Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 01.08.2019. Stājas spēkā 02.08.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 28

protokols Nr. 10, 36. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.62
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40
un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”
atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošos noteikumus Nr.62 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF