Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 8. maijāNr.33

Protokols Nr.20, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transfertiem pašvaldībām par Ls 8589 (klasifikācijas kods 18.6.9.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 8589, t.sk.:

1.1. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei Ls 4894, t.sk.:

1.1.1. naudas balvas „Tiesnešu konkursa” uzvarētāju apbalvošanai par Ls 467 (klasifikācijas kods 09.510.1148);

1.1.2. Jūrmalas sporta skolas audzēkņu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības realizēšanai par Ls 4021, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1150 Ls 1375;

09.510.1210 Ls 332;

09.510.2279 Ls 143;

09.510.2312 Ls 400;

09.510.2313 Ls 80;

09.510.2341 Ls 566;

09.510.2390 Ls 300;

09.510.5220 Ls 825;

1.1.3. Jūrmalas burāšanas skolas sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības nodrošināšanai par Ls 406, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1150 Ls 327;

09.510.1210 Ls 79;

1.2. Jūrmalas peldēšanas skolai sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskai uzraudzībai par Ls 3695, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2279 Ls 438;

09.510.2312 Ls 700;

09.510.2341 Ls 1757;

09.510.5239 Ls 800.

2. Palielināt 2008.gadā ieņēmumus maksas pakalpojumos no projektu realizācijas par Ls 6900 (klasifikācijas kods 21.3.9.5), t.sk.:

2.1. Jūrmalas teātrim par Ls 900 ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, novirzot izrādes „Un atkal viss notiek Kaķpēdiņu bulvārī” dekorāciju materiālu iegādei (klasifikācijas kods 08.240.2390);

2.2. Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 6000 ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, novirzot projektu „Jāņa Kreicberga starptautiska ekspozīcija un diskusija „Sieviete fotomākslā”„, „Neolīta apmetne Priedainē”, „Sievietes krūšu tēla, Zelm&Boehm, ap 1910.g., iepirkums”, „Mākslas krājuma droša glabāšana un modernizācija”, „Divu zvejas kuģu atjaunošana” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.1150 Ls 180;

08.220.2231 Ls 512;

08.220.2232 Ls 1500;

08.220.2236 Ls 8;

08.220.5234 Ls 500;

08.220.5239 Ls 300;

08.220.5240 Ls 3000.

3. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 170000, t.sk.:

3.1. no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādu maksājumus par Ls 20000 (klasifikācijas kods 4.1.2.2.);

3.2. no azartspēļu nodokļa par Ls 50000 (klasifikācijas kods 5.4.1.0.);

3.3. no pašvaldību vai pašvaldību iestāžu budžeta procentu ieņēmumiem par pašvaldību noguldījumiem depozītā Latvijas Bankā vai kredītiestādēs par Ls 100000 (klasifikācijas kods 8.6.1.2.).

4. Lai segtu faktiskā atlikuma starpību starp plānoto atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri, samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 897753, t.sk.:

4.1. pirmpirkuma tiesību izmantošanai par Ls 547753 (klasifikācijas kods 04.920.5217);

4.2. videonovērošanas sistēmas izveidei par Ls 75000 (klasifikācijas kods 03.110.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

4.3. Ķemeru parka – rotondas restaurācijai un parka atjaunošanai par Ls 150000 (klasifikācijas kods 08.110.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

4.4. Jūrmalas motormuzeja projektēšanai un būvniecībai par Ls 25000 (klasifikācijas kods 08.220.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

4.5. sabiedriskās ēkas Robežu ielā 19 projektēšanai un būvniecībai par Ls 100000 (klasifikācijas kods 01.110.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

5. Samazināt plānoto atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri maksas pakalpojumos par Ls 10121, t.sk.:

5.1. Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skolai par Ls 1412 ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, novirzot tenisa laukumu īrei (klasifikācijas kods 09.510.2261);

5.2. pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” par Ls 7400 ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, novirzot piemaksām par papildu darbu (klasifikācijas kods 10.200.1147);

5.3. Vaivaru pamatskolai par Ls 600 ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, novirzot mācību materiālu un komandējumu izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2370 Ls 200;

09.210.2122 Ls 400;

5.4. Jūrmalas mūzikas vidusskolai par Ls 151 ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, novirzot dienas naudas ārvalstu komandējumiem un skolas akreditācijas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2121 Ls 130;

09.510.2232 Ls 21;

5.5. Majoru pamatskolai par Ls 558, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 558 (klasifikācijas kods 09.210.2312), novirzot skolēnu mēbeļu iegādei.

6. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

6.1. veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikumu un precizēt attiecīgos pašvaldības apstiprinātā budžeta pielikumus Nr.6., Nr.7., Nr.10., Nr.12., Nr.15., Nr.17., Nr.18., Nr.20;

6.2. samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 458484, t.sk.:

6.2.1. sociālo māju remontam Ls 62749, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.600.5250 Ls 34018;

10.600.2241 Ls 28731;

6.2.2. Majoru pamatskolas rekonstrukcijas III kārtai Ls 30000 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

6.2.3. sadarbības mehānismu ar privāto sektoru pilnveidošanai Ls 59384 (klasifikācijas kods 01.320.2275), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 7.pielikumu;

6.2.4. Lielupes grīvas pļavu apsaimniekošanai Ls 11682 (klasifikācijas kods 05.400.2244), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 12.pielikumu;

6.2.5. Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles restaurācijai Ls 3120 (klasifikācijas kods 08.240.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

6.2.6. aizsargbarjeras – viļņlauža celtniecībai pie Lielupes ietekas jūrā Ls 50000 (klasifikācijas kods 04.520.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

6.2.7. dzīvnieku kapsētas un patversmes tehniskajai projektēšanai Ls 5951 (klasifikācijas kods 06.600.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

6.2.8. sabiedriskā kompleksa Pils ielā 1 būvei Ls 150000 (klasifikācijas kods 09.510.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

6.2.9. grupu dzīvokļiem personām ar garīga rakstura traucējumiem izbūvei Ls 46906 (klasifikācijas kods 10.120.2241), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

6.2.10. Sabiedrības integrācijas programmas realizācijas turpināšanai Ls 6000 (klasifikācijas kods 08.300.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 17.pielikumu;

6.2.11. ūdensvada un kanalizācijas izbūvei teritorijās, kuras neietver ūdenssaimniecības projekts Ls 32692 (klasifikācijas kods 06.300.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

6.3. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 190908 SIA „Jūrmalas namsaimnieks”, t.sk.:

6.3.1. Ls 62749 sociālo māju remontiem, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

06.600.5250 Ls 34018;

06.600.2241 Ls 28731;

6.3.2. Ls 40889 (klasifikācijas kods 06.600.5220) pamatkapitāla palielināšanai ledus frēzes un ledus tīrāmās mašīnas iegādei;

6.3.3. Ls 14446 ledus laukuma demontāžai un uzstādīšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

06.600.1119 Ls 6983;

06.600.1221 Ls 1681;

06.600.1150 Ls 1040;

06.600.2262 Ls 640;

06.600.2512 Ls 2204;

06.600.2351 Ls 490;

06.600.2261 Ls 998;

06.600.2279 Ls 300;

06.600.2312 Ls 110;

6.3.4. Ls 72824 (klasifikācijas kods 06.600.5250) pamatkapitāla palielināšanai – kapitālā remonta veikšanai Saldus ielā 3;

6.4. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 51421 Jūrmalas pilsētas domei, t.sk.:

6.4.1. Ls 11682 (klasifikācijas kods 05.400.2232) ūdens aizvadīšanas kapacitātes izpētei Ķemeru reģionā, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 12.pielikumu;

6.4.2. Ls 3120 (klasifikācijas kods 08.240.2241) Dzintaru koncertzāles akmens sienas remontam, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

6.4.3. Ls 1460 (klasifikācijas kods 08.300.2279) Jūrmalas Diabētu biedrības projekta „Veselības veicināšanas pasākumi un Diabēta Dienas Jūrmalas pilsētā” līdzfinansējumam, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 17.pielikumu;

6.4.4. Ls 32274 (klasifikācijas kods 05.100.2279) līdzfinansējums Piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta realizācijai SIA „AAS Piejūra”;

6.4.5. Ls 1755 (klasifikācijas kods 08.620.7712) dalības maksas segšanai asociācijā „Opera Europa”, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 18.pielikumu;

6.4.6. Ls 1130 (klasifikācijas kods 05.600.7712) dalības maksas segšanai starptautiskā pašvaldību vides organizācijā „Kommunenes Internationale Miljlooganisasjon” (KIMO), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 12.pielikumu;

6.5. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 286906 (klasifikācijas kods 06.100.5240) SIA „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitāla palielināšanai mājokļu programmas īstenošanai;

6.6. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 586 Vaivaru pamatskolai sabiedrības integrācijas projekta „Stāsti pasaku” līdzfinansējumam, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2311 Ls 136;

09.210.2363 Ls 300;

09.210.2390 Ls 150;

6.7. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1375 Jūrmalas bibliotēku apvienībai, t.sk.:

6.7.1. Slokas bibliotēkas bērnu nodaļas sabiedrības integrācijas projekta „Mēs tavi bērni, Latvija” līdzfinansējumam Ls 500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.5233 Ls 400;

08.210.2390 Ls 40;

08.210.1150 Ls 60;

6.7.2. Dubultu bērnu bibliotēkas sabiedrības integrācijas projekta „Mazulīša bibliotēka” līdzfinansējumam Ls 875, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.5233 Ls 100;

08.210.2390 Ls 75;

08.210.5233 Ls 400;

08.210.2312 Ls 300;

6.8. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 4039 Kauguru kultūras namam, t.sk.:

6.8.1. sabiedrības integrācijas projekta „Vasaras skola „Augusts”” līdzfinansējumam Ls 1215, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 Ls 403;

08.620.1210 Ls 97;

08.620.2262 Ls 170;

08.620.2279 Ls 240;

08.620.2239 Ls 305;

6.8.2. sabiedrības integrācijas projekta „Jaunatnes kultūras diena” līdzfinansējumam Ls 2824, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2279 Ls 790;

08.620.1150 Ls 430;

08.620.1210 Ls 104;

08.620.2390 Ls 800;

08.620.2263 Ls 700;

6.9. pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes transporta un komunālo lietu komitejas 2008.gada 26.marta atzinumu (protokols Nr.1.1-61/04), veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

6.9.1. samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 77000 (klasifikācijas kods 06.300.5240) ūdensvada un kanalizācijas izbūvei teritorijās, kuras neietver ūdenssaimniecības projekts, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

6.9.2. ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt pamatkapitāla palielināšanai SIA „Jūrmalas ūdens” par Ls 77000 (klasifikācijas kods 06.300.5240) ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Talsu šosejā 30, Talsu šosejā 32 un Babītes ielā;

6.10. veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

6.10.1. samazināt asignējumus Jūrmalas peldēšanas skolai par Ls 2800 Slokas stadiona uzturēšanas izdevumiem, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.100.2221 Ls 800;

08.100.2223 Ls 2000;

6.10.2. ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2800 novirzīt Jūrmalas pilsētas domei Sporta kompleksa Skolas ielā 5 komunālo pakalpojumu apmaksai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.110.2221 Ls 800;

08.110.2222 Ls 2000;

6.11. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 32692 (klasifikācijas kods 06.300.2246) SIA „Jūrmalas ūdens” asfalta seguma un zaļās zonas atjaunošanai pēc siltumapgādes projekta pabeigšanas Talsu šosejā 31;

6.12. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 35599 (klasifikācijas kods 03.110.2261) Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai telpu nomai Dubultu prospektā 2.

7. Samazināt pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri par Ls 1134,, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem:

7.1. dotācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai atmaksai Ls 1133 (klasifikācijas kods 01.890.7240);

7.2. 2007.gadā neizlietotajam pamatkapitālam PSIA „Slokas slimnīca” Ls 1 (klasifikācijas kods 07.311.5239).

8. Palielināt Jūrmalas 1.ģimnāzijai ieņēmumus no ES finansēto palīdzības programmu īstenošanas par Ls 3298 (klasifikācijas kods 21.1.9.0.), t.sk.:

8.1. COMENIUS 2 projekta „Pāreja uz modernajiem laikiem. Eiropa starp politiskajām cīņām un kultūras maiņām” Mūžizglītības programmas ietvaros īstenošanai par Ls 2478,, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2970, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121 Ls 1215;

09.210.2122 Ls 1120;

09.210.2214 Ls 113;

09.210.2219 Ls 15;

09.210.2279 Ls 53;

09.210.2311 Ls 70;

09.210.2355 Ls 250;

09.210.2370 Ls 14;

09.210.2390 Ls 120;

atlikums uz 2009.gada 1.janvāri

projekta „Pāreja uz modernajiem laikiem.

Eiropa starp politiskajām cīņām un kultūras maiņām” īstenošana

COMENIUS 1 ietvaros Ls -492;

8.2. COMENIUS projekta MCI „Daudzpusīgas identitātes izvēle izglītībā” īstenošanai par Ls 820,, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1113, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1149 Ls 820;

09.210.2122 Ls 293;

atlikums uz 2009.gada 1.janvāri Ls -293.

9. Precizēt 2008.gadā speciālā budžeta privatizācijas fonda atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri SIA „Jūrmalas siltums” par Ls 40000, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, novirzot 2007.gadā neizlietotajam pamatkapitālam (klasifikācijas kods 04.360.5240).

10. Samazināt 2008.gadā speciālā budžeta atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolai no ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 252, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, novirzot tenisa nodarbību inventāra-tenisa bumbu iegādei (klasifikācijas kods 09.510.2370).

11. Samazināt 2008.gadā speciālā budžeta privatizācijas fonda asignējumus Jūrmalas pilsētas domei dzīvnieku kapsētas un patversmes tehniskai projektēšanai par Ls 34049 (klasifikācijas kods 06.600.5240), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, novirzot SIA „Jūrmalas namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanai ledus frēzes un ledus tīrāmās mašīnas iegādei (klasifikācijas kods 06.600.5220), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5. un 6.pielikumu.

12. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3. un 6.pielikumu.

13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2008.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/93, Nr.1.1-14/100, Nr.1.1-14/106, Nr.1.1-14/127 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 5566 apjomā, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

13.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” Ls 1154 direktores K.Andersones prēmēšanai par teicamu darbu bērnu tiesību aizsardzībā, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.1148 Ls 930;

10.700.1210 Ls 224;

13.2. Jūrmalas mūzikas vidusskolai Ls 512 skolas akreditācijas ekspertu komisijas darba apmaksai (klasifikācijas kods 09.510.2232);

13.3. Jūrmalas pilsētas domei Ls 3900, t.sk.:

13.3.1. Ls 2900 ceļa izdevumu segšanai braucienam uz Eiropas čempionātu Itālijā veterānu komandai basketbolā, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.120.2262 Ls 2080;

08.120.2322 Ls 820;

13.3.2. Ls 1000 (klasifikācijas kods 08.620.2279) 24.Vispārējo dziesmu svētku un 16.Deju svētku koncertu biļešu iegādei Jūrmalas domes dziesmu svētku rīcības komitejas dalībniekiem, attiecīgi precizējot programmas „Citi” aktivitāti „24.Vispārējo dziesmu svētku un 16.Deju svētku koncertu biļešu iegādei” (18.pielikums).

Priekšsēdētājs

R.Munkevics1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2008.gada 8.maija saistošajiem noteikumiem Nr.33

(protokols Nr.20. 4.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

( VFK.EKK )

=

( VFK.EKK )

=

Jūrmalas teātris

08.240.2390

370

Līdzekļu pārdale no pārējām precēm

08.240.2353

370

Līdzekļi elektrokabeļa iegādei, kuru nepieciešams instalēt pirms darbu uzsākšanas pie skatuves un zāles elektroinstalācijas 48 jaudas regulatoru kanālu montāžas darbiem, tā kā konstatēts, ka vecais kabelis neatbilst ugunsdrošības noteikumiem

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

10.200.2264

50

Līdzekļu pārdale no pārējās nomas

10.200.2269

50

Līdzekļi nepieciešami darbinieku sanitārajām grāmatiņām poliklīnikā

Bulduru kultūras nams

08.230.2329

64

Līdzekļu pārkārtojums, saskaņā ar JPD rīkojumu Nr. 1.1-14/44 – pārējie enerģētiskie materiāli, t.i. dzeramā ūdens apmaksa

08.230.2239

64

Dzeramā ūdens apmaksai iestādes vajadzībām

Jūrmalas peldēšanas skola

09.510.2259

100

Līdzekļu pārdale no pārējām informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, jo iegādātas jaunas daudzfunkcionālas iekārtas

09.510.2355

100

Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiāli – jaunu tinšu patronu iegādei

09.510.2361

59

Līdzekļu pārdale mīkstā inventāra iegādei

09.510.2234

59

Veselības pārbaudes rēķina atlikuma apmaksāšanai PSIA „Kauguru veselības centram” no 2007.gada

09.510.2241

182

Līdzekļu atlikums pēc telpu remonta

09.510.2351

182

Remontmateriāliem

09.510.1227

540

Līdzekļu ekonomija darba devēja izdevumiem veselības apdrošināšanai

09.510.1150

700

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskas attiecības regulējošu dokumentu pamata

09.510.2490

100

Līdzekļu pārdale no pārējiem izdevumiem par grāmatām

09.510.1210

169

Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

09.510.5238

620

Līdzekļu pārdale no datortehnikas, tā kā iegādātas jaunas daudzfunkcionālas iekārtas no pamatbudžeta līdzekļiem

09.510.2512

391

PVN nomaksai

08.100.2322

57

Līdzekļu ekonomijas degvielas izdevumiem

08.100.2311

57

Kārtridžu iegādei

08.100.2239

200

Līdzekļu ekonomija izdevumos, kas saistīti ar iestādes reprezentāciju

08.100.2244

412

Paklāju noma Ls 162; apsardzes pakalpojumi Ls 250

08.100.2222

212

Līdzekļu ekonomija izdevumos par ūdeni un kanalizāciju

Jūrmalas pilsētas dome

LV81PARX0002484577002

04.730.2239

2000

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu; mērķis „Buklets „Jūrmalas kūrorta ziņas” pavasara, rudens izdevumu izdošana” (10.pielikums)

04.730.2232

2000

Programma: Pārējie pakalpojumi; mērķis „Latvijas kūrortu konferences rīkošana” (10.pielikums) – par sinhronas tulkošanas latviešu-angļu-latviešu nodrošināšanas 2.Latvijas kūrortu konferencē

04.730.2390

841

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu; mērķis „Tūrisma buklets Jūrmala” (lv, ru, eng, de, fin, swe, de, lt, ee) (10.pielikums)

04.730.2390

841

Programma: Pārējie pakalpojumi; mērķis „Latvijas kūrortu konferences rīkošana” (10.pielikums) – mapju, programmu, konferences ziņojumu brošūru, medija karšu izgatavošana 2.Latvijas kūrortu konferencei

Jūrmalas mūzikas vidusskola

09.510.2122

670

Ārvalstu komandējuma izdevumi – līdzekļu pārdale

09.510.2121

670

Dienas nauda ārvalstu komandējumiem2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2008.gada 8.maija saistošajiem noteikumiem Nr.33

(protokols Nr.20. 4.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju mērķdotāciju tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Mērķdotācijas

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

( VFK.EKK )

=

( VFK.EKK )

=

Jūrmalas mūzikas vidusskola

09.510.1221

150

Līdzekļu pārdale no darba devēja sociāla rakstura pabalsti – slimības naudas

09.510.1228

150

Pabalsti darbinieku ģimenes locekļa nāves gadījumā (pabalsta summa līdz Ls 150)

Pumpuru vidusskola

09.210.1210

762

Līdzekļu ekonomija darba devēja VSAOI, tā kā skolā strādā 4 pensionāri

09.210.1221

762

Līdzekļi slimības naudu izmaksām, tā kā budžetā plānotie līdzekļi ir izmaksāti pilnībā gada pirmajos mēnešos skolotāju slimību dēļ

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

09.100.1119

427

Līdzekļu pārkārtojums no darbinieku darba samaksas

09.100.1148

427

Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas

09.210.1119

588

Līdzekļu pārkārtojums no darbinieku darba samaksas

09.210.1148

588

Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas

09.510.1119

300

Līdzekļu pārkārtojums no darbinieku darba samaksas

09.510.1148

300

Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

09.210.1119

10700

Līdzekļu ekonomija, sakarā ar minimālās darba algas palielināšanu gada sākumā

09.210.1148

7500

Prēmijas un naudas balvas, saskaņā ar domes instrukciju Nr. 15 un skolas instrukciju Nr. 8 par skolotāju materiālo stimulēšanu reizi ceturksnī

09.210.1221

2600

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

09.210.1228

600

Pabalsti darbinieka ģimenes locekļa nāves gadījumā3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2008.gada 8.maija saistošajiem noteikumiem Nr.33

(protokols Nr.20. 4.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Pamatbudžets

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

( VFK.EKK )

=

( VFK.EKK )

=

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

09.210.1119

300

Līdzekļu ekonomija, sakarā ar minimālās darba algas palielināšanu gada sākumā

09.210.1228

300

Pabalstu izmaksām, ģimenes locekļu nāves gadījumā

09.210.2231

200

Līdzekļu pārkārtojums, saskaņā ar JPD rīkojumu Nr. 1.1-14/44 – pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana, preses abonēšana

09.210.2239

200

Līdzekļu pārkārtojums - preses izdevumu abonēšana

09.210.2351

14903

Līdzekļu pārkārtojums, saskaņā ar JPD rīkojumu Nr. 1.1-14/44 – remontmateriālu iegāde

09.210.2241

14903

Līdzekļu pārkārtojums – darbu apmaksai juridiskai personai

09.210.2221

5554

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.210.2263

5147

Sakarā ar zemes kadastrālās vērtības paaugstināšanos, nepieciešami papildus līdzekļi zemes nomai

09.210.2244

407

Novērošanas sistēmas pārcelšanai citās skolas telpās

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

09.100.1119

512

Līdzekļu pārkārtojums no darbinieku darba samaksas

09.100.1148

512

Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām un darbinieku arodbiedrības maksām

09.210.1119

294

Līdzekļu pārkārtojums no darbinieku darba samaksas

09.210.1148

294

Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām un darbinieku arodbiedrības maksām

09.510.1119

309

Līdzekļu pārkārtojums no darbinieku darba samaksas

09.510.1148

309

Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām un darbinieku arodbiedrības maksām

09.520.1119

14

Līdzekļu pārkārtojums no darbinieku darba samaksas

09.520.1148

14

Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām un darbinieku arodbiedrības maksām

09.810.1119

1062

Līdzekļu pārkārtojums no darbinieku darba samaksas

09.810.1148

1062

Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām un darbinieku arodbiedrības maksām

09.510.2269

1222

Pārplānoti izdevumi Maskavas bērnu jauniešu nometnes organizēšanai un Jūrmalas Mākslas skolas un sporta deju kluba „Tango” nometņu organizēšanai (20.pielikums)

09.510.2261

542

Telpu īre - Maskavas bērnu jauniešu nometnes organizēšana un Jūrmalas Mākslas skolas un sporta deju kluba „Tango” nometņu organizēšana (20.pielikums)

09.510.2279

680

Pakalpojumu apmaksa – Maskavas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana (20.pielikums)

Biedrības „Vecās tehnikas klubs MG”

09.510.2275

3600

Līdzekļu pārdale, sakarā ar līguma par sadarbību pagarināšanu

09.510.2223

47

Izdevumi par elektroenerģiju

09.510.2261

950

Ēku, telpu īre un noma

09.510.2322

500

Degvielas izdevumi

09.510.2351

1500

Remontmateriāli

09.510.2352

603

Saimniecības materiāli

Labklājības pārvalde

10.910.2311

300

Līdzekļu pārdale no biroja precēm

10.910.2259

260

Datortehnikas un printeru uzturēšanai

10.910.2355

40

Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiāliem

10.910.1119

533

Līdzekļu pārdale no darbinieku darba samaksas

10.910.1221

533

Slimības lapu apmaksām

07.620.6299

1000

Līdzekļu pārkārtojums no programmas „Veselības aprūpes projektiem” (15.pielikums)

07.620.2231

1000

Programmai „Konference 16.-17.aprīlis 2008.gads ''Veselīga novecošana - aktīva novecošana'' rīkošanas izdevumiem (15.pielikums)

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

09.210.2231

200

Līdzekļu pārkārtojums, saskaņā ar JPD rīkojumu Nr. 1.1-14/44 – pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana, preses abonēšana

09.210.2239

200

Līdzekļu pārkārtojums – tipogrāfiju un publikāciju izdevumi (avīzes un žurnāli)

Jūrmalas Alternatīvā skola

09.210.2351

65

Līdzekļu pārdale no remontmateriālu izdevumiem

09.210.2311

65

Līdzekļi pārtērētajiem gada sākumā kancelejas preču izdevumiem

09.210.2410

500

Līdzekļu pārdale no mācību grāmatu izdevumiem

09.210.2420

500

Bibliotēku grāmatām, sakarā ar papildus valsts finansējumu mācību grāmatām

09.210.5239

1500

Līdzekļu pārdale no pārējiem pamatlīdzekļiem uz inventāru, kuru vērtība līdz Ls 150

09.210.2312

1500

Skolēnu solu un sporta inventāra iegādei

Jūrmalas teātris

08.240.2279

464

Līdzekļi paredzēti skaņu ierakstu studijas pakalpojumu apmaksai jauniestudējumam „Kaķpēdiņu bulvāris”. Sakarā ar pakalpojuma izcenojuma pieaugumu, mainās darbu organizēšanas paņēmieni

08.240.1150

464

Fiziskas personas līgumdarba apmaksa mūzikas ierakstu veikšanai izrādei „Kaķpēdiņu bulvāris”

Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skola

09.510.2261

280

Līdzekļu pārkārtojums, saskaņā ar JPD rīkojumu Nr. 1.1-14/44 – izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem uzskaita kodā EKK 2244, ja iestādei pakalpojumus nodrošina ēkas apsaimniekotājs

09.510.2244

280

Telpu uzturēšanas izdevumiem

Vaivaru pamatskola

09.210.2275

145

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

09.210.2242

25

Caurlaides iebraukšanai Jūrmalā iegādei, sakarā ar noslēgto līgumu par automašīnas nomu

09.210.2243

100

Kopētāja remontam

09.210.2236

20

Bankas pakalpojumiem (valūtas maiņai), lai iegādātos datorprogrammu no Lietuvas

09.210.2250

160

Līdzekļu pārkārtojums, saskaņā ar JPD rīkojumu Nr. 1.1-14/44 – informāciju tehnoloģiju pakalpojumi

09.210.2259

160

Kārtridžu uzpildei

09.210.2231

200

Līdzekļu pārkārtojums, saskaņā ar JPD rīkojumu Nr. 1.1-14/44 – pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana, preses abonēšana

09.210.2239

200

Periodisko izdevumu abonēšanai

09.210.5239

1000

Līdzekļu pārdale no pamatlīdzekļiem

09.210.2312

1000

Mazvērtīgais inventārs līdz Ls 150

09.210.2351

1830

Līdzekļu ekonomija remontmateriālu izdevumiem (skola neveiks remontdarbus pašu spēkiem)

09.210.2241

1830

Remontdarbiem, kurus veiks firma pēc līguma

Sākumskola „Atvase”

09.210.2221

1022

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.210.2263

1022

Nepieciešami papildus līdzekļi zemes nomai, sakarā ar zemes kadastra vērtības palielināšanos

09.210.5239

1000

Līdzekļu pārdale no pārējiem pamatlīdzekļiem uz inventāru, kuru vērtība līdz Ls 150

09.210.2312

1000

Daļu no pamatlīdzekļiem tiek pārdalīts uz inventāru līdz Ls 150

Jūrmalas peldēšanas skola

09.510.1221

300

Līdzekļu pārdale no darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām

09.510.1228

300

Bēru pabalstu izmaksām

09.510.2351

8726

Līdzekļu pārkārtojums, saskaņā ar JPD rīkojumu Nr. 1.1-14/44 – remontmateriāli (skola neveiks remontdarbus pašu spēkiem)

09.510.2241

8726

Līdzekļi nepieciešami telpu remontiem – darbus veiks juridiska persona

09.510.5238

32

Atlikušie naudas līdzekļi no datortehnikas iegādes

09.510.5239

32

Tā kā paaugstinājušās cenas, līdzekļi pietrūkst ventilācijas dzinēja iegādei

Pumpuru vidusskola

09.210.2221

3967

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.210.1119

3956

Darba alga pirmsskolas izglītības palīgiem: amata likme Ls 172x2vienībasx11.5 mēneši=3956 Ls

Darba devēja sociālajam nodoklim papildus līdzekļi nav nepieciešami, jo veidojas ekonomija no tā, ka strādājošiem pensionāriem nodokļa likme ir mazāka

09.210.2234

11

Par darbinieku veiktajām obligātajām veselības pārbaudēm 2007.gadā Kauguru veselības centrā

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

09.210.2351

27011

Līdzekļu pārkārtojums, saskaņā ar JPD rīkojumu Nr. 1.1-14/44 – remontmateriāli (skola neveiks remontdarbus pašu spēkiem)

09.210.2241

27011

Skolas telpu remontdarbiem, ko veiks juridiska persona

Jūrmalas pilsētas dome

03.110.5239

8142

Līdzekļu pārdale no caurlaižu nodevu iekasēšanas pamatlīdzekļiem

01.110.2251

8142

Programmas NĪNO papildinājumam – prognozes modulim ( pieņemti MK noteikumu grozījumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozes aprēķināšanu)

04.510.5250

50000

Ielu asfalta seguma remonti (6.pielikums) – ielu kapitālais remonts, neprecīzi ieplānots EKK

04.510.2246

50000

Ielu asfalta seguma remonti (6.pielikums) –kārtējie remonti (bedrītes, apmalītes)

09.210.5250

10000

Jūrmalas 1.ģimnāzijas sporta zāles celtniecība un stadiona rekonstrukcija (6.pielikums) – līdzekļu pārdale, saskaņots ar A.Tampi (janvārī), ka veiks stadiona labiekārtošanu, t.i. zālāja atjaunošana, vārtu nomaiņa u.c.

09.210.2244

10000

Jūrmalas 1.ģimnāzijas stadiona labiekārtošana (6.pielikums) – zālāja atjaunošana

09.100.2241

107

Izglītības iestāžu avārijas remonta darbi (6.pielikums) –līdzekļu pārdale, jo pietrūka līdzekļi gaismas ķermeņu nomaiņai

09.100.5250

107

P.i.i. „Mārīte” kapitālais un kārtējais remonts (6.pielikums) – iztrūkstošie līdzekļi gaismas ķermeņu nomaiņai

04.730.2239

18000

Programma : Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis : Buklets „Jūrmalas kūrorta ziņas” pavasara, rudens izdevumu izdošana (Pielikums Nr. 10)

04.730.2390

11682

Programma : Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis : Buklets „Jūrmalas kūrorta ziņas” (Pielikums Nr. 10)

04.730.2239

1350

Programma : Pārējie pakalpojumi

Mērķis : www.jurmala.lv reklāmas banera izgatavošana un ievietošana Latvijas (www.meeting.lv, www.eiropa.lv, www.eiropa.lv u.c.) un ārvalstu tūrisma un ziņu portālos, un reklāmas dažādos tūrisma izdevumos (Pielikums Nr. 10)

Paskaidrojums : Žurnāla „Tūrisms” Jūrmalas reklāmrakstiem (+600); Jūrmalas reklamēšanai interneta portālos www.eiropa.lv un www.travelnews.lv līdz 2009. gada maijam (+250); Lai iztulkotu angļu valodā Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģiju 2007. – 2018. gadam (+500)

04.730.2243

239

Programma : Pārējie pakalpojumi

Mērķis : Jūrmalas pilsētas tūrisma karte pie Jūrmalas TIC un TIP (2x4m), Jūrmalas TIS izkārtnes – pilona izgatavošana un uzstādīšana (Pielikums Nr. 10)

Paskaidrojums: Āra pilona atjaunošanai pie Jūrmalas TIC

04.730.2312

1000

Programma : Pārējie pakalpojumi

Mērķis : Tūrisma informatīvo ceļa zīmju finansējums (Pielikums Nr. 10)

Paskaidrojums: nepieciešami papildus līdzekļi

04.730.2231

3729

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: Latvijas kūrortu konferences rīkošana (Pielikums Nr. 10)

Paskaidrojums: Vieslektoru ēdināšana (+2129); Par 2. Latvijas kūrortu konferences vieslektoru ēdināšanu, kūrortu konferences dalībnieku ēdināšanu (+1200); Vieslektora honorārs par dalību 2. Latvijas kūrortu konferencē (+250); Transporta izmaksas 2. Latvijas kūrortu konferences laikā (+150)

04.730.2390

2659

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Tūrisma buklets Jūrmala (lv, ru, eng, de fin, swe, de, lt) (Pielikums Nr. 10)

04.730.2390

2659

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: Latvijas kūrortu konferences rīkošana (Pielikums Nr. 10)

Paskaidrojums: Mapju, programmu, konferences ziņojumu brošūru, medija karšu izgatavošana 2. Latvijas kūrortu konferencē

06.600.2279

1301

Līdzekļu pārdale no pārējiem pakalpojumiem

06.600.2263

914

Zemes nomas maksa

„Privatizācijas aģentūrai” saskaņā ar līgumu Nr. 01-16.3/306

06.600.2513

387

Nekustamā īpašuma nodoklis

„Privatizācijas aģentūrai” saskaņā ar līgumu Nr. 01-16.3/306

08.620.2275

15200

Programma : Citi (pielikums Nr. 18)

Mērķis : Kultūras projektu konkurss

09.620.2279

15200

Programma : Citi (Pielikums Nr.18)

Mērķis :

Projekts Veltījums Ķemeru pilsētas svētkiem: „Romantiski nakts koncerti ar diriģentu Mārtiņu Ozoliņu” (3000)

Projekts Ķemeru svētki 2008 (1500)

Projekts 5. Starptautiskais austrumu deju festivāls Latvijā 2008 (1000)

Projekts Jauniešu koru festivāls „Dziedam Jūrmalā 2008” (2000)

Projekts „Jautras sestdienas” Horna dārzā (2000)

Projekts Stikla mākslas izstāde „SUB DIVO” (1200)

Projekts Fotogrāfa Jāņa Kreicberga jubilejas fotoalbums (2500)

Projekts Kvalitatīvās mūzikas centrs Jūrmalā (2000)

08.620.2231

10320

Programma : Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (Pielikums Nr. 18)

Mērķis : XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV Deju svētki

08.620.2233

8800

Programma : Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (Pielikums Nr. 18)

Mērķis : XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV Deju svētki – transportu īre

08.620.2231

1020

Programma : Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (Pielikums Nr. 18)

Mērķis : XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV Deju svētki - prezentācija

08.620.2390

500

Programma : Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (Pielikums Nr. 18)

Mērķis : XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XIV Deju svētki – dāvanu kartes, suvenīri

Majoru pamatskola

09.210.2351

7000

Līdzekļu pārdale no remontmateriālu iegādes (skola neveiks remontdarbus pašu spēkiem)

09.210.2241

7000

Skolas remontdarbu apmaksai, ko veiks juridiska persona

09.210.5239

2300

Līdzekļu pārdale – tika plānota mēbeļu iegāde virs Ls 50, bet izmaiņas nepieciešamas, jo inventāra vērtība ir palielināta līdz Ls 150

09.210.2312

2300

Skolēnu galdu un krēslu iegādei

09.210.2275

95

Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nepieciešami skolas akreditācijas izdevumu apmaksai, jo silta ziema

09.210.2221

56

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.210.2232

151

Skolas akreditācijas izdevumu apmaksai

Jūrmalas mūzikas vidusskola

09.510.2279

1734

Līdzekļu pārdale – Jurjānu Andreja IV Starptautiskā konkursa „Jūrmala 2008” organizēšana (19.-25.maijs)

09.510.1150

1534

Jurjānu Andreja IV Starptautiskā konkursa „Jūrmala 2008” atklāšanas koncerta 10 mūziķu honorāra apmaksai un māksliniekam par māla suvenīru izgatavošanu

09.510.2390

200

Starptautiskās žūrijas uzņemšanai Jūrmalas mūzikas vidusskolā (cienasts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

03.110.2275

1125

¼ no plānotajiem kopējiem ieņēmumiem par naudas soda kvītīm

03.110.1149

1125

Piemaksas darbiniekiem par noformētajām naudas soda kvītīm 2008.gada janvārī, februārī un martā

Sākumskola „Taurenītis”

09.210.2231

200

Līdzekļu pārkārtojums, saskaņā ar JPD rīkojumu Nr. 1.1-14/44 – pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana, preses abonēšana

09.210.2239

191

Līdzekļi paredzēti periodiskās preses pasūtīšanai iestādes vajadzībām, tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumu apmaksai

09.210.2245

8

Līdzekļu atlikums pēc OCTA apdrošināšanas polises iegādes

09.210.2235

17

Līdzekļi nepieciešami, lai pilnībā apmaksātu LU rēķinu par pirmsskolas pedagoga A.Kļaviņas kursiem

09.210.2354

200

Līdzekļu pārkārtojums, saskaņā ar JPD rīkojumu Nr. 1.1-14/44 – transportlīdzekļa uzturēšana un remontmateriāli, bet nav iekļautas izmaksas par darbu servisā

09.210.2242

200

Līdzekļi paredzēti skolas automašīnās uzturēšanas un apkalpošanas izdevumiem, ieskaitot pakalpojumu sniegšanai izmantotās detaļas un materiālus

09.210.2353

461

Līdzekļu pārkārtojums, saskaņā ar JPD rīkojumu Nr. 1.1-14/44 – elektroiekārtu uzturēšana un remontmateriāli, bet nav iekļautas izmaksas par remontdarbu

09.210.2243

461

Līdzekļi ir paredzēti skolas iekārtu – kopētāja un virtuves plīšu remontdarbiem, ieskaitot pakalpojumu sniegšanai izmantotās detaļas un materiālus

09.210.2410

500

Mācību grāmatu fonds nākošajam mācību gadam ir nokomplektēts, bet papildus līdzekļi ir nepieciešami daiļliteratūras iegādei

09.210.2420

500

Skolas bibliotēkas fonds ir novecojis un nepilnīgs, jo vairāku gadu garumā jaunas grāmatas tika iepirktas ļoti maz tieši nelielās piešķirtās naudas summas dēļ. Lai veicinātu bērnu lasītprieku un interesi par grāmatām, tām jābūt ne tikai ar labu saturu, bet arī vizuāli un estētiski pievilcīgām, tāpēc lielu daļu no esošā grāmatu krājuma, kas fiziski nolietojusies ir jānoraksta. Skolas bibliotēka jau otro gadu piedalās LNB valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programmā „Lasīšanas veicināšanas bērnu žūrija”. Lai nodrošinātu bērnus ar projektā iekļautajām grāmatām, nepieciešams otrs eksemplārs.

09.210.2214

224

Līdzekļu pārdale, jo iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai (pārtikas produktu, saimniecības materiālu, pamatlīdzekļu un inventāra iegādei) aktīvāk tiek izmantota fiksētā telefona līnija, kas rada mobilā telefona izdevumu ekonomiju

09.210.2212

224

Lai nodrošinātu skolas saimniecisko darbību, nepieciešami papildus līdzekļi vietējā telefona sarunu apmaksām4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2008.gada 8.maija saistošajiem noteikumiem Nr.33

(protokols Nr.20. 4.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju speciālā budžeta tāmē

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

SPECIĀLAIS BUDŽETS

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

( VFK.FKK )

( VFK.FKK )

Jūrmalas pilsētas dome

04.510.5250

Autoceļu fonds

-10 420

Aktivitāte: ielu asfalta seguma remonti (3. un 6.pielikums)

04.510.2246

Autoceļu fonds

+5 000

Aktivitāte: ielu asfalta seguma remonti (3. un 6.pielikums)

04.510.5250

Autoceļu fonds

+5 420

Aktivitāte: Kļavu ielas rekonstrukcija, iztrūkstošai finansējums tehniskā projekta izstrādei (3. un 6.pielikums)

Vaivaru pamatskola

09.210.5239

ziedojumi

-240

Vecāku mērķa ziedojums akvārija iegādei tika plānots pamatlīdzekļu kodā.

09.210.2312

Ziedojumi

+240

Mazvērtīgā inventāra līdz Ls 150- akvārija iegāde.

Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa

skola

09.510.2261

ziedojumi

-203

Plānotos izdevumus tenisa laukumu īrei segs no maksas pakalpojumu konta

09.510.2370

ziedojumi

+203

Tenisa nodarbību inventāra – tenisa bumbu iegādei.


Lejupielāde: DOC un PDF