Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 27.augustāNr.59

Protokols Nr.21, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.32
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem
Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.32 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos”:

  1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu jaunā redakcijā: „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”.

  2. Izteikt saistošo noteikumu 2.1.punktu jaunā redakcijā:

    „2.1.Jūrmalas pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušiem vispārējo izglītības iestāžu klātienē izglītojamiem, kā arī arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņiem un augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošiem mācību gada laikā – Ls 3.50 apmērā no mēneša biļešu braukšanas kartes cenas sedz pašvaldība saskaņā ar normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteikto kārtību”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītie saistošie noteikumi Nr.32

Lejupielāde: DOC un PDF