Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2019.gada 25.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 03.jūlijāNr.62

Protokols Nr.24, 112.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40
un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumu Nr.581
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics