Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 9.augusta 28.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 01.oktobrīNr.62

Protokols Nr.23, 11.punkts

Par braukšanas maksas atvieglojumiem
Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sabiedriskā
transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1.            Saistošie noteikumi nosaka braukšanas maksas atvieglojumus Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos (izņemot ekspresi), braukšanas maksas atvieglojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kādā persona vai viņas likumīgais pārstāvis pieprasa braukšanas maksas atvieglojumus Jūrmalas pašvaldībā, braukšanas maksas atvieglojumu apmaksas kārtību, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

II. Pasažieru kategorijas un tām piešķirtie braukšanas maksas atvieglojumi

2.            Iedzīvotājiem, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas, tiek piešķirti šādi atvieglojumi:

2.1. bez maksas var braukt:

2.1.1. bērni līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot);

2.1.2. pašvaldības policijas darbinieki, ja viņi veic dienesta pienākumus un ir formas tērpā.

3.            Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīves vietu deklarējušiem iedzīvotājiem tiek piešķirti šādi atvieglojumi:

3.1. bez maksas, uzrādot karti braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai (turpmāk saistošajos noteikumos - braukšanas karte), var braukt:

3.1.1. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālajās izglītības iestādēs;

3.1.2. bērni ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem un īpašām vajadzībām, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs vai speciālajās izglītības klasēs, vai kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs. Šīs pasažieru kategorijas sarakstu ar tam pievienotām bērnu fotogrāfijām (3x4 cm) sagatavo Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde (turpmāk saistošajos noteikumos - Izglītības pārvalde) un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē (turpmāk saistošajos noteikumos - Labklājības pārvalde);

3.1.3. politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.

3.2. 80% atlaide braukšanas biļetes iegādei, uzrādot braukšanas karti, noteikta šādām pasažieru kategorijām:

3.2.1. trešās grupas redzes un dzirdes invalīdi;

3.2.2. pensionāri, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu;

3.2.3.personas, kuru dzīvesvieta ir Jūrmalas pašvaldības sociālās aprūpes centri, kuros tās saņem pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes pakalpojumus un uz kuriem nav attiecināmi citi noteiktie atvieglojumi (šīs pasažieru kategorijas sarakstu ar tam pievienotām aprūpes centru iemītnieku 3x4 cm fotogrāfijām sagatavo attiecīgi pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” un pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” un iesniedz Labklājības pārvaldē).

3.3. 80% atlaide mēneša braukšanas kartes iegādei un 40% atlaide braukšanas biļetes iegādei, uzrādot skolnieka apliecību, 10. un 10a. autobusu maršrutos noteikta Jūrmalas pilsētas vispārējo izglītības iestāžu klātienē izglītojamiem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

3.4. 50% atlaide mēneša braukšanas kartes iegādei un 40% atlaide braukšanas biļetes iegādei, uzrādot skolnieka apliecību, 10. un 10a. autobusu maršrutos noteikta Jūrmalas pilsētas vispārējo izglītības iestāžu klātienē izglītojamiem, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu izglītojamiem un augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošiem, kuri studē valsts finansētajās studiju vietās (turpmāk saistošajos noteikumos - Izglītojamie).

3.5. 50% atlaide braukšanas biļetes iegādei, uzrādot braukšanas karti, noteikta pensionāriem līdz 74 gadu vecumam (ieskaitot).

III. Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtība

4.            Braukšanas kartes, saskaņā ar 1.pielikumu, izsniedz un minēto pasažieru uzskaiti veic Labklājības pārvalde:

4.1. pasažieriem, kuri saņem 3.1.apakšpunktā noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus, tiek izsniegta parauga Nr.1 braukšanas karte;

4.2. pasažieriem, kuri saņem 3.2.apakšpunktā noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus, tiek izsniegta parauga Nr.2 braukšanas karte;

4.3. pasažieriem, kuri saņem 3.5.apakšpunktā noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus, tiek izsniegta parauga Nr.3 braukšanas karte.

5.            Lai saņemtu braukšanas karti visām pasažieru kategorijām, izņemot 3.1.2. un 3.2.3.apakšpunktā minētajām, jāiesniedz Labklājības pārvaldē fotokartiņa (3x4 cm) un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Šādām pasažieru kategorijām papildus minētajam jāuzrāda:

5.1. apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai - 3.1.1.apakšpunktā norādītai pasažieru kategorijai;

5.2. politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība - 3.1.3.apakšpunktā norādītai pasažieru kategorijai;

5.3. invalīda apliecība - 3.2.1.apakšpunktā norādītai pasažieru kategorijai;

5.4. pensionāra apliecība - 3.2.2. un 3.5.apakšpunktā norādītai pasažieru kategorijai.

6.            Braukšanas kartes 3.1.2.apakšpunktā norādītajai pasažieru kategorijai Labklājības pārvaldē saņem un atlaižu saņēmējiem nodod Izglītības pārvalde, bet 3.2.3.apakšpunktā norādītajai pasažieru kategorijai - pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” un pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”.

7.            Braukšanas karšu derīguma termiņi ir:

7.1. bez termiņa - 3.1.3. un 3.2.2.apakšpunktā noteiktām pasažieru kategorijām;

7.2. trīs gadi - 3.2.1., 3.2.3. un 3.5.apakšpunktā noteiktām pasažieru kategorijām;

7.3. viens gads - 3.1.1.un 3.1.2.apakšpunktā, noteiktām pasažieru kategorijām.

8.            Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu, kurās mācās Izglītojamie, vadītāji (direktori), saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem un šo saistošo noteikumu nosacījumiem nodrošina:

8.1. atbildīgo personu, kas nodrošina Izglītojamo, kuri vēlas iegādāties mēneša braukšanas kartes, saraksta sastādīšanu, norīkošanu;

8.2. Izglītojamo, kuri vēlas iegādāties mēneša braukšanas kartes uz nākamo mēnesi, saraksta (pa atlaižu saņēmēju kategorijām) sastādīšanu (paraugs 2.pielikumā);

8.3. naudas iekasēšanu par mēneša braukšanas karšu iegādi no Izglītojamiem,

8.4. sastādītā saraksta apliecinātas kopijas (ar pavadvēstuli) un iekasētās naudas nodošanu Izglītības pārvaldei 3 darba dienas līdz nākošā mēneša 1. datumam un no Izglītības pārvaldes saņemto mēneša braukšanas karšu savlaicīgu nodošanu Izglītojamiem (saņemot mēneša braukšanas karti, Izglītojamais parakstās par tās saņemšanu).

9.            Izglītības pārvalde nodrošina:

9.1. pieteikuma sagatavošanu mēneša braukšanas karšu savlaicīgai saņemšanai no juridiskās personas, ar kuru Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (turpmāk saistošajos noteikumos - Pārvadātājs), to saņemšanu ar Pārvadātāju saskaņotā kārtībā un nodošanu izglītības iestāžu, kurās mācās Izglītojamie, atbildīgai personai;

9.2. ziņu par Jūrmalas pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušo Izglītojamo deklarēto dzīves vietu pārbaudi valsts reģistros mācību gada sākumā - septembra mēnesī un ziņu par to vai Izglītojamam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss (gadījumā, ja Izglītojamais vēlas izmantot 3.3.punktā.noteikto atlaidi mēneša braukšanas kartes iegādei);

9.3. pārskata (Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā un termiņos) iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domē par iepriekšējā ceturksnī Izglītojamiem izsniegto mēneša braukšanas karšu skaitu un par tām samaksāto naudas summu pārvadātājam.

10.    Gadījumos, kad Izglītojamais iegūst izglītību ārpus Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas, Izglītojamais 5 darba dienas pirms attiecīgā mēneša sākuma iesniedz Izglītības pārvaldē izziņu no izglītības iestādes, kurā tas mācās. Izglītības pārvalde pārbauda vai Izglītojamais deklarējis dzīves vietu Jūrmalā un pārdod Izglītojamam attiecīgā mēneša braukšanas karti.

11.    Pārvadātājs nodrošina:

11.1. mēneša braukšanas karšu izgatavošanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem un pārdošanu kārtējam mēnesim, saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem un Izglītības pārvaldes iesniegtajiem pieteikumiem, Pārvadātāja noteiktajās biļešu pārdošanas vietās (3 darba dienas līdz kārtējā mēneša beigām);

11.2. pārskata (kopā ar kārtējo rēķinu par zaudējumu un izdevumu kompensāciju, Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā un termiņos) iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domē par iepriekšējā ceturksnī Izglītojamiem izsniegto mēneša braukšanas karšu skaitu, par tām samaksāto naudas summu pārvadātājam un kases ieņēmuma orderu (par ieņēmumiem no Izglītības pārvaldes) apliecinātas kopijas.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

12.    Ja tiek noraidīts braukšanas maksas atvieglojumu pieprasījums, Labklājības pārvalde, Izglītības pārvalde vai attiecīgā mācību iestāde, kas izskata jautājumu par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu, rakstveidā informē pieprasītāju par noraidījuma iemesliem, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

13.    Labklājības pārvaldes, Izglītības pārvaldes vai attiecīgās mācību iestādes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

14.    Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

V. Noslēguma jautājumi

15.    Pasažieriem, kuri ietilpst 3.1.3.apakšpunktā noteiktajā pasažieru kategorijā (politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki), līdzšinējo braukšanas karšu nomaiņu pret 1.pielikumā noteiktā parauga braukšanas kartēm Labklājības pārvaldē jāveic sešu mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža. Līdz braukšanas kartes apmaiņai, minētās kategorijas pasažieri braukšanas maksas atvieglojumus saņem, uzrādot līdzšinējo braukšanas karti un politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību.

16.    Pasažieriem, kuri ietilpst 3.2.2.apakšpunktā noteiktajā pasažieru kategorijā (pensionāri, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu), izsniegtās braukšanas kartes derīgas arī turpmāk 3.2.apakšpunktā noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai.

17.    Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.32 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos”.

18.    Braukšanas maksas atvieglojumi piemērojami sākot no 2009.gada 1.novembra.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics 

 


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada

1.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.62

(protokols Nr.23,  11.punkts)

 

 

Paraugs Nr. 1

Kartes izmērs 9x6 cm

Fotokartiņas izmērs 4x3 cm

Hologrammas izmērs 1,5 cm diametrā

Karte ir baltā krāsā ar foto un 2 hologrammām (abās kartes pusēs).

Hologramma kartes priekšpusē ir uzlīmējama un numurēta ar kartes sērijas numuru. Hologramma kartes aizmugurē ir bez numura un tipogrāfiski iespiesta.

 

 

Paraugs Nr. 2

Kartes izmērs 9x6 cm

Fotokartiņas izmērs 4x3 cm

Hologrammas izmērs 1,5 cm diametrā

Karte ir zaļā krāsā ar foto un 2 hologrammām (abās kartes pusēs).

Hologramma kartes priekšpusē ir uzlīmējama un numurēta ar kartes sērijas numuru. Hologramma kartes aizmugurē ir bez numura un tipogrāfiski iespiesta.

 


 

Paraugs Nr. 3

Kartes izmērs 10x6 cm

Fotokartiņas izmērs 4x3 cm

Karte ir oranžā krāsā ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes zīmogu kartes priekšpusē un personas parakstu kartes aizmugurē.

 

 

Hologramma


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada

1.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.62

(protokols Nr.23,  11.punkts)

 

PARAUGS

 

Apstiprinu                              

Izglītības iestādes direktors             

_______________________________ ___.____.________

(Z.v., paraksts, vārda un uzvārda atšifrējums, zīmogs, datums)

 

______________________________________________________________________

(Izglītības iestādes nosaukums)

 

Izglītojamo, kuri vēlas iegādāties mēneša biļešu braukšanas kartes __________mēnesī, saraksts

 

Nr.

p.k.

 

Vārds, uzvārds

 

Izglītojamā

apliecības Nr.

 

Deklarētā

dzīvesvieta*

 

Summa

Pilnvarotās personas paraksts par naudas saņemšanu

Paraksts par mēneša braukšanas kartes saņemšanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izglītojamie

1                     

2

 

2. Izglītojamie, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss

1                     

2

 

 

Atbildīgās personas paraksts _____________________________________________(atšifrējums)

 

*) ja Izglītojamā deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalā, attiecīgā ailītē jāieraksta – „+”


Lejupielāde: DOC un PDF