ar LR Civillikumu nav likumīgo apgādnieku; Grozīts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

5.2.3 LR Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki un pašvaldība sekojošā kārtībā: ja apgādnieki nevar segt atlikušo pakalpojuma maksu līdz pilnai pakalpojuma izmaksai, jo to ienākumi saskaņā ar 5.1.3.punktā minētajiem nosacījumiem pēc atlikušās pakalpojuma maksas segšanas kļūst mazāki par 5.1.3.punktā minēto ienākumu summu, tad apgādnieki maksā tā, lai to ienākumi pēc veiktās samaksas nekļūtu mazāki par 5.1.3.punktā minēto personu ienākumu summu, un pašvaldības noteikto līdzfinansējumu veido starpība starp personas un tās apgādnieku veikto maksājumu par pakalpojumu un pilno pakalpojuma izmaksu. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

5.3. Ja persona nesaņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un personai nav citu ienākumu, tad pakalpojumu finansē pašvaldība un/vai personas likumīgie apgādnieki, ievērojot 5.1.3. un 5.2.punkta nosacījumus.

V1 nodaļa. Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

VI nodaļa. Dienas aprūpes centra personām ar garīgas veselības traucējumiem pakalpojumu saņemšanas kārtība. Grozīts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 18. saistošajiem noteikumiem

6.1. Dienas aprūpes centrā (turpmāk – pakalpojums) personām ar garīgas veselības traucējumiem (turpmāk – personām) tiek nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dienas laikā invalīdiem ar garīgās veselības traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus. Pakalpojums tiek sniegts personām no 15 gadu vecuma.Grozīts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem

6.2. Pakalpojums veicina personu ar garīgās veselības traucējumiem sociālo prasmju un iemaņu attīstību, un nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas.

6.2.1 Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

6.3. Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz Labklājības pārvaldē iesniegumu un:

6.3.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);

6.3.2. uzrāda invaliditātes apliecību un iesniedz izziņas par invaliditāti kopiju; Svītrots ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

6.3.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu;Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

6.3.4. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību.Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

6.4. Persona vai tās aizbildnis, vai aizgādnis, vai nepilngadīgas personas vecāki slēdz līgumu ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojuma saņemšanu.

6.5. Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

6.6. Lēmumu atteikt piešķirt pakalpojumu pieņem Labklājības pārvalde, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības un personas vajadzības pēc sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pārsniedz dienas aprūpes centra sniegto pakalpojumu apjomu. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

6.7. Lēmumu par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu personai pieņem pakalpojumu sniedzējs, par to ziņojot Labklājības pārvaldei, ja persona pārkāpj 6.4.punktā minētā līguma nosacījumus, vai ja persona ar savu uzvedību apdraud citu klientu vai personāla drošību. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

VI1 nodaļa.Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem

VII nodaļa. Naktspatversme pakalpojumu saņemšanas kārtība.

7.1. Naktspatversmes pakalpojumi ir pakalpojums ar naktsmītnes, vakariņu, brokastu un personiskās higiēnas iespēju nodrošināšanu personām bez reģistrētas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.

7.2. Lai personu uzņemtu naktspatversmē, personai ierodoties, jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atsevišķos gadījumos personas var uzņemt naktspatversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.

7.3. Trīs darba dienu laikā pēc uzņemšanas naktspatversmē personas pienākums ir konsultēties ar Labklājības pārvaldes sociālo darbinieku un veikt profilaktisko pārbaudi saslimšanai ar tuberkulozi, iesniedzot par to Labklājības pārvaldē ārsta izziņu. Labklājības pārvalde personai izsniedz norīkojumu pakalpojuma saņemšanai naktspatversmē. Pēc norīkojuma saņemšanas persona slēdz līgumu ar naktspatversmes pakalpojumu sniedzēju par pakalpojuma saņemšanu. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

7.3.1Papildināts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

7.4. Personai, uzturoties naktspatversmē, ir pienākums ievērot naktspatversmes iekšējās kārtības noteikumus un veikt līdzdalības maksājumu 0.15 LVL apmērā par katru naktspatversmē pavadīto nakti. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 62.saistošajiem noteikumiem

7.4.1. Ja personai nav līdzekļu līdzdalības maksājumu veikšanai, tā vienojas ar pakalpojumu sniedzēju par līdzdarbības pienākumu veikšanu, kurus paredz savstarpējā līgumā.

7.4.2. Personas ir atbrīvotas no līdzdalības maksājuma veikšanas par laika periodu no uzņemšanas dienas naktspatversmē līdz Labklājības pārvaldes norīkojuma izsniegšanas dienai.

7.4.1Papildināts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

7.5. Personas var uzturēties naktspatversmē 60 naktis kalendārajā gadā. Ja persona pilda normatīvajos aktos noteiktos klientu līdzdarbības pienākumus, Labklājības pārvalde, pamatojoties uz individuālo rehabilitācijas plānu, var pagarināt klienta uzturēšanās laiku naktspatversmē. Grozīts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

7.6. Personas, kuras reģistrētas rindā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumā un ir bez noteiktas dzīvesvietas, var uzturēties naktspatversmē līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai.

7.7. Lēmumu par personai sniegtā naktspatversmes pakalpojuma pārtraukšanu pieņem naktspatversmes pakalpojumu sniedzējs, ja persona neievēro ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma nosacījumus. Pakalpojumu sniedzējs par to rakstiski informē Labklājības pārvaldi.

VIII nodaļa. Speciālā transporta pakalpojumu saņemšanas kārtība.

8.1.Speciālā transporta pakalpojums ir pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu. Pakalpojuma mērķis ir uzlabot šo personu dzīves kvalitāti. Speciālā transporta pakalpojums netiek piešķirts personām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

8.2. Speciālā transporta pakalpojums ietver:

8.2.1.palīdzību personai iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas un ārstniecības vai citas iestādes; palīdzību personai iekļūt un izkļūt no speciālā autotransporta līdzekļa; Grozīts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

8.2.2. personas un, ja nepieciešams, tās pavadoņa transportēšanu ar speciālo autotransporta līdzekli, izņemot personas, kuras ir transportējamas guļus stāvoklī;

8.2.3. personas gaidīšanu pie ārstniecības vai citas iestādes. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

8.3. Ja personas lietošanā ir speciāli pielāgots vieglais automobilis, tad personai tiek sniegta pašvaldības palīdzība degvielas iegādei.Izslēgts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem

8.4. Speciālā transporta pakalpojumu var saņemt:

8.4.1. personas, kurām ir veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas vai tās struktūrvienības izdota izziņa par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;

8.4.2. pensijas vecuma personas un invalīdi, kuriem nav LR Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki un ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu, un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, lai saņemtu valsts un pašvaldības piešķirtos veselības un sociālos pakalpojumus; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

8.4.3. personas, kurām noteikta atbilstība maznodrošinātas personas statusam un ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu, lai saņemtu valsts un pašvaldības piešķirtos veselības un sociālos pakalpojumus; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

8.4.4. personas, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu un ir nepieciešama dialīze un ar to saistīto izmeklējumu nodrošināšana.

8.4.5. Papildināts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

8.4.6. Papildināts ar domes 2013.gada 17.oktobra 62.saistošajiem noteikumiem

8.5. Lai 8.4.1.punktā minētās persona saņemtu speciālā transporta pakalpojumu, persona Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu un:

8.5.1.uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);

8.5.2. uzrāda invaliditātes apliecību vai pensijas apliecību, un iesniedz izziņas par invaliditāti kopiju; Svītrots ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

8.5.3. iesniedz Izziņu no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas vai tās struktūrvienības par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, saņemšanai. Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

8.6. Labklājības pārvalde pieprasa informāciju valsts nozīmes informācijas sistēmās un apliecina personas deklarēto dzīvesvietu un valsts piešķirtās pensijas (tai skaitā piemaksas pie pensijas) vai pabalsta apmēru;

8.7. Lai 8.4.2. un 8.4.3.punktā minētās personas saņemtu speciālā transporta pakalpojumu, persona Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu un:

8.7.1.uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);

8.7.2. uzrāda invaliditātes apliecību vai pensijas apliecību, un iesniedz izziņas par invaliditāti kopiju;Svītrots ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

8.7.3. Labklājības pārvalde pieprasa informāciju valsts nozīmes informācijas sistēmās un apliecina personas deklarēto dzīvesvietu un valsts piešķirtās pensijas (tai skaitā piemaksas pie pensijas) vai pabalsta apmēru;

8.7.4. izziņu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam; pēc nepieciešamības iesniedz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju; Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

8.7.5. iesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izrakstu no ambulatorās, stacionārās slimnieka medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīta personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu, veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamība, veselības aprūpes iestāde, kas jāapmeklē un apmeklējumu laiks;

8.8. Lai 8.4.3.punktā minētās personas saņemtu speciālā transporta pakalpojumu, persona Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu un: Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

8.8.1.uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);

8.8.2. Labklājības pārvalde pieprasa informāciju valsts nozīmes informācijas sistēmā un apliecina personas deklarēto dzīvesvietu;

8.8.3. iesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izrakstu no ambulatorās, stacionārās slimnieka medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīta personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu, dialīzes nepieciešamība, veselības aprūpes iestāde, kas jāapmeklē un apmeklējumu laiks.

8.9. Personas, kuru lietošanā ir speciāli pielāgots vieglais automobilis un kuras vēlas saņemt palīdzību degvielas iegādei, Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu un:Izslēgts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem

8.9.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);

8.9.2. Labklājības pārvalde pieprasa informāciju valsts nozīmes informācijas sistēmā un apliecina personas deklarēto dzīvesvietu ;

8.9.3. iesniedz Izziņu no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas vai tās struktūrvienības par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, saņemšanai;

8.9.4. uzrāda invaliditātes apliecību, un iesniedz izziņas par invaliditāti kopiju;

8.9.5. uzrāda transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību, kurā uzrādīta transportlīdzekļa speciālā pielāgojuma atzīme, autovadītāja apliecību ar speciālu atzīmi par auto vadīšanas veidu, un transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, iesniedzot visu dokumentu kopijas.

8.10. Papildināts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

8.11. Papildināts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

8.12. Papildināts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem


IX. nodaļa. Speciālā transporta pakalpojumu finansēšanas kārtība. Grozīts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 18. saistošajiem noteikumiem

9.1. Speciālā transporta pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta un:Grozīts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem

9.2. 8.4.1.punktā minētajām personām speciālā transporta pakalpojumu piešķir bez personu ienākumu izvērtēšanas Ls 300 apmērā kalendārajā gadā;Grozīts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 62.saistošajiem noteikumiem

9.3. 8.4.2. un 8.4.3.punktā minētajām personām speciālā transporta pakalpojumu piešķir, apstiprinot ikreizēju pakalpojuma sniegšanas nepieciešamību;

9.4. 8.4.4.punktā minētajām personām speciālā transporta pakalpojumu dialīzes un ar to saistīto izmeklējumu nodrošināšanai piešķir bez personu ienākumu izvērtēšanas un pēc personu individuālas nepieciešamības.

9.5. Palīdzību degvielas iegādei personai, kuras rīcībā ir speciāli pielāgots transporta līdzeklis, piešķir vienu reizi kalendārajā gadā  Ls 120 apmērā.Izslēgts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem

9.6. Personas, kas saņem 8.1.punktā minētos speciālā autotransporta pakalpojumus, nevar vienlaicīgi saņemt 8.3.punktā noteikto palīdzību degvielas iegādei.Grozīts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem

IX1. nodaļa.Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 18. saistošajiem noteikumiem

X. nodaļa. Dienas aprūpes centra bērniem pakalpojumu saņemšanas kārtība. Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

Dienas aprūpes centrs bērniem (turpmāk – pakalpojums) sniedz pakalpojumus bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

10.1. Pakalpojums tiek sniegts no 3 līdz 18 gadus veciem bērniem un:

10.1.1. nodrošina bērniem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, bērnu sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

10.1.2. sniedz informāciju ģimenei par pašvaldības piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem, sadarbojas ar citām pilsētas iestādēm un organizācijām bērna un viņa ģimenes interesēs;

10.1.3. nodrošina informācijas konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad bērna vai citas personas rīcība apdraud bērna veselību, dzīvību, ir krimināli sodāma, vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

10.2. Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecākiem vai pilnvarotai personai dienas aprūpes centrā ir jāiesniedz iesniegums, un pēc centra pieprasījuma jāuzrāda ģimenes dati un tos apliecinoši dokumenti. Grozīts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

10.2.1 Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

10.2.2 Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

10.3. Viens no bērna vecākiem vai audžuvecākiem, vai bērna aizbildnis vai aizgādnis slēdz līgumu ar dienas aprūpes centru par pakalpojuma saņemšanu.

10.4. Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

10.5. Pakalpojuma sniegšanu pārtrauc dienas aprūpes centrs, ja netiek ievēroti 10.3.punktā minētā līguma nosacījumi.

X.1 nodaļa.Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

XI nodaļa. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām saņemšanas un finansēšanas kārtība.

11.1. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk –pakalpojums) ir terminēts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām, kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

11.2. Pakalpojums ietver:

11.2.1. personas izmitināšanu 24 stundas diennaktī;

11.2.2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personai pēc individuālā sociālās rehabilitācijas plāna; Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

11.2.3. personas vajadzībām atbilstošas veselības aprūpes sniegšanu. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

11.3. Lai izvērtētu personas tiesības saņemt pakalpojumu, persona Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu un: Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

11.3.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);

11.3.2. iesniedz izziņas par invaliditāti kopiju, uzrāda invaliditātes apliecību un/vai pensijas apliecību; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 62.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 18. saistošajiem noteikumiem Svītrots ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

11.3.4. iesniedz ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izziņu par personas veselības stāvokli un rekomendācijām aprūpei un rehabilitācijai;

11.3.5. iesniedz psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

11.3.6. citus dokumentus pēc Labklājības pārvaldes pieprasījuma.

11.4. Pakalpojums personai tiek piešķirts uz noteiktu termiņu ar Labklājības pārvaldes lēmumu, un personai slēdzot līgumu ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojuma saņemšanas kārtību. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

11.5. Pakalpojuma sniegšanas termiņu nosaka Labklājības pārvalde, pamatojoties uz personas individuālo sociālās rehabilitācijas plānu. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem Svītrots ar domes 2018.gada 15.februāra 8.saistošajiem noteikumiem

11.6. Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar domes apstiprinātu vienas dienas izmaksas tāmi un personas līdzmaksājuma Ls 1 dienā par katru pakalpojuma sniedzēja institūcijā pavadīto dienu.Grozīts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem;/a> Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 62.saistošajiem noteikumiem;Grozīts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem

11.7. Personas, kuras Ministru Kabineta noteikumu noteiktā kārtībā atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam, ir atbrīvojamas no līdzmaksājuma. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 62.saistošajiem noteikumiem;Grozīts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem

11.8. Lēmumu par aprūpes pakalpojuma sniegšanu pārtrauc Labklājības pārvalde, ja:

11.8.1. personai nav nepieciešams pakalpojums institūcijā un/vai to var nodrošināt personas dzīvesvietā;Grozīts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem

11.8.2. persona lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

11.8.3. persona neievēro 11.4.punktā minētā līguma nosacījumus;

11.8.4.personas vainas dēļ rodas vai netiek novērsti apstākļi, kas ir bīstami citu klientu vai personāla veselībai un/vai drošībai;

11.8.5. personas vajadzības pēc sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pārsniedz piedāvātā pakalpojuma apjomu.Grozīts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem

11.8.6. Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem

11.9. Papildināts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

XII nodaļa. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā bērniem saņemšanas kārtība.

12.1. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (turpmāk – pakalpojums) ir pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Pakalpojumu sniedz bērnu nama „Sprīdītis” struktūrvienība „Atbalsta centrs bērniem „Paspārne”.

12.2. Pakalpojums ietver:

12.2.1. bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī;

12.2.2. sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, psiholoģisko palīdzību;

12.2.3. palīdzību izglītības apguvē un sociālo iemaņu attīstībā;

12.2.4. sadarbību ar citām institūcijām bērna un viņas ģimenes interesēs, bērna tiesību aizsardzībā.

12.3. Lai saņemtu pakalpojumu, bērns personīgi, vecāku pavadībā, vai citu fizisku vai juridisku personu pavadībā jebkurā diennakts laikā ierodas „Paspārnē” un iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt pakalpojumu. Noskaidrojot bērna vajadzības, „Paspārne” lemj par pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu un trīs darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas „Paspārnē” paziņo Labklājības pārvaldei un Bāriņtiesai par bērna uzņemšanas faktu.

12.4. „Paspārne” normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iekārto bērna personīgo lietu un pēc nepieciešamības sastāda individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.

12.5. Ja pakalpojuma sniegšanai nepieciešams laiks, kas pārsniedz 14 kalendārās dienas, lēmumu par pakalpojuma sniegšanu bērnam no 15 dienas pieņem Labklājības pārvalde, pamatojoties uz „Paspārnes” sniegto atzinumu, Labklājības pārvaldes sociālā darbinieka slēdzienu, individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, citu institūciju sniegtajiem atzinumiem pēc nepieciešamības. Svītrots ar domes 2013.gada 17.oktobra 62.saistošajiem noteikumiem

12.6. „Paspārnes” sniegtais pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

XIII nodaļa. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā bērniem saņemšanas kārtība.

13.1. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (turpmāk – bērnu aprūpes institūcija) ir pakalpojums, kas nodrošina bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju, ja nav iespējama bērna aprūpe un audzināšana audžu ģimenē vai pie aizbildņa.

13.2. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pakalpojumu bērnu aprūpes institūcijā nodrošina, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu.

13.3. Lēmumu par bērnu aprūpes institūcijas pakalpojuma piešķiršanu bērnam pēc vecāku lūguma pieņem Labklājības pārvalde, pamatojoties uz:

13.3.1. vecāku iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

13.3.2. normatīvos aktos noteiktā kārtībā iesniegtu iztikas līdzekļu deklarāciju-iesniegumu;

13.3.3. ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli;

13.3.4. ģimenes ārsta izziņu par bērna vecāku veselības stāvokli, ja pakalpojums nepieciešams bērnam bērna vecāku ārstēšanās dēļ;

13.3.5. citu institūciju sniegtu informāciju pēc nepieciešamības.

13.4. Pakalpojums bērnu aprūpes institūcijā tiek sniegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pakalpojuma sniegšanu bērnu aprūpes institūcijā pārtrauc, kad bērna vecāku ģimenē tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi bērna attīstībai vai arī bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

13.5. Ja bērns, sasniedzot 18 gadu vecumu, turpina mācības, pakalpojuma sniegšana bērnu aprūpes institūcijā bērnam pēc 18 gadu vecuma pieļaujama līdz tekošā mācību gada beigām.

13.6. Samaksu par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu Labklājības pārvalde pieprasa vienādās daļās no abiem vecākiem, kuriem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

13.7. Vecāku pienākums ir katru mēnesi samaksāt par saviem bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, valstī noteikto vidējās izmaksas apmēru viena bērna uzturēšanai. Samaksas apmēru par bērna uzturēšanu audžu ģimenē veido pašvaldības izmaksātais bērna uzturam, apģērba, mīkstā inventāra iegādei. Samaksu par bērnam sniegto pakalpojumu bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē ieskaita pašvaldības bankas norēķinu kontā.  Samaksa periods ir viens mēnesis. Par nepilnu mēnesi, kurā bērns atradies ārpusģimenes aprūpē, norēķinu periods atbilst dienu skaitam. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

13.8. Ja bērnu vecāki, kuriem ir atņemtas aprūpes tiesības, aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, kuras bija par pamatu aprūpes tiesību atņemšanai, Labklājības pārvalde nepieprasa no vecākiem samaksu par pakalpojumu. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

XIV nodaļa. Jauniešu pārejas mājas pakalpojuma saņemšanas kārtība. Grozīts ar domes 2018.gada 26.aprīļa 18. saistošajiem noteikumiem

14.1. Jauniešu pārejas māja (turpmāk – jauniešu māja) ir alternatīvs sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuru sniedz bērnam no 16 līdz 18 gadu vecumam (turpmāk – jaunietim).

14.2. Jauniešu mājas pakalpojums ietver:

14.2.1. jaunieša diennakts aprūpi un nodrošinājumu ar mājokli,

14.2.2. jaunieša sociālās un praktiskās dzīves prasmju attīstību,

14.2.3. profesijas izvēles un apgūšanas veicināšanu,

14.2.4. jaunieša sociāli psiholoģisko atbalstu,

14.2.5. jaunieša integrāciju sabiedrībā.

14.3. Jauniešu mājas pakalpojumu sniedz pašvaldības iestādes bērnu nams „Sprīdītis” struktūrvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā

14.4. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu jaunietim pieņem pašvaldības iestāde bērnu nams „Sprīdītis”.

14.5. Pakalpojuma sniegšanu jauniešu mājā pārtrauc, kad jaunieša vecāku ģimenē tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi jaunieša attīstībai vai arī jaunietis ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Pakalpojuma sniegšanu jaunietim pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas var turpināt ne ilgāk, kā līdz 24 gadu vecumam, ja jaunietis turpina sekmīgi mācīties vai tam ir jāpabeidz izglītības iestāde vai ārstēšanas kurss.

14.6. Samaksu par pakalpojumu Labklājības pārvalde pieprasa 13.6., 13.7., 13.8.punktos noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

XIV1 nodaļa. Dienas aprūpes centrs pensijas vecuma personām un invalīdiemPapildināts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

XIV2 nodaļa.Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

XV nodaļa. Labklājības pārvaldes sociālo pakalpojumu piešķiršanas komisija.

15.1. Labklājības pārvaldes sociālo pakalpojumu piešķiršanas komisija tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes vadītājas rīkojumu, komisijas sastāvā iekļaujot Labklājības pārvaldes darbiniekus.

15.2. Komisijai ir tiesības lemt par sociālo pakalpojumu piešķiršanu personai šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā arī par pakalpojumu piešķiršanu personai īpašu dzīves grūtību pārvarēšanai vai mazināšanai situācijā, kad objektīvu apstākļu dēļ persona vai tās ģimene daļēji vai pilnībā nevar īstenot savas sociālās tiesības.

XV1 nodaļa. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām saņemšanas un finansēšanas kārtība Papildināts ar Domes 2009.gada 26. februāra 6.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

XV2 nodaļa. Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 18.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

XV3 nodaļa. Papildināts ar domes 2015.gada 3.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

XVI nodaļa. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

16.1. Ja pilnībā tiek apmierināts sociālā pakalpojuma pieprasītāja prasījums, Labklājības pārvalde informē pieprasītāju par piešķirto sociālo pakalpojumu. Ja netiek apmierināts sociālā pakalpojuma pieprasītāja prasījuma apjoms vai sociālā pakalpojuma piešķiršana tiek atteikta, pieprasītājs par to tiek informēts rakstiskā veidā, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

16.2. Labklājības pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domē pie domes izpilddirektora viena mēneša laikā no lēmumu spēkā stāšanās brīža.

16.3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

XVII nodaļa. Pārējie noteikumi.

17.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmums Nr.997 „Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā”.

17.2. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

17.3. Papildināts ar domes 2010.gada 17.jūnija 37. saistošajiem noteikumiem

Priekšsēdētājs

R.Munkevics