Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 14.04.2015. Stājas spēkā 15.04.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2020.gada 18.jūnija 16.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 26.martāNr. 18

protokols Nr. 7, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008. gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 27.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta” 6.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008. gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 50 (4036), 2010, Nr.110 (4302), 2014, Nr.238 (5044)) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt tiesisko pamatu šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 27.panta otro daļu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta” 6.punktu”

1.2. Papildināt ar 1.4.13., 1.4.14., 1.4.15., 1.4.16., 1.4.17. un 1.4.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.4.13. Higiēnas centra pakalpojums;

1.4.14. Specializētās darbnīcas pakalpojums;

1.4.15. Pavadoņa pakalpojums;

1.4.16. Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem;

1.4.17. Dienas centrs romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem;

1.4.18. Servisa dzīvokļa pakalpojuma saņemšanas un finansēšanas kārtība.”

1.3. Papildināt 2.8.punkta pirmo teikumu aiz vārda „laiku” ar vārdiem un skaitli „līdz 12 mēnešiem.”

1.4. Papildināt 5.2.2.apakšpunktu aiz vārda „apgādnieku” ar vārdiem „vai personas likumīgo apgādnieku ienākumi nepārsniedz 5.1.3.apakšpunktā noteiktu apmēru.”

1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

V.1 Higiēnas centra pakalpojums

5.1 1. Higiēnas centra pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) ir pasākumu kopums personas higiēnas nodrošināšanai, lai uzlabotu tās sociālo funkcionēšanu.

5.1 2. Pakalpojums ietver dušas izmantošanu ar funkcionālo pauzi (īslaicīgs, līdz vienai stundai, pasākums slodzes seku kompensēšanai, kuras laikā persona atrodas atpūtas telpā ar iespēju saņemt siltu dzērienu (tēju)), matu griešanu, veļas mazgāšanu un veļas žāvēšanu pakalpojuma sniedzēja darbinieka vai sociālā aprūpētāja uzraudzībā.

5.1 3. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras dzīvo nelabiekārtotā mājā (dzīvoklī) vai tām nav iespējas nodrošināt personīgo higiēnu dzīvesvietā un ir:

5.1 3.1. trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas);

5.1 3.2. atsevišķi dzīvojošas nestrādājošās personas ar invaliditāti;

5.1 3.3. atsevišķi dzīvojošas nestrādājošās pensijas vecuma personas;

5.1 3.4. krīzes situācijā nonākušas personas;

5.1 3.5. šo saistošo noteikumu 1.2.2.apakšpunktā noteiktās personas.

5.1 4. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldei iesniedz iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošo dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju).

5.1 5. Labklājības pārvalde izskata personas iesniegumu, pārbauda sniegto informāciju pašvaldības un valsts datu reģistros, ja ir nepieciešams, apseko personu dzīvesvietā un nepieciešamības gadījumā, lai pieņemtu lēmumu pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām.

5.1 6. Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par:

5.1 6.1. pakalpojuma piešķiršanu, nosakot pakalpojuma ilgumu;

5.1 6.2. atteikumu piešķirt pakalpojumu.

5.1 7. Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu vai tā pārtraukšanu, ja:

5.1 7.1. novērtējot personas individuālās vajadzības, tiek konstatēts, ka pakalpojums personai nav nepieciešams;

5.1 7.2. nepastāv vai ir zudis tiesisks pamats pakalpojuma saņemšanai;

5.1 7.3.persona ar savu uzvedību apdraud citu Higiēnas centra (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojuma sniedzējs) apmeklētāju vai darbinieku drošību un pakalpojuma sniedzējs par to sniedz atzinumu;

5.1 7.4. persona rakstveidā atsakās saņemt pakalpojumu.

5.1 8. Pakalpojuma saņemšanas apjoms nevar pārsniegt:

5.1 8.1. vienai personai divi veļas mazgāšanas un žāvēšanas cikli kalendārajā mēnesī. Viens cikls ietver veļas mazgāšanu un žāvēšanu līdz 5 kg, izmantojot pakalpojuma sniedzēja mazgāšanas līdzekli.

5.1 8.2. matu griešana vienu reizi mēnesī.

5.1 9. Pakalpojuma termiņu personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām var noteikt līdz 6 mēnešiem, pārējām personām termiņu nosaka laika periodam, kurā personai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss. Pakalpojumu piešķir līdz kalendāra gada beigām.

5.1 10. Personīgās higiēnas pakalpojuma sniedzēju Labklājības pārvalde izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka iepirkumu procedūras organizēšanu un veikšanu.”

1.6. Izteikt 6.1.punktu šādā redakcijā:

„6.1. Dienas aprūpes centrā (turpmāk – pakalpojums) personām ar garīgas veselības traucējumiem (turpmāk – personām) tiek nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dienas laikā nestrādājošiem (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātiem saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai strādājošiem nepilnu darba laiku invalīdiem ar garīgās veselības traucējumiem, kuri neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus. Pakalpojums tiek sniegts personām no 15 gadu vecuma.”

1.7. Papildināt saistošos noteikumus ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

VI.1 Specializētās darbnīcas pakalpojums

6.1 1. Specializētās darbnīcas pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) ir darbnīca ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar invaliditāti darbspējīgajā vecumā (turpmāk – persona), ar mērķi attīstīt to sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt un motivēt šo personu iesaisti nodarbinātības pasākumos un integrāciju sabiedrībā.

6.1 2. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldē iesniedz rakstisku iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu, ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību, uzrāda personu apliecinošo dokumentu, kā arī Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju).

6.1 3. Labklājības pārvalde izskata personas iesniegumu, pārbauda sniegto informāciju pašvaldības un valsts datu reģistros, un, ja ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai, pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām un apseko personu dzīvesvietā.

6.1 4. Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par:

6.1 4.1. pakalpojuma piešķiršanu;

6.1 4.2. atteikumu piešķirt pakalpojumu.

6.1 5. Pakalpojumu piešķir uz 12 mēnešiem bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtējuma.

6.1 6. Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu vai tā pārtraukšanu, ja:

6.1 6.1. novērtējot personas individuālās vajadzības, tiek konstatēts, ka pakalpojums personai nav nepieciešams;

6.1 6.2. nepastāv vai ir zudis tiesisks pamats pakalpojuma saņemšanai

6.1 6.3. persona sistemātiski pārkāpj 6.1 7.punktā minētā līguma nosacījumus vai persona ar savu uzvedību pakalpojuma sniegšanas vietā apdraud citu personu drošību un Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” sniedz par to atzinumu;

6.1 6.4. personai ir noteiktas medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;

6.1 6.5. persona rakstveidā atsakās saņemt pakalpojumu.

6.1 7. Pakalpojumu sniedz Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, noslēdzot ar personu vai tās likumisko pārstāvi līgumu par pakalpojuma sniegšanu, kurā tiek noteikta pakalpojuma sniegšanas kārtība.

6.1 8. Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

1.8. Izteikt 7.5.punktu šādā redakcijā:

„7.5. Personas var uzturēties naktspatversmē 60 naktis kalendārajā gadā. Ja persona pilda normatīvajos aktos noteiktos klientu līdzdarbības pienākumus, Labklājības pārvalde, pamatojoties uz personas individuālo vajadzību novērtējumu, var pagarināt klienta uzturēšanās laiku naktspatversmē.”

1.9. Izteikt 8.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„8.2.1. ar pavadoņa palīdzību personai iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas un ārstniecības vai citas iestādes; palīdzību personai iekļūt un izkļūt no speciālā autotransporta līdzekļa;”

1.10. Papildināt saistošos noteikumus ar IX1 nodaļu šādā redakcijā:

IX.1 Pavadoņa pakalpojums

9.11. Pavadoņa pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) tiek nodrošināts personām, kuras funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar patstāvīgi pārvietoties ārpus mājokļa (turpmāk – persona). Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas pamatvajadzības un uzlabot tās dzīves kvalitāti.

9.12. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, ja tās ir:

9.12.1. trūcīgas vai maznodrošinātās personas;

9.12.2. atsevišķi dzīvojošas nestrādājošās personas ar invaliditāti;

9.12.3. atsevišķi dzīvojošas nestrādājošās pensijas vecuma personas.

9.13. Pakalpojums ietver personas pavadīšanu no mājām un atpakaļ uz valsts vai pašvaldības iestādēm, veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēm un citām organizācijām.

9.14. Pakalpojumu piešķir pēc personas individuālās nepieciešamības uz 12 mēnešiem, pakalpojuma apjomu nepārsniedzot 20 stundas kalendārajā mēnesī.

9.15. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldē iesniedz rakstisku iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu, uzrāda personu apliecinošo dokumentu, kā arī iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī indikācijām pakalpojuma piešķiršanai. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju).

9.16. Labklājības pārvalde izskata personas iesniegumu, pārbauda sniegto informāciju pašvaldības un valsts datu reģistros, ja ir nepieciešams, apseko personu dzīvesvietā un pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām.

9.17. Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par:

9.17.1. pakalpojuma piešķiršanu;

9.17.2. atteikumu piešķirt pakalpojumu.

9.18. Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja:

9.18.1. novērtējot personas individuālās vajadzības, tiek konstatēts, ka pakalpojums personai nav nepieciešams;

9.18.2. persona saņem vai tai ir tiesības saņemt citu līdzvērtīgu pakalpojumu, t.sk. asistenta pakalpojumu, kas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem;

9.18.3. personu var pavadīt tās ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

9.18.4. persona atbilstoši noslēgtajam uztura līgumam saņem pakalpojumam līdzvērtīgu atbalstu no uztura devēja;

9.18.5. personai ir noteiktas medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;

9.18.6. nepastāv tiesisks pamats pakalpojuma saņemšanai;

9.19. Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par pakalpojuma pārtraukšanu, ja:

9.19.1. personu var pavadīt tās ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

9.19.2. personai uzlabojas funkcionēšanas spējas;

9.19.3. persona sistemātiski pārkāpj 9.1 10.punktā minētā līguma nosacījumus vai persona ar savu uzvedību apdraud citu personu drošību un Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” sniedz par to atzinumu;

9.19.4. ir zudis tiesisks pamats pakalpojuma saņemšanai;

9.19.5. personai ir noteiktas medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;

9.19.6. persona atbilstoši noslēgtajam uztura līgumam saņem pakalpojumam līdzvērtīgu atbalstu no uztura devēja;

9.19.7. persona rakstveidā atsakās saņemt pakalpojumu.

9.110. Labklājības pārvalde krīzes situācijā var piešķirt vienreizēju pakalpojumu, nepieprasot ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli.

9.111. Pakalpojumu sniedz Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, noslēdzot ar personu vai tās likumisko pārstāvi līgumu par pakalpojuma sniegšanu, kurā tiek noteikta pakalpojuma sniegšanas kārtība.

9.112. Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

1.11. Papildināt saistošo noteikumu 10.2.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Pirms pakalpojuma uzsākšanas, uzsākot pakalpojuma saņemšanu – ne retāk kā vienu reizi 12 mēnešos vai pēc Dienas centra vadītāja pieprasījuma bērna vecāki vai pilnvarotā persona iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par medicīnisko kontrindikāciju neesamību.”

1.12. Papildināt saistošos noteikumus ar X1 nodaļu šādā redakcijā:

X.1 Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem

10.1 1. Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pasākumu kompleksu, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām no 2 līdz 18 gadu vecumam, kurām ir ierobežotas funkcionēšanas spējas (turpmāk – bērns). Pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu bērna likumiskajiem pārstāvjiem, mazināt bērna funkcionāla traucējuma sekas un sekmēt bērna sociālo prasmju attīstību.

10.1 2. Pakalpojums ietver sociālā atbalsta sniegšanu, logopēda un fizioterapeita nodarbības.

10.1 3. Lai saņemtu pakalpojumu, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāvēršas Labklājības pārvaldē un jāiesniedz iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu bērnam, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī jāiesniedz ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību.

10.1 4. Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par:

10.1 4.1. pakalpojuma piešķiršanu;

10.1 4.2. atteikumu piešķirt pakalpojumu.

10.1 5. Pakalpojumu piešķir uz 12 mēnešiem.

10.1 6. Viens no bērna likumiskajiem pārstāvjiem slēdz līgumu ar Labklājības pārvaldes Dienas centru bērniem (turpmāk – Dienas centrs) par pakalpojuma saņemšanu.

10.1 7. Lēmumu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu pieņem Dienas centrs, ja netiek ievēroti 10.1 6.punktā minētā līguma nosacījumi, ja bērns ar savu uzvedību apdraud citu Dienas centra apmeklētāju vai Dienas centra darbinieku drošību vai bērnam ir medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai.

10.1 8. Pakalpojumu sniedz Dienas centrs bērniem.

10.1 9. Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

1.13. Aizstāt 11.6.punktā skaitli „2,85” ar skaitli „4,13.”

1.14. Aizstāt 11.7.punktā skaitli „2,85” ar skaitli „4,13.”

1.15. Papildināt ar 11.8.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„11.8.6. personai tiek piešķirts cits sociālais pakalpojums.”

1.16. Papildināt saistošos noteikumus ar XIV2 nodaļu šādā redakcijā:

XIV.2 Dienas centrs romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem

14.2 1. Dienas centra pakalpojums romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) nodrošina sociālā atbalsta sniegšanu romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem (turpmāk – persona), veicina to sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, zināšanu un sociālo prasmju apguvi, nodrošina personīgās higiēnas iespējas, mazina sociālo atstumtību, veicina veiksmīgu integrāciju sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū.

14.2 2. Pakalpojums tiek piešķirts personām, kurām ir nepieciešams atbalsts to problēmu risināšanā.

14.2 3. Pakalpojums ietver individuālas un grupu nodarbības pakalpojuma saņēmēju mērķgrupai atbilstoši personas individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.

14.2 4. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldē iesniedz rakstisku iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu un uzrāda personu apliecinošo dokumentu. Ja dokumentus iesniedz personas likumiskais pārstāvis, tad uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju).

14.2 5. Labklājības pārvalde izskata personas iesniegumu un pārbauda sniegto informāciju pašvaldības un valsts datu reģistros.

14.2 6. Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par:

14.2 6.1. pakalpojuma piešķiršanu;

14.2 6.2. atteikumu piešķirt pakalpojumu.

14.2 7. Pakalpojumu piešķir līdz kalendāra gada beigām, bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtējuma.

14.2 8. Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu vai tā pārtraukšanu, ja:

14.2 8.1. persona sistemātiski pārkāpj 14.2 9.punktā minētā līguma nosacījumus vai persona ar savu uzvedību apdraud citu personu drošību un pakalpojuma sniedzējs par to sniedz atzinumu;

14.2 8.2. nepastāv vai ir zudis tiesisks pamats pakalpojuma saņemšanai;

14.2 8.3. persona rakstveidā atsakās saņemt pakalpojumu.

14.2 9. Pakalpojuma sniedzējs ar personu vai tās likumisko pārstāvi noslēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanu, kurā tiek noteikta pakalpojuma sniegšanas kārtība.

14.2 10. Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

1.17. Aizstāt visā 151.4.punktā skaitli „2,85” ar skaitli „4,13.”

1.18. Papildināt saistošos noteikumus ar XV2 nodaļu šādā redakcijā:

XV.2 Servisa dzīvokļa pakalpojuma saņemšanas un finansēšanas kārtība

15.2 1. Servisa dzīvokļa pakalpojums personai ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina pēc iespējas ilgāku neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi mājoklī, saglabājot pašaprūpes iespējas un funkcionēšanu sabiedrībā.

15.2 2. Servisa dzīvokļa pakalpojums tiek sniegts pašvaldības īpašumā esošā dzīvoklī.

15.2 3. Servisa dzīvokļa pielāgojums ir atbilstošs personas funkcionālā traucējuma pakāpei.

15.2 4. Servisa dzīvoklī tiek nodrošināts sociālā aprūpētāja atbalsts un uzraudzība.

15.2 5. Lēmumu par servisa dzīvokļa pakalpojuma sniegšanu pieņem Labklājības pārvalde.

15.2 6. Tiesības saņemt servisa dzīvokļa pakalpojumu ir atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti un pensionāram ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuram nepieder nekustamais īpašums, ja šī persona atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

15.2 6.1. funkcionālo traucējumu pakāpe pārsniedz iespēju personai patstāvīgi nodrošināt neatkarīgu dzīvi personas lietošanā esošajā dzīvojamā platībā;

15.2 6.2. ir saņēmusi ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugošo aprūpes institūcijā, un sociālās rehabilitācijas rezultātā personai šis pakalpojums turpmāk nav nepieciešams.

15.2 7. Servisa dzīvokļa pakalpojuma saņemšanai persona Labklājības pārvaldē iesniedz:

15.2 7.1. iesniegumu;

15.2 7.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli; izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvas slimības) neesamību;

15.2 7.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un/vai rekomendācijām turpmākai rīcībai, dzīvojot servisa dzīvoklī.

15.2 8. Labklājības pārvalde:

15.2 8.1. veic personas vajadzību novērtējumu, aizpildot personas vajadzību novērtēšanas karti, atbilstīgi normatīvajos aktos noteiktai kārtībai par personas vajadzību novērtējumā obligāti iekļaujamo informāciju;

15.2 8.2. veic personas sociālās funkcionēšanas spēju novērtējumu;

15.2 8.3. iegūst ziņas par personas invaliditāti;

15.2 8.4. veic personas apsekošanu dzīvesvietā;

15.2 8.5. desmit darbdienu laikā no 15.2 7. punktā norādīto dokumentu saņemšanas dienas, pamatojoties uz dzīvokļa pielāgotību personas funkcionālā traucējuma pakāpei, kā arī vienā servisa dzīvoklī izmitināmo personu psihoemocionālo saderību, pieņem lēmumu par personas tiesībām saņemt servisa dzīvokļa pakalpojumu.

15.2 9. Servisa dzīvokļa pakalpojuma saņēmēji dzīvojamās telpas uzturēšanas izdevumus sedz pilnā apmērā proporcionāli servisa dzīvokļa pakalpojuma saņēmēju skaitam.

15.2 10. Pēc servisa dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanas ar šo personu tiek izbeigtas īres tiesiskās attiecības par iepriekšējās dzīvojamās telpas īri vai tiek pārtraukts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgajām personām.

15.2 11. Pakalpojumu sniedz Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”.

15.2 12. Ja personai ir piešķirts servisa dzīvokļa pakalpojums, bet Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nav iespējas to nodrošināt, Labklājības pārvalde personu uzskaiti, kurām ir tiesības saņemt pakalpojumu.”

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

3. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.18

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr.18 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008. gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”” (turpmāk – saistošie noteikumi) paredz palielināt sociālo pakalpojumu skaitu un veidus, kurus varēs saņemt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji. Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošinās šādu jaunu sociālo pakalpojumu pieejamību: pavadoņa pakalpojumu personām ar funkcionālajiem traucējumiem, ja tām nav tiesību saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu asistenta pakalpojumu, dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar invaliditāti, dienas centra pakalpojumu romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem sociālās atstumtības risku mazināšanai un higiēnas centra pakalpojumu personām, kuram ir ierobežotas iespējas nodrošināt sev atbilstošu personīgo higiēnu. Šo sociālo pakalpojumu ieviešana nodrošinās agrāk iesākto projektu, kuri tika īstenoti ar Eiropas sociālajam fonda atbalstu, turpmāko ilgtspēju.

Papildus saistošie noteikumi paredz precizēt pārējo sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību, sociālo pakalpojumu saturu un sociālo pakalpojuma saņēmēju mērķgrupu, kā arī palielināt personas līdzmaksājumu, saņemot īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām un sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām, lai paaugstinātu sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Personas, kuras Ministru kabineta noteikumu noteiktā kārtībā atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam, kā arī personas bez noteiktas dzīvesvietas arī turpmāk varēs saņemt minētos pakalpojumus, neveicot saistošajos noteikumos noteiktos personas līdzmaksājumus.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ar Eiropas sociālajam fonda atbalstu tika realizēti projekti „Pavadoņa, asistenta pakalpojumu izveidošana Jūrmalas pilsētā”, „Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”, „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca”, „Sociālās rehabilitācijas programmas izveide dienas centrā romu tautības cilvēkiem” un „Higiēnas centrs Latvijas Sarkanā Krusta sociālajā centrā „Kauguri””. Lai turpmāk nodrošinātu projektu realizācijas laikā sniegtu sociālo pakalpojumu pieejamību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, ir nepieciešams tos ietvert Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos, kas nosaka sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti kārtēja gada pašvaldības budžeta ietvaros.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Sociālo pakalpojumu piešķiršanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvalde.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis