Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2020.gada 18.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 26. februārīNr.6

Protokols Nr.4, 8.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”:

 1. Izteikt preambulu šādā redakcijā:

  „Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu; Civillikuma 188.panta pirmo daļu, 179.panta pirmo daļu; „Bērnu tiesību aizsardzības likums” 26.panta otro daļu, 29.pantu, 37.pantu; „Par sociālo drošību” V nodaļu; “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 3.panta trešo daļu; „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” 14.panta otrās daļas 4. un 5.punktu; „Sociālo pakalpojuma un sociālās palīdzības likuma” 27.panta pirmās daļas 1.punktu; Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumu Nr.668 „Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību” 3.punktu; Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.275 „Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta”; Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.288 ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība””.

 2. Papildināt 1.4.punktu ar 1.4.11. un 1.4.12.apakšpunktiem šādā redakcijā:

  „1.4.11. Dienas aprūpes centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem.”

  „1.4.12. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām”.

 3. Izteikt 2.4.6.punktu šādā redakcijā:

  „2.4.6. iesniedz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju iesniegumu, izņemot politiski represētās personas, kurām aprūpe mājās tiek piešķirta, neizvērtējot personas ienākumus un materiālos resursus.”

 4. Punktā 2.8. vārdus un ciparus „saskaņā ar 2.5. un 2.7.punkta” aizstāt ar vārdiem un cipariem „saskaņā ar 2.2. un 2.3.punkta”.

 5. Izslēgt 8.3. un 8.9.punktus.

 6. Izteikt 9.1.punktu šādā redakcijā:

  „9.1. Speciālā transporta pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.”

 7. Izteikt 9.2.punktu šādā redakcijā:

  „9.2. 8.4.1.punktā minētajām personām speciālā transporta pakalpojumu piešķir bez personu ienākumu izvērtēšanas, un pakalpojuma apmērs ir ne vairāk, kā Ls 300 (trīs simti latu) kalendāra gadā. Pakalpojuma apmēru no iesnieguma saņemšanas brīža līdz kalendāra gada beigām nosaka, maksas par pakalpojumu gada summu (Ls 300) dalot ar divpadsmit un reizinot ar līdz gada beigām atlikušo mēnešu skaitu; samaksu par pakalpojumu piešķir par pilnu mēnesi, kurā saņemts iesniegums;”

 8. Izslēgt 9.5.punktu.

 9. Izteikt 9.6.punktu šādā redakcijā:

  „9.6. Personas, kas saņem speciālā autotransporta pakalpojumus saskaņā ar 8.2.punkta nosacījumiem, kalendāra gada ietvaros nevar vienlaicīgi saņemt Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim.”

 10. Punktā 11.6. vārdu un skaitli „Ls 1” aizstāt ar vārdu un skaitli „Ls 2”.

 11. Izteikt XI nodaļas 11.8.1.punktu šādā redakcijā:

  „11.8.1. pakalpojuma sniegšanas rezultātā ir sasniegti personai noteiktie individuālās sociālās rehabilitācijas mērķi;”

 12. Izteikt XI nodaļas 11.8.5.punktu šādā redakcijā:

  „11.8.5. personas vajadzības pārsniedz piedāvātā pakalpojuma apjomu.”

 13. Papildināt noteikumus ar jaunu XIV1 nodaļu šādā redakcijā:

  XIV1 nodaļa. Dienas aprūpes centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem

  141.1. Dienas aprūpes centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem (turpmāk – Dienas centrs) sniedz pakalpojumu personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju un personām ar invaliditāti (turpmāk - personām).

  141.2. Dienas centrs nodrošina personām dienas laikā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību, sociālo prasmju attīstību un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

  14.13. Lai saņemtu pakalpojumu, personām jāvēršas Dienas centrā, jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

  141.4. Lēmumu par pakalpojuma sniegšanu personai pieņem pakalpojuma sniedzējs. Pakalpojums tiek sniegts, neizvērtējot personas ienākumus un materiālos resursus.

  141.5. Persona ar pakalpojumu sniedzēju slēdz vienošanos par Dienas centra pakalpojuma saņemšanu.

  141.6. Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

  141.7. Lēmumu par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu personai pieņem pakalpojumu sniedzējs, ja persona pārkāpj 141.5.punktā minētās vienošanās nosacījumus, vai ja persona ar savu uzvedību apdraud citu klientu vai personāla drošību.”

 14. Papildināt noteikumus ar jaunu XV1 nodaļu šādā redakcijā:

  XV1 nodaļa. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām saņemšanas un finansēšanas kārtība

  151.1. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā ir terminēts sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk tekstā – sociālās un veselības aprūpes pakalpojums), kurām veselības stāvokļa vai funkcionālu traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības saņemt ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus dzīves vietā.

  151.2. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums ietver:

  151.2.1. sociālās aprūpes pakalpojumus ar izmitināšanu 24 stundas diennaktī;

  151.2.2. personas vajadzībām atbilstošas sekundārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšanu, izmantojot valsts noteiktās garantijas veselības aprūpē.

  151.3. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums personām tiek sniegts noteiktu laiku, pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nozīmējumu un noteikto termiņu. Lēmumu par papildus sociālās un veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu pieņem personas ģimenes ārsts.

  151.4. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātu vienas dienas izmaksas tāmi un personas līdzmaksājuma Ls 2 dienā par katru pakalpojuma sniedzēja institūcijā PSIA „Slokas slimnīca” pavadīto dienu. Personas, kuras Ministru Kabineta noteikumu noteiktā kārtībā atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam, ir atbrīvojamas no līdzmaksājuma.

  151.5. Lēmumu par sociālās un veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu pieņem pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz personas veselības stāvokļa un pašaprūpes spēju novērtējumu.”

 15. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis