Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 30.oktobrīNr.87

Protokols Nr.37, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumos, samazinot ieņēmumus par Ls 2840646, t.sk.:

1.1. pamatbudžetā par Ls 2757139;

1.2. speciālajā budžetā par Ls 83507

saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu un pieņemt zināšanai ieņēmumu daļas izpildi.

2. Samazināt 2008.gadā pašvaldības konsolidētā budžeta asignējumus par Ls 307729, t.sk.:

2.1. pamatbudžetā par Ls 2875822 saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu;

2.2. speciālajā budžetā par Ls 203907 saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

3. Pieņemt zināšanai informatīvajās tabulās Nr.1–Nr.24 sniegto informāciju par 2008.gada pašvaldības konsolidētā budžeta izpildi.

4. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2008.gadā novirzīt Ls 20477, t.sk.:

4.1. Jūrmalas Alternatīvajai skolai Ls 2057 pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2312 Ls 438;

09.210.5239              Ls 1619;

4.2. sākumskolai „Atvase” Ls 2070 pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2312 Ls 1585;

09.210.5239 Ls 485;

4.3. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei Ls 1734 pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2312              Ls 1014;

09.510.2361              Ls 420;

09.510.5239              Ls 300;

4.4. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai brīvpusdienu nodrošināšanai skolēniem Ls 2607 (klasifikācijas kods 10.400.2363);

4.5. pašvaldības pamatbudžetam 30% atskaitījumu veikšanai CSDD par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu kontroles procesa nodrošināšanu Ls 6500 (klasifikācijas kods 03.140.2239);

4.6. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” dienas centra pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem izveidei un uzturēšanai Ls 5509, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.1119 Ls 2620;

10.200.1210 Ls 631;

10.200.2233 Ls 90;

10.200.2312 Ls 415;

10.200.5239              Ls 1753;

5. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4., 5.pielikumu, attiecīgi veicot izmaiņas apstiprinātā budžeta 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 16.pielikumā.

6. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no kārtējo izdevumu transfertiem pašvaldību budžetā no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanā par Ls 684 (klasifikācijas kods 18.8.1.1.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei Ls 684 (klasifikācijas kods 09.210.2363) atbalsta programmas „Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārīgās izglītības iestādēs” īstenošanai.

7. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem - Izglītības ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 80002 (klasifikācijas kods 18.6.1.6.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 80002 profesionālās izglītības pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai, t.sk.:

7.1. Jūrmalas peldēšanas skolai Ls 20891, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 15222;

09.510.1149 Ls 1614;

09.510.1210              Ls 4055;

7.2. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei Ls 59111, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 43 032;

09.510.1149 Ls 4303;

09.510.1210 Ls 11476;

09.510.1221              Ls 300.

8. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem par Ls 532683, t.sk.:

8.1. no mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 344210 (klasifikācijas kods 18.6.2.4.);

8.2. no mērķdotācijas izglītības pasākumiem par Ls 21236 (klasifikācijas kods 18.6.2.1.);

8.3. no mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 34856 (klasifikācijas kods 18.6.2.5.);

8.4. no pārējām mērķdotācijām – pirmsskolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 104266 (klasifikācijas kods 18.6.2.9.);

8.5. no kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 28115 (klasifikācijas kods 18.6.1.7.),

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības izglītības iestādēm saskaņā ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

9. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem no pārējām mērķdotācijām – bezmaksas interneta un datoru lietošanas nodrošināšanai pašvaldībās par Ls 2998 (klasifikācijas kods 18.6.2.9., novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2998 Jūrmalas Bibliotēku apvienībai interneta un datortehnikas uzturēšanas izdevumu segšanai un datu bāzu abonēšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2213 Ls 2236;

08.210.2355              Ls 762.

10. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem – Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 25871 (klasifikācijas kods 18.6.1.9.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 25871 brīvpusdienu nodrošināšanai 1.klases skolēniem saskaņā ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

11. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2008.gadā no Eiropas Savienības finansēto palīdzības programmu īstenošanas par Ls 5809 (klasifikācijas kods 21.1.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 5809 novirzot:

11.1. Jaundubultu vidusskolai stipendiju līdzdalībai Sagatavošanās braucienā mūžizglītības sektorālās programmas Comenius ietvaros Ls 859, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2122              Ls 85;

09.210.2235              Ls 774;

11.2. Vaivaru pamatskolai aktivitātes „Stāsti pasaku” īstenošanai Ls 4950 (klasifikācijas kods 09.210.2122).

12. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transfertiem pašvaldībām par Ls 2303 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem:

12.1. pašvaldības iestādei „Sprīdītis” algotu pagaidu darbu un bezdarbnieku subsidētās darbavietas darbinieku darba apmaksai Ls 1903 (klasifikācijas kods 10.700.1119);

12.2. Izglītības pārvaldei naudas balvas izmaksai „Tiesnešu konkursa” uzvarētājiem Ls 400 (klasifikācijas kods 09.510.1148).

13. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos par Ls 47272, t.sk.:

13.1. Majoru pamatskolai ieņēmumus no telpu nomas un īres par Ls 2100 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.1.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2100 iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2239 Ls 250;

09.210.2223 Ls 600;

09.210.2311 Ls 200;

09.210.2312 Ls 400;

09.210.2355 Ls 150;

09.210.2362 Ls 250;

09.210.2390              Ls 250;

13.2. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” par Ls 16891, t.sk.

- ieņēmumus no telpu nomas un īres par Ls 9436 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.);

- no maksas par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs par Ls 3373 (klasifikācijas kods 21.3.9.1.);

- citus ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 4082 (klasifikācijas kods 21.3.9.9.),

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 16891 aģentūras uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.1227 Ls 460;

10.200.1223 Ls -335;

10.200.1228 Ls 150;

10.200.2242 Ls 600;

10.200.2222 Ls 5600;

10.200.2224              Ls 25;

10.200.2235              Ls 140;

10.200.2239              Ls 500;

10.200.2245              Ls 300;

10.200.2249              Ls 900;

10.200.2312              Ls 819;

10.200.2389              Ls 1800;

10.200.1148              Ls 6532;

10.200.2354              Ls -600;

13.3. sākumskolai „Taurenītis” ieņēmumus no telpu nomas un īres par Ls 2301 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.1.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2301 iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.5239 Ls 1020;

09.210.2312              Ls 480;

09.210.2311              Ls 450;

09.210.2512              Ls 351.

13.4. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 13000, t.sk.:

- ieņēmumus par pārējo dokumentu iesniegšanu un kancelejas pakalpojumiem par Ls 3600 (klasifikācijas kods 21.3.7.9.);

- ieņēmumus no telpu nomas un īres par Ls 3200 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.);

- citus ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 6200 (klasifikācijas kods 21.3.9.9.),

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 13 000 iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2223 Ls 5000;

01.110.2311 Ls 2000;

01.110.2221              Ls 6000.

13.5. Jūrmalas pilsētas muzejam ieņēmumus par projektu realizāciju par Ls 2980 (klasifikācijas kods 21.3.9.5.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2980 projektu „Jūrmalas pilsētas muzeja bezmaksas reklāmas bukleta izgatavošana”, „Zigmunda Šņores gleznas „Reiz bija” iepirkums”, „Ekspozīcijas izveide Jūrmalas brīvdabas muzeja Zivju kūres ēkā”, „Ādolfa Zariņa gleznas „Divas jaunkundzes gotikas istabā” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.1150 Ls 580;

08.220.2239 Ls 500;

08.220.2279 Ls 420;

08.220.5234 Ls 1480.

13.6. Jūrmalas pilsētas domei ieņēmumus no citiem maksas pakalpojumiem par Ls10000 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2261 Ls 2500;

01.110.2512 Ls 2000;

01.110.2322 Ls 3000;

01.110.2390              Ls 2500.

14. Samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 8675,t.sk.:

14.1.  no ieņēmumiem par projektu realizāciju Vaivaru pamatskolai par Ls 3675 (klasifikācijas kods 21.3.9.5.), samazinot asignējumus sekojošos klasifikācijas kodos:

09.210.1150 Ls -350;

09.210.1210 Ls -86;

09.210.2122 Ls -400;

09.210.2212 Ls -300;

09.210.2213 Ls -150;

09.210.2261              Ls-100;

09.210.2243              Ls 35;

09.210.2269              Ls 76;

09.210.2262              Ls -500;

09.210.2311              Ls -500;

09.210.2351              Ls -100;

09.210.2361              Ls -450;

09.210.2363              Ls -2000;

09.210.2390              Ls -200;

09.210.2370              Ls -150;

09.210.5238              Ls 1500.

14.2. no ieņēmumiem par biļešu realizāciju Jūrmalas teātrim (klasifikācijas kods 21.3.9.3.) par Ls 5000, samazinot asignējumus sekojošos klasifikācijas kodos:

08.240.1150 Ls -1000;

08.240.2223 Ls -200;

08.240.2264 Ls -950;

08.240.2269 Ls -350;

08.240.2279 Ls -1900;

08.240.2390              Ls -600.

15. Samazināt 2008.gadā maksas pakalpojumu atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri par Ls60188, t.sk.:

15.1. Jūrmalas teātrim par Ls 1600, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.240.1119 Ls 300;

08.240.1148 Ls 700;

08.240.2390 Ls 600;

15.2. Jūrmalas mūzikas vidusskolai par Ls 1738, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 1400;

09.510.1210 Ls 338;

09.510.2279 Ls 6;

09.510.2311              Ls -6.

15.3. Jūrmalas Mākslas skolai par Ls 550, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pedagoga atalgojuma palielināšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 450;

09.510.1210              Ls 100.

15.4. Lielupes vidusskolai par Ls 300, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem mobilā telefona apmaksai Ls 300 (klasifikācijas kods 09.210.2214).

15.5. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 56000, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2212 Ls 3000;

01.110.2219 Ls 4500;

01.110.2223 Ls 1700;

01.110.2241 Ls 2500;

01.110.2244 Ls 2300;

01.110.2252 Ls 37500;

01.110.2390 Ls 1500;

01.110.2213 Ls 1500;

01.110.2322              Ls 1500.

16. Samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānoto vidēja termiņa aizņēmumu Pumpuru vidusskolas ēkas rekonstrukcijai par Ls 500000 (klasifikācijas kods F40220010), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Pumpuru vidusskolas ēkas rekonstrukcijai par Ls 500000 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

17. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānotos ilgtermiņa aizņēmumus Pumpuru vidusskolas ēkas renovācijai un saimniecības ēku rekonstrukcijai par Ls 480000 (klasifikācijas kods F40320010), palielinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Pumpuru vidusskolas ēkas renovācijai un saimniecības ēku rekonstrukcijai par Ls 480000 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

18. Samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānoto vidēja termiņa aizņēmumu Slokas pamatskolas ēkas rekonstrukcijai par Ls 800000 (klasifikācijas kods F40220010), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Slokas pamatskolas ēkas rekonstrukcijai par Ls 800000 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

19. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānotos ilgtermiņa aizņēmumus Slokas pamatskolas rekonstrukcijai – renovācijai par Ls 560000 (klasifikācijas kods F40320010), palielinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Slokas pamatskolas rekonstrukcijai – renovācijai Ls 560000 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

20. Samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānoto vidēja termiņa aizņēmumu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai par bērnu atbalsta centru Rucavas ielā 6 par Ls 110000 (klasifikācijas kods F40320010), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei dzīvojamās mājas rekonstrukcijai par bērnu atbalsta centru Rucavas ielā 6 par Ls 110000 (klasifikācijas kods 10.700.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

21. Samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānoto vidēja termiņa aizņēmumu Tērbatas ielas rekonstrukcijai par Ls 600000 (klasifikācijas kods F40220010), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Tērbatas ielas rekonstrukcijai par Ls 600000 (klasifikācijas kods 04.510.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

22. Samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānoto vidēja termiņa aizņēmumu Tallinas, Satiksmes un Artilērijas ielu rekonstrukcijai par Ls 500000 (klasifikācijas kods F40220010), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Tallinas, Satiksmes un Artilērijas ielu rekonstrukcijai par Ls 500000 (klasifikācijas kods 04.510.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

23. Samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānoto ilgtermiņa aizņēmumu Slokas sporta kompleksa tālākajai attīstībai (hokeja un multihalles izbūve) par Ls 1334000 (klasifikācijas kods F40320010), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Slokas sporta kompleksa tālākajai attīstībai (hokeja un multihalles izbūve) par Ls 1334000 (klasifikācijas kods 08.110.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

24. Samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānoto ilgtermiņa aizņēmumu jaunu daudzdzīvokļu māju celtniecībai par Ls 2000000 (klasifikācijas kods F40320010), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei jaunu daudzdzīvokļu māju celtniecībai par Ls 2000000 (klasifikācijas kods 06.600.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

25. Samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Tiltu ielas un Lielupes krasta nostiprinājuma rekonstrukcijai par Ls 4635 (klasifikācijas kods 04.520.5250), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kredīta Tiltu ielas un Lielupes krasta nostiprinājuma rekonstrukcijai atmaksai Valsts kasei Ls 4635 (klasifikācijas kods 01.721.F 40 22 00 20).

26. Palielināt 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus un izdevumus par Ls 3525, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem;

26.1. Majoru kultūras namam Ls 1000 kultūras projekta „Dziedam Jūrmalā” organizēšanas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 08.230.1150);

26.2. Pumpuru vidusskolai Ls 1000 dokumentu kameras un multimedija projektora iegādei (klasifikācijas kods 09.210.5239);

26.3. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai Ls 550 balvu iegādei un prezentācijas pasākuma organizēšanai (klasifikācijas kods 09.210.2390.);

26.4. Jūrmalas pilsētas domei Ls 975 Latvijas II Olimpiādes dalībnieku transporta izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 08.120.2262).

27. Palielināt 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Jūrmalas mākslas skolai par Ls 1500, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot 8.Starptautiskā vizuāli plastiskās mākslas konkursa-izstādes „Es dzīvoju pie jūras” organizēšanai (klasifikācijas kods 09.510.2390).

28. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3., 5., 6., 9., 11. un 13.pielikumu.

29. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2008.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr.1.1-14/481 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 2062 apjomā Jūrmalas pilsētas domei (klasifikācijas kods 01.110.2122) izdevumu apmaksai komandējumam uz Norvēģiju.

30. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2008.gadā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/485, Nr.1.1-14/489 veiktās izmaiņas kredītrīkotāju tāmēs.

30.1. Jūrmalas peldēšanas skolai – apstiprinātajā pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.100.2222              Ls -2262;

08.100.2223              Ls +2000;

08.100.2262              Ls -100;

08.100.2221              Ls +200;

08.100.2361              Ls -150;

08.100.2212              Ls +75;

08.100.2213              Ls +87;

08.100.2322              Ls +100;

08.100.2312              Ls +50;

09.510.1145              Ls -550;

09.510.1119              Ls +2726;

09.510.1147              Ls -976;

09.510.1149              Ls -1200.

30.2. Jūrmalas pilsētas domei – apstiprinātajā pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2354              Ls -1000;

01.110.2323              Ls +1000.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada

30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.87

(protokols Nr.37, 5.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta ieņēmumi

Kods

Ieņēmumu veids

2008.gada precizētais budžets

Izpilde uz 15.10.2008.

Izpilde pret precizēto budžetu

Gada plāna korekcija uz 15.10.2008.

I Pamatbudžets

37 198 949

26 073 231

70.09%

-2 757 139

1.0.0.0.

IENĀKUMA NODOKĻI

26 102 933

20 173 740

77.29%

900 000

1.1.0.0.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

26 102 933

20 173 740

77.29%

900 000

1.1.1.0.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

26 102 933

20 173 740

77.29%

900 000

1.1.1.1.

Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta

351 460

351 460

100.00%

1.1.1.2.

Saņemts  no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem

25 751 473

19 822 280

76.98%

900 000

4.0.0.0.

ĪPAŠUMA NODOKĻI

3 817 130

2 917 068

76.42%

-10 000

4.1.0.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis

3 817 130

2 917 068

76.42%

-10 000

4.1.1.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

2 553 333

1 908 117

74.73%

-60 000

4.1.1.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

2 423 333

1 815 736

74.93%

-60 000

4.1.1.2.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi

130 000

92 381

71.06%

4.1.2.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

1 263 797

1 008 951

79.83%

50 000

4.1.2.1.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

1 198 797

906 956

75.66%

4.1.2.2.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi

65 000

101 995

156.92%

50 000

5.0.0.0.

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM

200 000

163 295

81.65%

-10 000

5.4.0.0.

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

200 000

163 295

81.65%

-10 000

5.4.1.0.

Azartspēļu nodoklis

200 000

163 295

81.65%

-10 000

8.0.0.0.

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

300 000

597 984

199.33%

400 000

8.3.0.0.

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)

0

0

0

8.6.0.0.

Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem

300 000

597 984

199.33%

400 000

8.6.1.0.

Procentu ieņēmumi no depozītiem

300 000

597 984

199.33%

400 000

8.6.1.2.

Pašvaldību vai pašvaldību iestāžu budžeta procentu ieņēmumi par pašvaldību noguldījumiem depozītā Latvijas Bankā vai kredītiestādēs

300 000

597 984

199.33%

400 000

9.0.0.0.

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

1 970 700

1 580 754

80.21%

-92 615

9.4.0.0.

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

2 700

2 588

95.85%

0

9.4.3.0.

Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos

100

0

0.00%

-100

9.4.5.0.

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

2 350

2 468

105.02%

200

9.4.6.0.

Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu

250

120

48.00%

-100

9.5.0.0.

Pašvaldību nodevas

1 968 000

1 578 166

80.19%

-92 615

9.5.1.3.

Nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu

72 000

71 606

99.45%

9.5.1.4.

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

13 000

14 285

109.88%

1 285

9.5.1.6.

Nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās

1 800 000

1 419 718

78.87%

-90 000

9.5.1.7.

Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

13 000

29 088

223.75%

16 100

9.5.2.1.

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

70 000

43 469

62.10%

-20 000

10.0.0.0.

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

75 000

108 460

144.61%

60 000

10.1.0.0.

Naudas sodi

75 000

108 460

144.61%

60 000

10.1.4.0.

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

75 000

108 460

144.61%

60 000

12.0.0.0.

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

10 000

19 583

195.83%

10 000

12.3.0.0.

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

10 000

19 583

195.83%

10 000

12.3.9.0.

Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi

10 000

19 583

195.83%

10 000

12.3.9.9.

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

10 000

19 583

195.83%

10 000

13.0.0.0.

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS

3 966 186

1 579

0.04%

-3 954 000

13.2.0.0.

Ieņēmumi no zemes, meža īpašumu pārdošanas

3 966 186

1 579

0.04%

-3 954 000

19.0.0.0.

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI

180 000

96 847

53.80%

0

19.2.0.0.

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām

180 000

96 847

53.80%

0

19.2.1.0.

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

180 000

96 847

53.80%

21.0.0.0.

BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI

577 000

413 921

71.74%

-60 524

21.5.0.0.

Ienākumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas

577 000

413 921

71.74%

-60 524

21.5.1.0.

Zemes noma

500 000

361616

72.32%

-40000

21.5.2.0.

Telpu noma

45 000

30829

68.51%

-10000

21.5.3.0.

Pludmales noma

32 000

21476

67.11%

-10524

II Speciālais budžets

2 672 332

2 141 496

80.14%

-83 507

5.5.3.0.

Dabas resursu nodoklis

40 735

47 499

116.60%

7 400

12.3.1.0.

Ieņēmumi no privatizācijas

351 464

260 557

74.13%

-90 907

18.9.1.0.

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem

2 280 133

1 833 440

80.41%

I + II KOPĀ:

39 871 281

28 214 727

70.76%

-2 840 646


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada

30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.87

(protokols Nr.37, 5.punkts)

Priekšlikumi par pamatbudžeta samazinājumu 2008.gadā

Pasākums

Plāns

Izpilde 2008.gadā

Gaidāmā izpilde līdz gada beigām

Samazinājums

Valdības funkcionālie un ekonomiskās klasifikācijas kodi/piezīmes

Pārējā zeme

742 247

103 500

103 500

-490 447

04.920.5217

Maigas 3

Ls 148300

148 300

Pašvaldību budžeta iestāžu aizņēmumu procentu maksājumi

1 018 078

578 831

784 253

-233 825

01.721.4221

Lielupes ostas pārvalde

200 000

10 000

30 000

-170 000

04.520.2275

Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts - atgriezts no Valsts Kases

131 062

0

0

-131 062

06.100.6299

Juridiskie pakalpojumi (informācija Nr.3)

120 650

17 831

75 237

-45 413

01.330.2232

Pašvaldības iestāžu finanšu revīzija (informācija Nr.4)

39 457

15 511

35 228

-4 229

01.110.2232

Caurlaižu nodevas iekasēšana (informācija Nr.5)

193 881

119 490

155 528

-38 353

03.110.2311 Ls 17920

03.110.2279 Ls 175

03.110.5239 Ls 15358

03.110.5121 Ls 4900

Domes uzturēšanas izmaksas - novirzīt no maksas pakalpojumiem

-56 000

01.110.2212 Ls 3000

01.110.2219 Ls 6000

01.110.2223 Ls 1000

01.110.2241 Ls 2500

01.110.2244 Ls 4500

01.110.2252 Ls 37500

01.110.2390 Ls 1500

Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas nodaļa (informācija Nr.20)

122 285

35 557

64 824

-57 461

06.600.2279 Ls 223

06.600.1170 Ls 37906

06.600.1210 Ls 12029

06.600.2263 Ls 7303

Līdzekļi ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešanai (informācija Nr.7)

37002

0

5000

-32002

01.320.2275

Pilsētas attīstības pasākumi (informācija Nr.7)

199 519

106 235

141 392

-58 127

01.320.2232 Ls 20000

01.320.2239 Ls 3283

01.320.2279 Ls 10190

01.320.1150 Ls 25

01.320.2231 Ls 139

01.320.2275 Ls 24490

Izglītības pārvalde

-20000

Uzdot Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības norēķinu kasei apturēt asignējumus Ls 20000 apmērā līdz priekšlikumu iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei par attiecīgo samazinājumu

Mežsaimniecība un medniecība (informācija Nr.8)

216 412

136 358

196 263

-20 149

04.220.2244 Ls 9649

04.220.2279 Ls 2000

04.220.5110 Ls 8500

Svētku noformējums-skulptūras izgatavošana un uzstādīšana (informācija Nr.14)

30 000

-15 000

06.600.5234

Sabiedriskās attiecības (informācija Nr.17)

253 125

128 949

203 125

-50 000

01.320.2239 Ls 29799

01.320.2213 Ls 1519

01.320.2231 Ls 1917

01.320.5234 Ls 11564

01.320.2279 Ls 4901

01.320.2390 Ls 300

Vides aizsardzība (informācija Nr.12)

139 243

50 260

77 984

-61 259

05.400.2244 Ls 7329

05.400.5240 Ls 15785

05.400.2232 Ls 18144

05.400.5110 Ls 10000

05.400.5110 Ls 10001

Sludinājumi, komunālie pakalpojumi (informācija Nr.24)

32 200

16 181

31 140

-1 060

01.330.2239 Ls 736

08.110.2221 Ls 303

08.110.2223 Ls 21

Ūdenssaimniecības projektā neiekļautie objekti (informācija Nr.20)

0

0

-27 000

06.300.5240

Majoru ledushalles aprīkojums

60 000

0

0

-60 000

08.120.2275

Domes uzturēšana (informācija Nr.23)

-102 672

01.110.2211 Ls 11

01.110.2213 Ls 2

01.110.2232 Ls 17300

01.110.2251 Ls 7126

01.110.2252 Ls 9

01.110.2259 Ls 2488

01.110.5121 Ls 14463

01.110.5238 Ls 46273

01.110.5239 Ls 15000

Informatīvie materiāli par Jūrmalu

149 338

125 527

145 838

-3 500

04.730.2390

Tiesiskās reģistrācijas nodaļa (informācija Nr.19)

64 308

29 837

51 381

-12 927

06.600.2279 Ls 8575

06.600.2232 Ls 3772

06.600.2519 Ls 580

Pašvaldības policija

-2000

Uzdot Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības norēķinu kasei apturēt asignējumus Ls 2000 apmērā līdz priekšlikumu iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei par attiecīgo samazinājumu

Nodeva 2% (informācija Nr.20)

34 000

3 780

4 100

-29 900

04.920.2519

Kultūras pasākumi

354398

272481

351398

-3000

Uzdot Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības norēķinu kasei apturēt asignējumus Ls 3000 apmērā līdz priekšlikumu iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei par attiecīgo samazinājumu

Kauguru kultūras nams

-4 394

08.230.5239

Teritorijas plānošana (informācija Nr.13)

229 500

2 726

182 582

-46 918

06.200.2232 Ls 37552

06.200.2279 Ls 9366

Sporta pasākumi (informācija Nr.16)

265 710

180 761

262 245

-3 465

08.120.2279 Ls 1071

08.120.2231 Ls 1000

08.120.2264 Ls 1158

08.120.2390 Ls 236

Peldēšanas skola - Slokas sporta stadiona uzturēšana

233 098

143 831

224 373

-8 725

08.100.2279 Ls 129

08.100.2354 Ls 204

08.100.5239 Ls 5000

08.100.2222 Ls 2400

08.100.1227 Ls 992

Dome - kapitālā celtniecība un remonti (informācija Nr.6)

Video novērošanas sistēmas izveide

-1 046

03.110.5240

Ielu asfalta seguma remonti

-183 315

04.510.5250 Ls 167696

04.510.2246 Ls 15619

Domes administratīvo ēku remonts (ventilācijas sistēmas ierīkošana)

-118 824

01.110.5239 Ls 3119

01.110.2241 Ls 33153

01.110.5250 Ls 82552

Jauna auto tilta pār Lielupi būvniecība

-30 000

04.520.5240

Lietus ūdens novadsistēmas uzturēšana

-32 989

05.100.2244

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana

-11 008

06.600.2244 Ls 282

06.600.5250 Ls 10726

Mellužu estrādes un parka rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

-12 178

08.110.5250

Pludmales sporta centra izveide Dubultos

-10 000

08.110.5240

Jūrmalas bibliotēku apvienības filiāļu renovācija

-55 000

08.210.5250

Aspazijas mājas restaurācija

-32 311

08.220.5250

Bērnudārza "Rūķītis" jaunas ēkas celtniecība

-17 029

09.100.5240

Lielupes vidusskolas rekonstrukcija

-169 340

09.210.5250

Jaundubultu vidusskolas rekonstrukcija

-99 000

09.210.5250

Sabiedriskā kompleksa Pils ielā 1 būve

-18 500

09.510.5240

Sporta laukumu remonts pie skolām un bērnudārziem

-65 000

09.210.5250

Sabiedriskās ēkas Robežu ielā 19 projektēšana un būvniecība

-86 456

01.110.5240

Skatu torņa būvniecība

-144 938

04.730.5240

Kopā:

-2 875 822


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada

30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.87

(protokols Nr.37, 5.punkts)

Priekšlikumi par samazinājumu speciālā budžeta izdevumos 2008.gadā (Ls)

Pasākums

Plāns

Izpilde  uz 01.10.2008.

Gaidāmā izpilde līdz gada beigām

Samazinājums

Klasifikācijas kods

Privatizācijas fonds

Paviljona - rotondas restaurācijas Ķemeru parkā (Informācija Nr.6)

209 392

22 195

140 168

59 397

08.110.5250

Ar privatizācijas procesu saistītie izdevumi (Informācija Nr.20)

19 711

872

8 648

11 064

06.600.1148  Ls 6258    06.600.1210    Ls 1507   06.600.2239   Ls 11    06.600.2279   Ls 2938

01.330.2236   Ls 350

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izdevumi (Informācija Nr.19)

4 808

1 570

3 236

1 572

06.100.2239   Ls 300   06.100.2279   Ls 1272

Jaunas kapsētas Slokā projektēšana (Informācija Nr.6)

40 000

10 000

18 874

06.600.5240

Privatizācijas fonds KOPĀ:

273 911

22 195

162 052

90 907

Autoceļu fonds

Ielu asfalta seguma remonts, t.sk.: Meža prospekts, Valtera prospekts, u.c..

113 000

04.510.5250

Autoceļu fonds KOPĀ:

0

0

0

113 000

PAVISAM KOPĀ:

273 911

22 195

162 052

203 907


4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada

30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.87

(protokols Nr.37, 5.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Pamatbudžets

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

Jūrmalas pilsētas dome

600249

600249

05.400.2232

1150

Programma: „Sadzīves trokšņu mērījumi un kartēšana posmā no Dubultiem līdz Vaivariem” (Pielikums Nr.12)

Paskaidrojums: ekonomija

05.600.2390

2150

Programma: „Diena bez auto” Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros. (Pielikums Nr.12)

Paskaidrojums: informatīvās lapiņas un buklets ar informāciju par akciju un automašīnu kaitīgo ietekmi uz vidi (Ls 530); T-krekli un beisbola cepurītes ar akcijas logo (Ls 443); atstarotāji

05.600.2279

1000

Programma: „Diena bez auto” Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros. (Pielikums Nr.12)

Paskaidrojums: izdevumiem neatbilstoši ieplānots klasifikācijas kods

09.210.5250

65000

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Sporta laukumu remonts pie skolām un bērnudārziem”

Paskaidrojums: 2008.gadā plānots līdzekļu atlikums

Neatbalstāms pārkārtojums, ieņēmumu daļas precizēšanai

09.210.5250

65660

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Jūrmalas 1.ģimnāzijas bruģētā laukuma renovācija”

Paskaidrojums: iztrūkstošie līdzekļi pēc iepirkuma procedūras

Neatbalstāms pārkārtojums

09.210.5250

19538

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (UAS) un ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (UIS) uzstādīšana izglītības iestādēs”

Paskaidrojums: pēc visu būvdarbu beigšanas plānota līdzekļu ekonomija

Ls 660 neatbalstāms, ieņēmumu daļas precizēšanai

09.210.5250

4571

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Jaundubultu vidusskola”

Paskaidrojums: nepieciešamie līdzekļi ventilācijas izvadu un kāpņu remonta darbu veikšanai

04.510.5250

8045

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts”(6.pielikums)

Mērķis: „Ielu asfalta segumu remonti”

Paskaidrojums: 2008.gadā plānots līdzekļu atlikums.

09.210.5250

4307

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Sākumskola „Atvase””

Paskaidrojums: iztrūkstošie līdzekļi tualešu remonta darbu pabeigšanai

06.600.5250

70083

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts”(6.pielikums)

Mērķis: „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana”

Paskaidrojums: 2008.gadā plānots līdzekļu atlikums

09.100.5250

10000

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „P.i.i. „Bitīte””

Paskaidrojums: nepieciešamie līdzekļi betona plākšņu nomaiņai izglītības iestādes iekšpagalmā

04.510.5250

78128

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts”(11.pielikums)

Mērķis: „Rīgas ielas posma no Pērkonu līdz Miera ielai rekonstrukcija”

Paskaidrojums: līdzekļi nepieciešami garantijas laika garantijas ieturējuma atmaksai.

06.200.2279

850

Pielikums Nr. 13 (Teritoriālā plānošana)

Programma: Administratīvo robežu uzmērīšana

01.110.2121

1400

Dienas nauda 5 Būvvaldes darbinieku komandējumam uz Venēciju (Itālija) no 9. līdz 15. novembrim

(40 Ls X 7 dienas X 5 cilvēki = 1400 Ls)

01.110.2122

2150

Pārējie komandējuma izdevumi 5 Būvvaldes darbinieku komandējumam uz Venēciju (Itālija) no 9. līdz 15. novembrim

-Mikroautobusa noma (350 Ls)

-Degviela (450 Ls)

-Viesnīcu pakalpojumi (45 Ls X 6 naktis X 5 cilvēki =1350 Ls)

06.200.2279

2700

Pielikums Nr. 13 (Teritoriālā plānošana)

Mērķis: Sarkano līniju koordināšu precizēšana

LV84PARX0002484572001

06.300.5240

21366

Programma „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis „ūdensvada un kanalizācijas izbūve teritorijās, kuras neietver ūdenssaimniecības projekts” – 2008.gadā plānots līdzekļu atlikums

04.510.5250

21366

Programma „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis „Raiņa ielas posmā no Ventspils šosejas līdz Lielupei lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcija un asfalta seguma atjaunošana” – iztrūkstošie līdzekļi lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcijai pēc iepirkuma veikšanas

08.110.5250

25650

Programma „Kapitālā celtniecība” (6.pielikums)

Mērķis „Mellužu estrādes un parka rekonstrukcija” – 2008.gadā plānots līdzekļu atlikums

01.110.1149

20670

Pārējām piemaksām

01.110.1210

4980

VSAOIe

08.220.5250

10000

Programma „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis „Aspazijas mājas restaurācija” – objekta restaurācija tiek plānota pēc Z.Meierovica prospekta rekonstrukcijas

08.110.2244

10000

Programma „Pilsētas labiekārtošana un apsaimniekošana” (11.pielikums)

Mērķis „Skeitparka apsaimniekošana”- nepieciešami līdzekļi skeitparka apsardzes un tualetes apsaimniekošanai

10.200.5240

1298

Programma „Kapitālā celtniecība” (6.pielikums)

Mērķis „Nakts patversmes projektēšana Ķeguma ielā 7” – 2008.gadā plānots līdzekļu atlikums

10.700.5250

1298

Programma „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis „P.i. „Sprīdītis” kapitālais remonts Rucavas ielā 6” – iztrūkstošie līdzekļi elektropieslēguma ierīkošanai

01.110.2241

10766

Programma „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis „Domes administratīvo ēku remonts” – kodu pārdale

01.110.5250

10766

Programma „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Domes administratīvo ēku remonts – teritorijas labiekārtošanas darbi dzimtsarakstu nodaļā

04.220.2244

162

Programma „Mežu un ielu apstādījumu atjaunošana” (8.pielikums)

Nekorekti ieplānots EKK

04.220.2390

162

Programma „Mežu un ielu apstādījumu atjaunošana” (8.pielikums)

Priežu ievadstādu iegāde

04.220.2244

1510

Programma „Atvasāju nopļaušana mežos” (8.pielikums)

04.220.2312

1510

Programmai „Ugunsgrēka dzēšanai Druvciemā un Krastciemā” (8.pielikums)

06.600.2390

750

Informatīvie stendi – nekorekti ieplānots EKK

06.600.2239

750

Informatīvie stendi

06.600.2263

9000

Līdzekļu ekonomija no zemes noma no īpašnieka

06.600.2239

2822

Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas sludinājumu apmaksai

06.600.2279

6000

Īpašuma vērtēšana

06.600.2244

178

Īpašuma Lienes ielā 5 apdrošināšana

01.320.2275

14700

Programma „Sadarbības mehānismu ar privāto sektoru pilnveidošanai, to skaitā valsts un Privātās partnerības projektu attīstībai, koncesiju un nomas noteikumu izstrādei” (7.pielikums)

01.320.5250

14000

Programma „Sociālās mājas Valkas ielā 3 energoefektivitātes paaugstināšana” (7.pielikums)

Energoaudita veikšana (Ls 2200) un skiču projekta izstrāde (Ls 11800) nepieciešama, lai pēc „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras” uzaicinājuma varētu sagatavot un 14.11.2008. iesniegt projekta pieteikumu „Sociālās mājas Valkas ielā 3 energoefektivitātes paaugstināšana” un pretendēt  uz ERAF līdzfinansējumu Ls 140000 apmērā projekta ieviešanai

01.320.2231

700

Programma „Starptautiskās pilsētplānošanas asociācijas INTA ekspertu uzņemšana Jūrmalas pilsētā” (7.pielikums) – izmitināšana un ēdināšana

03.110.5121

1100

Datu bāzes izstrādāšana izdoto caurlaižu uzskaitei

03.110.1150

1100

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

08.120.2235

100

Mērķis: Piedalīšanās sporta darbinieku semināros (Pielikums 16)

08.120.2121

150

Komandējums uz Zagrebu (Horvātija) 14.10.-19.10. dienas nauda (Pielikums 16)

08.120.2233

600

Mērķis: Jūrmalas skolu komandu piedalīšanās starptautiskajās sacensībās (Pielikums 16)

08.120.2122

850

Komandējums uz Zagrebu (Horvātija) 14.10.-19.10. pārējie komandējuma izdevumi (Pielikums 16)

08.120.2279

100

Mērķis: Jūrmalas skolu komandu piedalīšanās starptautiskajās sacensībās (Pielikums 16)

04.730.7712

1089

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (Pielikums 10)

Mērķis: Igaunija, dalība tūrisma gadatirgū "Tourest 2008"

Paskaidrojums: Nepieciešami papildus līdzekļi

08.120.2279

200

Mērķis: SK "Jūrmala” (Pielikums 16)

04.730.2219

1

Programma: Pārējie pakalpojumi (Pielikums 10)

Mērķis: Jūrmalas informācija, pasākumu bukletu ievietošana laikrakstos un žurnālos un izplatīšana, kā arī caur Latvijas pastu

Paskaidrojums: Nepietiek 0.40 Ls lai samaksāt rēķinu no SIA „Rietumu pasts”

04.730.2231

1090

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, un citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā (Pielikums 10)

04.730.2122

210

Programma: Vizītes (Pielikums 10)

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs

Paskaidrojums: Nepieciešama nauda pārējiem komandējuma izdevumiem

04.730.2121

60

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darbs grupās, konferencēs (Pielikums 10)

04.730.2390

150

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Reklāmas, media kartiņas par Jūrmalu (info par kuģīšu maršrutu un info par lidostas maršrutu)

(Pielikums 10)

04.730.2390

91

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu        (Pielikums 10)

Mērķis: Reklāmas, media kartiņas par Jūrmalu (info par kuģīša maršrutu un info par lidostas maršrutu) (-91)

04.730.2390

140

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu (Pielikums 10)

Mērķis: Tūrisma buklets Jūrmala (lv, ru, eng, de, fin, swe, de, lt, ee) (+103)

Paskaidrojums: Papildus tirāžas krievu un somu valodā segšana

Mērķis: Jūrmala buklets (plēšamā karte, objekti, naktsmītnes)

eng, de, lv, ru (+37)

Paskaidrojums: Papildus tirāžas izdevumu segšana

04.730.2239

568

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu         (Pielikums 10)

Mērķis: Reklāmas, media kartiņas par Jūrmalu (info par kuģīša maršrutu un info par lidostas maršrutu) (-568)

04.730.2239

443

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu (Pielikums 10)

Mērķis: Riga In your pocket+Jūrmalas sadaļa (eng)

Paskaidrojums: Reklāmas, papildus Jūrmalas sadaļas ievietošanas papildus izdevumu segšana (+443)

04.730.2239

1859

Mērķis: Jūrmalas kūrorta zīmola izstrādāšana un popularizēšana (zīmols, mārketinga pasākumu koncepcija, t.sk. kūrorta produktu reklamēšana, kūrorta rakstu krājumu izdošana, grāmatas „Latvijas kūrortu dabiskie dziednieciskie līdzekļi” izdošana (-359)

Mērķis: Jūrmala card/Jūrmalas kartes ieviešana Jūrmalā (-659)

Mērķis: www.jurmala.lv reklāmas banera izgatavošana un ievietošana Latvijas (www.meeting.lv, www.eiropa.lv u.c.) un ārvalstu tūrisma un ziņu portālos, un reklāmas dažādos tūrisma izdevumos (-541)

Mērķis: Jūrmalas TIC reklāmas pilona gada maksa par reklāmas pasi (-30)

Mērķis: Videoklipa par Jūrmalu izgatavošana (apmēram 5 minūtes) un reklamēšana (-270)

04.730.2232

845

Programma: Pārējie pakalpojumi (Pielikums 10)

Mērķis: Pētījumi tūrisma jomā (par tūrisma mikrozonām, apmeklētāju ietilpību un mikrozonu attīstību, par Jūrmalas apmeklētāju apmierinātību ar atpūtu Jūrmalā) (+845)

Paskaidrojums: Pētījuma veikšanai atlikušo izdevumu segšanai

04.730.2313

31

Programma: Pārējie pakalpojumi (Pielikums 10)

Mērķis: Jauni T-krekli Jūrmalas TIC darbiniekiem

04.730.2231

1121

Programma: Pārēji pakalpojumi

Mērķis: Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas pavasara dienas, Portugāļu dienas, Maskavas dienas, sadraudzības pilsētu konferences rīkošana (Pielikums Nr. 10)

Paskaidrojums: Izmaksu segšanai par pasākumiem, kuri rīkoti

Sanktpēterburgas dienu Jūrmalā ietvaros

LV57PARX0002484572002

01.110.2251

15144

Informācijas sistēmu uzturēšana

Paskaidrojums: Nepieciešama kodu korekcija saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar SIA „ZZ Dats” un SIA „ITS2”, iekļaujot izstrādātos papildinājumus kā kapitālieguldījumus esošajos pamatlīdzekļos

01.110.2213

1252

Interneta pakalpojumu sniedzēju apmaksa

Paskaidrojums: Nepietiekams finansējums saskaņā ar iepriekšējā gadā noslēgtajiem līgumiem SIA „Lursoft”, SIA „Lattelecom”

01.110.2252

6640

Informācijas sistēmu licenču nomas un uzturēšanas izdevumi

Paskaidrojums: nekorekti ieplānoti līdzekļi kodā 2250 no gada sākuma

01.110.2355

3388

Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiāli

Paskaidrojums: Nepieciešami papildus līdzekļi uzturēšanas materiāliem

01.110.5121

17144

Izdevumi datorprogrammu iegādei un cita intelektuālā īpašuma iegādei

Paskaidrojums: EKK kodu korekcija, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar SIA „ZZ Dati” un SIA „ITS2”, iekļaujot izstrādātos papildinājumus kā kapitālieguldījumus esošajos pamatlīdzekļos

LV84PARX0002484572001

03.200.2241

1287

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Glābšanas staciju kārtējais remonts”.

Paskaidrojums: Neprecīzi ieplānots EKK.

03.200.5250

1287

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Glābšanas staciju kārtējais remonts”.

Paskaidrojums: Līdzekļi nepieciešami logu nomaiņai Kauguru glābšanas stacijā

05.200.5240

1078

Programma: „Kapitālā celtniecība” (6.pielikums).

Mērķis: „ Sabiedrisko tualešu būvniecība (t.sk. kāpu zonā)”.

Paskaidrojums: Neprecīzi ieplānots EKK. Plānots līdzekļu atlikums pēc tualešu konteineru ūdensapgādes un elektroapgādes ierīkošanas.

05.200.2241

1078

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Sabiedrisko tualešu remonts (t.sk. kāpu zonā)”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie līdzekļi vecās tualetes iekonservēšanai Ķemeros pie „Mīlestības ozola”

08.220.5250

2953

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Aspazijas mājas restaurācija”.

Paskaidrojums: Objekta restaurācija tiek plānota pēc Z.Meierovica prospekta rekonstrukcijas.

08.230.5250

1100

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Kauguru kultūras nama rekonstrukcijas pabeigšana”.

Paskaidrojums: nepieciešamie līdzekļi teritorijas žoga skiču projekta izstrādei

08.220.2241

1853

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Aspazijas mājas remonts”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie līdzekļi Aspazijas mājas kosmētiskam remontam

08.110.5250

10000

Programma: „Kapitālā celtniecība” (6.pielikums).

Mērķis: „Mellužu estrādes un parka rekonstrukcija”.

Piezīmes: Līdzekļu pārkārtošana uz būvvaldi sakarā ar to, ka detālos plānojumu izstrādi organizē būvvalde.

06.200.2233

10000

Programma: „Līgumdarbu apmaksa detālo plānojumu izstrādei” (13.pielikums).

Piezīmes: detālā plānojuma izstrādei Mellužu estrādes un parka rekonstrukcijai

10.200.5240

6861

Programma: „Kapitālā celtniecība” (6.pielikums).

Mērķis: „Nakts patversmes projektēšana Ķeguma ielā 7”.

Piezīmes: Līdzekļu atlikums pēc tehniskā projekta izstrādes līguma noslēgšanas.

06.600.5240

2889

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie līdzekļi šķūņa jaunbūvei Plūdu ielā 2

06.600.5250

3972

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie līdzekļi dzīvokļa Skolas ielā 57a-19 remontam

09.210.2241

9390

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Lielupes vidusskola”.

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija pēc 2008.g.plānoto darbu veikšanas.

09.100.5250

11800

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „P.i.i. „Bitīte””.

Paskaidrojums: nepieciešamie līdzekļi ventilācijas sistēmas ierīkošanai virtuves blokos un veļas mazgātuvē

09.210.5250

154

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Sākumskola „Zvaniņš””.

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija pēc 2008.g.plānoto darbu veikšanas.

09.100.5250

24000

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Lācītis””.

Paskaidrojums: iztrūkstošie līdzekļi (orientējoši Ls 24000) ēkas ieeju piebūvju rekonstrukcijai

09.210.5250

2290

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Sporta laukumu remonts pie skolām un bērnudārziem”.

Paskaidrojums: 2008.gadā plānots līdzekļu atlikums

09.100.5250

1832

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (UAS) un ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (UIS) uzstādīšana izglītības iestādēs”

Paskaidrojums: EKK precizēts atbilstoši pirmsskolas izglītības iestāžu EKK

09.100.5250

2368

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „P.i.i. „Mārīte””.

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija pēc 2008.g. plānoto darbu veikšanas

09.510.5250

1749

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (UAS) un ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (UIS) uzstādīšana izglītības iestādēs”.

Paskaidrojums: EKK precizēts atbilstoši interešu izglītības iestāžu EKK

09.510.5250

462

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Jūrmalas peldēšanas skola”.

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija pēc 2008.g. plānoto darbu veikšanas.

09.510.2241

836

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Mūzikas vidusskola”.

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija pēc 2008.g. plānoto darbu veikšanas.

09.210.5250

23881

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (UAS) un ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (UIS) uzstādīšana izglītības iestādēs”.

Paskaidrojums: EKK neatbilst pirmsskolas izglītības un interešu izglītības iestāžu EKK, kā arī plānots līdzekļu atlikums.

01.110.5240

260

Programma: „Kapitālā celtniecība” (6.pielikums).

Mērķis: „Ēkas Dubultu prospektā 1 lit.2 būvniecība”.

Paskaidrojums: Iztrūkstošie līdzekļi 2008.gada darba līgumu apmaksai

04.510.1150

260

Programma: „Līgumi” (9.pielikums).

Mērķis: „Darba līgumi”.

Paskaidrojums: Iztrūkstošie līdzekļi projekta ekspertīzes līguma apmaksai ar P.Karnišavski

04.510.5250

203404

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Ielu asfalta seguma remonti”.

Paskaidrojums: Mērķa precizēšana.

04.510.5250

203404

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Ceļu seguma remonti”

04.510.2246

15400

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Ielu asfalta seguma remonti”.

Paskaidrojums: Plānots līdzekļu atlikums 2008.gadā.

04.510.2246

15400

Sadaļa: „Ceļu uzturēšana” (9.pielikums).

Mērķis: „Asfalta seguma bedrīšu remonts”.

Paskaidrojums: Iztrūkstošie līdzekļi asfalta seguma bedrīšu remonta darbiem 2008.gadā

08.620.2231

620

Programma : Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: Dzejas dienas pie Raiņa priedēm – līdzekļu ekonomija uz viesnīcu un organizācijas  izdevumu rēķina

08.620.2239

29

Programma : Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: Dzejas dienas pie Raiņa priedēm

08.620.7712

1755

Programma: Citi

Mērķis: Dalības maksa segšanai „Opera Eiropa”

08.620.2390

54

Programma : Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: Dzejas dienas pie Raiņa priedēm

08.620.2231

1750

Programma: Valsts svētki un atceres dienu pasākumi, patriotiskā audzināšana

Mērķis: LR proklamēšanas 90. gadadiena – kodu precizēšana

08.620.2264

7600

Programma: Valsts svētki un atceres dienu pasākumi, patriotiskā audzināšana

Mērķis: LR proklamēšanas 90. gadadiena

gaisma un skatuve, ekrāni – Ls 7000

Sildām lampas – Ls 600

08.620.2279

500

Programma: Valsts svētki un atceres dienu pasākumi, patriotiskā audzināšana

Mērķis: LR proklamēšanas 90. gadadiena – kodu precizēšana

Ls 428 neatbalstāms, novirzāms uz DRF

08.620.1150

762

Programma: Valsts svētki un atceres dienu pasākumi, patriotiskā audzināšana

Mērķis: LR proklamēšanas 90. gadadiena

J. Puriņš aranžējums – Ls 762

08.620.2122

632

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates

Mērķis: Kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens – līdzekļu ekonomija

08.620.2239

428

Programma: Citi

Mērķis: Konkurss „Jūrmalas pilsētas himna”

Neatbalstāms pasākums

08.620.2279

68

Programma: Gadskārtu svētki un paražas

Mērķis: Kokļu diena Jūrmalā, Jāņu ieskaņas koncerts Dzintaru kz. – līdzekļu ekonomija

08.620.2279

8963

Programma: Valsts svētki un atceres dienu pasākumi, patriotiskā audzināšana

Mērķis: LR proklamēšanas 90. gadadiena

Līgums ar pašnodarbinātām personām:

P. Vilkaste – Ls 200,

DJ Vilciņš – Ls 125,

soliste Ilze Paegle – Ls 400.

Līgums ar ģimenes TV – Ls 3360

Plosti un ugunskuri – Ls 2378

Noformējums – Ls 2500

08.620.2231

300

Programma: Gadskārtu svētki un paražas

Mērķis: Kokļu diena Jūrmalā, Jāņu ieskaņas koncerts Dzintaru koncertzāle – līdzekļu ekonomija

08.620.2390

2979

Programma: Valsts svētki un atceres dienu pasākumi, patriotiskā audzināšana

Mērķis: LR proklamēšanas 90. gadadiena

Pledi koriem – Ls 1179

Afišas, ielūgumi, flaeri, banneri – Ls 1800

08.620.2231

1000

Programma: Domes līdzfinansējums kultūras un izklaides pasākumiem

Mērķis: „Operas svētki” organizēšana – svētki tika atcelti

08.620.2233

200

Programma: Valsts svētki un atceres dienu pasākumi, patriotiskā audzināšana

Mērķis: Karavīru un politisko represēto organizāciju izdevumi

08.620.2264

820

Programma: Citi

Mērķis: Sanitāro mezglu īre – līdz gada beigām netiek plānota

08.620.2231

450

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates

Mērķis: Tautas mākslas kolektīvu gada noslēguma sarīkojums

08.620.2231

57

Programma : Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: Jauno Belvederas operas un operetes solistu atlases kārta Jūrmalā – līdzekļu ekonomija

08.620.2231

18

Programma : Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: Jomas ielas svētki – līdzekļu ekonomija

08.620.2231

90

Programma : Gadskārtu svētki un paražas

Mērķis: Lieldienu svinības „Lielās dienas Jūrmalā”

08.620.2264

263

Programma : Gadskārtu svētki un paražas

Mērķis: Meteņu spēles

08.620.2279

17

Programma : Gadskārtu svētki un paražas

Mērķis: Meteņu spēles

08.620.2390

72

Programma: Citi

Mērķis: Konkurss „Jūrmalas pilsētas himna”

08.620.2279

33

Programma: Gadskārtu svētki un paražas

Mērķis: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana un domes organizētie Jaungada pasākumi

08.620.2390

428

Programma: Citi

Mērķis: Konkurss „Jūrmalas pilsētas himna”

08.620.2279

34

Programma: Citi

Mērķis: 24.Vispārējo Dziesmu svētku un 16. Deju svētku koncertu biļešu iegāde – līdzekļu ekonomija

08.620.2122

3150

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates.

Mērķis: Kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens

08.620.2239

2000

Programma: Gadskārtu svētki un paražas

Mērķis: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana un domes organizētie Jaungada pasākumi

08.620.2279

4000

Programma: Gadskārtu svētki un paražas

Mērķis: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana un domes organizētie Jaungada pasākumi

08.620.2231

2958

Programma: Gadskārtu svētki un paražas

Mērķis: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana un domes organizētie Jaungada pasākumi

08.120.2233

840

Programma : Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

Mērķis: Jūrmalas izlases dalība Latvijas OLIMPIĀDĒ

08.120.2231

225

Programma : Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

Mērķis: Jūrmalas izlases dalība Latvijas OLIMPIĀDĒ

08.120.2231

615

Programma : Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

Mērķis: Pašvaldību darbinieku VASARAS sporta spēles

08.120.2390

61

Programma : Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

Mērķis: Jūrmalas pilsētas domes kauss skeitbordā 5posmi

08.120.2352

61

Programma : Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

Mērķis: Jūrmalas pilsētas domes kauss skeitbordā 5posmi. Saimniecības materiālu iegāde

08.120.2264

50

Programma: Invalīdu sports

Mērķis: Invalīdu sporta spēles

08.120.2390

50

Programma: Invalīdu sports

Mērķis: Invalīdu sporta spēles

08.120.2269

182

Programma: Airēšana

Mērķis: .Starptautiskā jaunatnes regate „Draudzība”

08.120.2231

325

Programma: Airēšana

Mērķis: .Starptautiskā jaunatnes regate „Draudzība”

08.120.2390

143

Programma: Airēšana

Mērķis: .Starptautiskā jaunatnes regate „Draudzība”

08.120.2279

156

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g.

Mērķis: Latvijas Veterānu sporta spēles

08.120.2390

281

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g.

Mērķis: Latvijas Veterānu sporta spēles

08.120.2231

71

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g.

Mērķis: Latvijas Veterānu sporta spēles

08.120.2279

357

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g.

Mērķis: Jūrmalas peldēšanas skola

08.120.2269

32

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g.

Mērķis: Jūrmalas peldēšanas skola -

08.120.2233

379

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g.

Mērķis: Jūrmalas peldēšanas skola – sportistu nogādāšana uz sacensībām

08.220.5250

1800

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Aspazijas mājas restaurācija”

Paskaidrojums: objekta restaurācija tiek plānota pēc Z.Meirovica prospekta rekonstrukcijas

08.230.5250

1800

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Kauguru kultūras nama rekonstrukcijas pabeigšana”

Paskaidrojums: nepieciešamie līdzekļi autostāvvietas skiču projekta izstrādei

09.210.5240

3595

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Kauguru vidusskola”.

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija pēc 2008.gadā plānoto darbu veikšanas.

06.400.5240

1035

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Ielu apgaismojuma ierīkošana neapgaismotajās ielās ”

Paskaidrojums: Apgaismojuma ierīkošanai Ventspils šosejā pie gājēju pārejas

06.400.2279

2000

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Svētku apgaismojums ”

Paskaidrojums: Svētku apgaismojuma uzstādīšanai Dzirnavu ielā

06.400.2246

560

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Ielas apgaismojuma stabu pārcelšana”

Paskaidrojums: apgaismojuma ierīkošanai pie sākumskolas „Taurenītis”

Pumpuru vidusskola

15959

15959

09.210.1149

612

Piemaksu ekonomija

09.210.1119

612

Pedagogu algu palielinājums, saskaņā ar MK noteikumiem nr. 622, t.i. 2,91 likme x Ls 60 x 3,5mēneši = Ls 612

09.210.2222

322

Ekonomija izdevumiem par ūdeni un kanalizāciju

09.210.2234

10

Darbinieku iesniegtie čeki par obligātajām veselības pārbaudēm

09.210.2341

2

Parāds piegādātājiem par medikamentiem

09.210.2355

310

Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiāli – pārnēsājamās atmiņas, toneris printerim, elektroniskā paraksta nolasītājs, video distributori 3gb.

09.210.1149

7325

Piemaksu ekonomija

09.210.1148

7325

Naudas balvu Ls 4270 izmaksa uz valsts svētkiem  18.11.2008. un prēmiju izmaksa Ls 3055 uz Ziemassvētkiem skolas tehniskajam personālam.

09.210.2241

2597

Telpu remontdarbi šogad vairs netiks veikti.

09.210.2312

7560

Jāiepērk jauni skolēnu krēsli izremontētajām klasēm ( 378 gab. x Ls 20)

09.210.2275

613

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

09.210.2351

4350

Remontmateriālu ekonomija.

09.210.2212

140

Telefona abonēšanas maksas un sarunu izdevumu ekonomija.

09.210.2213

140

Ir pieauguši izdevumi par interneta pakalpojumiem, sakarā ar to, ka nomājam telpas „Liesmā”

Jūrmalas peldēšanas skola

17991

17991

08.100.1119

1272

Līdzekļu pārdale uz valdības funkciju 09.510., sakarā ar darba algas paaugstināšanu (MK not.nr.622)

09.510.1119

1272

Pedagogu darba algas izmaksām, saskaņā ar MK not. nr. 622

08.100.1210

306

Līdzekļu pārdale – darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksās valdības funkcijai 09.510.

09.510.1210

306

Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksās valdības funkcijai 09.510.

08.100.5239

16413

Līdzekļu pārdale no pamatlīdzekļu iegādēm

08.100.2312

14413

Inventāra iegāde pilsētas stadionam, saskaņā ar cenas aptaujas konkursa noslēgumu

08.100.2352

2000

Elektrospuldžu, zāles sēklu zaļā laukuma kopšanai un saimniecības preču iegādēm

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

4929

4929

09.210.2212

610

Līdzekļu ekonomija fiksēto sarunu izdevumiem

09.210.2241

3929

Sakarā ar avārijas situāciju, kura radusies nolietojušās santehnikas dēļ pirmsskolas bērnu grupās, nepieciešami līdzekļi, lai noslēgtu līgumu par remontdarbiem

09.210.2214

170

Līdzekļu ekonomija mobilo sarunu izdevumiem

09.210.2222

700

Līdzekļu ekonomija ūdens patēriņam

09.210.2223

1000

Līdzekļu ekonomija elektroenerģijas izdevumiem

09.210.2244

1380

Telpu uzturēšanas izdevumi mazāki nekā plānots

09.210.2279

69

Pakalpojumu izmaksas zemākas nekā plānots

09.210.1221

850

Pabalstu izmaksas zemākas nekā plānots

09.210.1148

1000

Naudas balvas tehniskajiem darbiniekiem

09.210.1228

150

Pabalstu, no kuriem neaprēķina ienākuma nodokli, zemākas nekā plānots

Sākumskola „Atvase”

1800

1800

09.210.1149

300

Līdzekļu ekonomija piemaksām

09.210.1148

300

Naudas balvām tehniskajiem darbiniekiem

09.210.5239

1500

Līdzekļu pārdale, jo pamatlīdzekļi jāapmaksā no Ls 150

09.210.2312

1500

Kodu maiņa, inventāra iegādei

Majoru pamatskola

1948

1948

09.210.2351

388

Līdzekļu pārdale no remontmateriālu izdevumiem, jo tiks slēgts līgums ar juridisku firmu par skolas remontdarbiem

09.210.2241

388

Remontdarbu apmaksai (pielikumā remontdarbu tāme ar SIA „AKVA NMP”)

09.210.2214

200

Līdzekļu ekonomija mobilo telefonu abonēšanas maksai un sarunām

09.210.2212

200

Līdzekļu pārdale fiksētā telefona sarunu apmaksai

09.210.1227

360

Līdzekļu ekonomija veselības apdrošināšanai

09.210.2234

360

Darba ņēmēja veselības pārbaudei. Uz 01.10.08. parāds sastāda Ls 191, līdz gada beigām nepieciešami Ls 169

09.210.1210

1000

Līdzekļu ekonomija no pensionāru sociālā nodokļa iemaksām

09.210.1119

1000

Algas izmaksām, jo atvaļinājuma izmaksas tiek veiktas no darbinieku algām, arī no piemaksām

Vaivaru pamatskola

5475

5475

09.210.1147

550

Līdzekļu ekonomija, jo atvaļinājumu nauda tiek izmaksāta no EKK 1119

09.210.1119

4730

Papildus līdzekļi: Ls 1680 nepieciešami 3 sarga štata vietām x Ls 160 x 3,5 mēneši;

Ls 1750 darbinieku atvaļinājuma naudas izmaksām

09.210.1149

1200

Līdzekļu ekonomija, jo darbinieku atvaļinājumu nauda tiek izmaksāta no EKK 1119

09.210.1141

375

Papildus līdzekļi 3 sarga štata vietām samaksai par darbu nakts laikā un svētku dienās

09.210.2221

3531

Līdzekļu ekonomija apkure izdevumiem, jo zemas izmaksas gada 1.pusē

09.210.1221

120

Faktiski iesniegto slimības lapu apmaksām

09.210.2236

10

Līdzekļu ekonomija bankas pakalpojumiem, jo nav paredzēti citi valūtas maksājumi

09.210.2249

150

Papildus līdzekļi veļas mazgāšanai, jo izmaksas pieaugušas no Ls 0,34 uz Ls 0,51

09.210.2243

2

Līdzekļu atlikuma pārdale

09.210.2352

100

Papildus līdzekļi saimniecības materiāliem

09.210.2259

100

Līdzekļu pārdale, jo kārtridži vairs netiks uzpildīti (nolietojušies, nepieciešami jauni)

09.210.2353

25

Līdzekļu ekonomija, jo elektroiekārtām nav plānoti remontdarbi

09.210.5121

33

Līdzekļu ekonomija, iegādājoties datorprogrammu

09.210.5238

24

Līdzekļu ekonomija, iegādājoties datortehniku

Projektu līdzekļi

09.210.2122

1300

Līdzekļu ekonomija, sakarā ar papildus valsts līdzekļu piešķiršanu mobilitāšu palielināšanai

09.210.2213

500

Papildus līdzekļi nepieciešami projekta mājas lapas izveidei, lai realizēt paplašināto projekta plānoto aktivitāšu sadaļu

09.210.2239

800

Papildus līdzekļi nepieciešami tipogrāfijas izdevumiem, lai realizēt paplašināto projekta plānoto aktivitāšu sadaļu

Slokas pamatskola

6040

6040

09.210.2261

6040

Līdzekļu ekonomija, saistībā ar novēlotu pārvākšanos uz īrētām telpām skolas renovācijas laikā

09.210.2221

5000

Apkure par 2 mēnešiem

09.210.2223

800

Elektroenerģija par 2 mēnešiem

09.210.2222

240

Par ūdeni un kanalizāciju

Jūrmalas vakara vidusskola

2462

2462

09.210.5239

1427

Līdzekļu pārdale no pamatlīdzekļu iegādēm uz mazvērtīgo inventāru Ls 1030; uz datortehnikas iegādi Ls397

09.210.2312

1030

12 skolēnu galdiem un 24 skolēnu krēsliem

09.210.1149

485

Sakarā ar skolotāju vakancēm, ieekonomēti līdzekļi skolotāju piemaksām

09.210.5238

397

Portatīvā datora iegādei, kas nepieciešams mācību stundu nodarbībām, pārvietojot to pa mācību kabinetiem kopā ar dokumentu kameru

09.210.1210

550

Līdzekļu ekonomija obligāto sociālo nodokļu nomaksai uz pensionāru rēķina

09.210.1119

485

Sociālo pedagogu algas pielikums, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 746 Ls 60x3pedagogi=Ls 180, atvaļinājuma nauda izmaksām Ls 305 (18pedagogi x  Ls 16.95)

09.210.1148

550

Tehnisko darbinieku prēmēšanai par skolas sagatavošanu jaunajam mācību gadam

Sākumskola „Taurenītis”

95

95

09.210.2121

40

Līdzekļu pārdale no ārvalstu dienas naudas izmaksām

09.210.2122

95

Skolu direktoru semināra Sanktpēterburgā 24.10.2008.-01.11.2008. izdevumu segšanai

09.210.2214

55

Līdzekļu ekonomija mobilā telefona uzturēšanas izmaksām

Jūrmalas Alternatīvā skola

3378

3378

09.210.2112

36

Līdzekļu pārdale no iekšzemes komandējumu izdevumiem

09.210.2122

36

Papildus līdzekļi ārvalstu komandējumiem

09.210.5239