Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 01.oktobra 62. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņas ar Domes 2009.gada 27.augusta 59. saistošajiem noteikumiem
Spēkā esošā redakcija
2008.gada 24. aprīlīNr.32

Protokols Nr.19, 5.punkts

Par braukšanas maksas atvieglojumiem
Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos
Izmaiņas ar Domes 2009.gada 27.augusta 59. saistošajiem noteikumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I.Vispārīgie nosacījumi

 1. Šie noteikumi nosaka Jūrmalas pašvaldībā pieejamos braukšanas maksas atvieglojumus Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos, izņemot ekspresi, braukšanas maksas atvieglojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kādā persona vai viņas likumīgais pārstāvis pieprasa braukšanas maksas atvieglojumus Jūrmalas pašvaldībā, braukšanas maksas atvieglojumu apmaksas kārtību, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

 2. Braukšanas maksas atvieglojumi tiek piešķirti Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos, izņemot ekspresi, sekojošām pasažieru kategorijām:

  2.1. Jūrmalas pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušiem vispārējo izglītības iestāžu klātienē izglītojamiem, kā arī arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņiem un augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošiem – Ls 11 no izglītojamā mēneša biļešu braukšanas kartes cenas sedz valsts un pašvaldība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību visu kalendāro gadu;Izmaiņas ar Domes 2009.gada 27.augusta 59. saistošajiem noteikumiem

  2.2. Jūrmalas pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušām politiski represētām personām – 100% apmērā no braukšanas maksas sedz pašvaldība;

  2.3. Jūrmalas pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem, kuri ir sasnieguši 75 gadu vecumu un trešās grupas redzes un dzirdes invalīdiem – 100% apmērā no braukšanas maksas sedz pašvaldība;

  2.4. Jūrmalas pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušiem pensionāriem – Ls 0,24 apmērā no vienreizējās braukšanas biļetes maksas sedz pašvaldība.

  II. Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtība

 3. Kartes braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai (2.pielikums) 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā noteiktām pasažieru kategorijām izsniedz un minēto pasažieru kategoriju uzskaiti veic Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde.

 4. Izglītības iestāžu, kurās mācās Jūrmalas pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušie vispārējo izglītības iestāžu klātienē izglītojamie, kā arī arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi un augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošie un, citās pilsētās dzīvojošie vispārējo izglītības iestāžu klātienē izglītojamie, kā arī arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi un augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošie, kuri izmanto braukšanas maksas atvieglojumus Jūrmalas pilsētā (turpmāk – Izglītojamie), vadītāji (direktori), saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem un šo saistošo noteikumu nosacījumiem nodrošina:

  4.1. atbildīgo personu, kas nodrošina Izglītojamo, kuri vēlas iegādāties mēneša biļešu braukšanas kartes, saraksta sastādīšanu, iecelšanu;

  4.2. Izglītojamo, kuri vēlas iegādāties mēneša biļešu braukšanas kartes uz nākamo mēnesi, saraksta sastādīšanu (paraugs 1.pielikumā);

  4.3. naudas iekasēšanu par mēneša biļešu braukšanas karšu iegādi no Izglītojamiem,

  4.4. sastādītā saraksta divu kopiju (ar pavadvēstuli) un iekasētās naudas nodošanu pārvadātājam, ar kuru Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi līgumu par pasažieru pārvadājumiem Jūrmalas pilsētā (turpmāk - Pārvadātājs) līdz kārtējā mēneša 20. datumam;

  4.5. mēneša biļešu braukšanas karšu savlaicīgu saņemšanu no Pārvadātāja un izsniegšanu izglītojamiem (saņemot mēneša biļešu braukšanas karti, Izglītojamais parakstās par tās saņemšanu),

  4.6. atsevišķos gadījumos (ja Izglītojamais objektīvu iemeslu dēļ nav paspējis līdz kārtējā mēneša 20.datumam samaksāt par mēneša biļešu braukšanas karšu iegādi) izziņas - apliecinājuma, ka Izglītojamajam ir tiesības, saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, saņemt paredzētos atvieglojumus, izsniegšanu Izglītojamajam. Šajā gadījumā Izglītojamais pats iegādājas mēneša biļešu braukšanas karti Pārvadātāja noteiktajās biļešu pārdošanas vietās;

  4.7. ziņu par Jūrmalas pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušo Izglītojamo deklarēto dzīves vietu pārbaudi valsts reģistros mācību gada sākumā – septembra mēnesī.

 5. Pārvadātājs nodrošina:

  5.1. mēneša biļešu braukšanas karšu pārdošanu nākamajam mēnesim saskaņā ar atbildīgo personu iesniegtajiem sarakstiem Pārvadātāja noteiktajās biļešu pārdošanas vietās 5 darba dienas līdz kārtējā mēneša beigām;

  5.2. pārskata (kopā ar kārtējo rēķinu par zaudējumu un izdevumu kompensāciju, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.672 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtību”) iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes transporta nodaļā par iepriekšējā ceturksnī Izglītojamajiem izsniegto mēneša biļešu braukšanas karšu skaitu un samaksāto naudas summu par biļetēm, pievienojot tam izglītības iestāžu iesniegto Izglītojamo, kuri vēlas iegādāties mēneša biļešu braukšanas kartes, sarakstu, izziņu (ja tādas bijušas) un kases ieņēmuma orderu par ieņēmumiem no attiecīgās skolas pienācīgi apliecinātas kopijas Jūrmalas pilsētas domes noteiktajos termiņos.

  III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

 6. Ja pilnībā netiek apmierināts braukšanas maksas atvieglojumu pieprasītāja prasījums, Labklājības pārvalde vai attiecīgā mācību iestāde, kas izskata jautājumu par braukšanas maksa atvieglojumu piešķiršanu informē pieprasītāju par braukšanas maksas atvieglojumu nepiešķiršanas iemesliem. Ja braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršana tiek atteikta, pieprasītājs par to tiek informēts rakstiskā veidā, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

 7. Labklājības pārvaldes vai attiecīgās mācību iestādes pieņemto lēmumu var apstrīdēt pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora.

 8. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

  IV. Pārējas noteikumi

 9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmums Nr.8 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos”.

 10. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada

24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.32

(protokols Nr.19, 5.punkts)

PARAUGS

Apstiprinu

Izglītības iestādes direktors

_______________________________ ___.____.________

(Z.v., paraksts, vārda un uzvārda atšifrējums, zīmogs, datums)

______________________________________________________________________

(Izglītības iestādes nosaukums)

Izglītojamo, kuri vēlas iegādāties mēneša biļešu braukšanas kartes __________mēnesī, saraksts

Nr. Vārds, uzvārds Izglītojamā Pilnvarotās Deklarētā Summa Izglītojamā paraksts par

apliecības personas dzīvesvieta* mēnešbiļetes saņemšanu

Nr. Paraksts

par naudas

saņemšanu

Atbildīgās personas paraksts _____________________________________________(atšifrējums)

*) ja Izglītojamā deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalā, attiecīgā ailītē jāieraksta – „+”

42.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada

24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.32

(protokols Nr.19, 5.punkts)

Karte Nr.1

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

KARTE ATVIEGLOJUMU SAŅEMŠANAI

JŪRMALAS MARŠRUTA AUTOBUSOS

Sērija AA Nr.000000

Vārds____________

Uzvārds___________

Personas kods_____________

Derīga līdz _______________

z.v.

Personas paraksts ___________________

Šī karte ir Jūrmalas pilsētas domes īpašums

Atrastu karti lūdzam nogādāt Jūrmalā, Mellužu pr. 83 Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē

Kartes lielums 10x9 cm

Fotokartiņai 4x3 cm

Karte ir oranžā krāsā ar foto un Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes zīmogu.

Karte Nr.2

JŪRMALAS PILSĒTAS

BEZMAKSAS BRAUKŠANAS KARTE

JŪRMALAS MARŠRUTA AUTOBUSOS

________________

Vārds

________________

Uzvārds

________________

Jūrmala

personas kods

Sērija AB Nr. 000001

Šī karte ir Jūrmalas pilsētas domes īpašums

Atrastu karti lūdzam nogādāt Jūrmalā, Mellužu pr. 83 Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē

Izsniegšanas datums _______________

Derīguma termiņš - beztermiņa

Kartes lielums 9x6 cm

Fotokartiņai 4x3 cm

Hologrammai 1,5 cm diametrā

Karte ir zaļā krāsā ar foto un hologrammu.

Kartei Nr.1 personas kods un derīguma termiņš rakstās kvadrātiņos, nevis uz līnijas kā redzams. Zīmogu liek daļēji uz foto.


Lejupielāde: DOC un PDF