Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 2.nolikumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 19.februāra 14.nolikumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 11.marta 42.nolikumu

2009.gada 29.janvārīNr.12

Protokols Nr.2, 14.punkts

Pumpuru vidusskolas nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma
22.panta 1.daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I Vispārīgie noteikumi

1. Pumpuru vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas. Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti, izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti, kā arī šis nolikums.

3. Skolai ir pastarpinātās pārvaldes iestādes juridiskais statuss.

4. Skolai ir savs nosaukums, zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu, zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un noteikta parauga veidlapas. Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

5. Skolai ir norēķinu konti bankā. Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

6. Skolai ir sava simbolika: karogs un logo. Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

7. Skolas juridiskā adrese: Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, LV–2008, Latvija.

II Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

8. Skolas darbības mērķis ir:

8.1. veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības programmā, Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;

8.2. sekmēt izglītojamo pozitīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, demokrātijas un morāles vērtībām.

9. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītošana un audzināšana. Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

10. Skolas galvenie uzdevumi ir:

10.1. īstenot licencētās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas;

10.2. nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu obligāto izglītību; Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

10.3. nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību, turpināt izglītošanos un spēju uzņemties atbildību;

10.4. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamo personības vispusīgu, harmonisku attīstību;

10.5. racionāli izmantot finansu, materiālos, personāla un informācijas resursus;

10.6. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā;

10.7. sagatavot izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē un/vai apzinātai profesijas apguvei.

10.8. Papildināts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

III Īstenojamās izglītības programmas

11. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts. Vispārējās vidējās izglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.

12. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu; Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 14.nolikumu

12.1. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības programmu – kods 00011111;

12.2. vispārējās pamatizglītības programmu – kods 21011111;

12.3. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu - kods 31011011;

12.4. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikasvirziena programmu - kods 31013011.

13. Skola ir tiesīga izstrādāt savas izglītības programmas atbilstoši valsts izglītības standartiem un normatīviem. Tās akreditē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

14. Pedagogi ir tiesīgi izmantot kādu no piedāvātajām paraugprogrammām, uz kuru pamata skolotāji izstrādā tematiskos plānus, kurus izvērtē metodiskās komisijas, bet apstiprina direktors vai viņa deleģēta persona.

15. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors vai viņa deleģēta persona. Interešu izglītība ir brīvprātīga. Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību nosaka Dibinātājs.

16. Mācību priekšmetu saturs Skolā tiek apgūts latviešu valodā. Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

IV Izglītības procesa organizācija

17. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās Izglītības likums, atbilstošie Ministru kabineta noteikumi, Skolas nolikums un Skolas iekšējie normatīvie akti.

18. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestru sākuma un beigu datumus, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabineta noteikumi.

19. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums 1.-12.klasē ir 40 minūtes. Izglītojamo skaitu klasē un maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

20. Mācību stundu slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām nosaka direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts.

21. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu.

22. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pastāvīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas sarakstos var veikt direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, dispečers, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un izglītojamos. Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 14.nolikumu

23. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās apmācības pirmskolas grupas darbs tiek organizēts pēc licencētas programmas un Skolas direktora apstiprinātā grafika, kas iekļauj mācību apakšgrupu nodarbības, individuālo darbu, interešu izglītību un organizētu brīvo laiku. Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

24. Starpbrīžu garumu reglamentē Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

25. Fakultatīvās un individuālās nodarbības organizē ārpus mācību stundu laika, pēc brīvprātības principa, pamatojoties uz izglītojamo vecāku rakstisku iesniegumu.

26. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības visiem izglītojamajiem, īpaši talantīgajiem izglītojamajiem un izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.

27. Ne vairāk kā 5 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem.

28. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka Skolas direktors ar rīkojumu, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, tā tiek plānota Skolas gada darba plānā. Grozīts ar domes 2010.gada 11.marta 42. nolikumu

29. 1.–4.klašu izglītojamajiem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas, kuru darbību nosaka direktora apstiprināta kārtība.

30. Mācību nedēļas ilgums ir piecas darba dienas, Skola strādā vienā maiņā.

31. Bērnu un izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar:

31.1. Ministru kabineta noteikumiem par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes) prasībām, Dibinātāja rīkojumu un ”Kārtību, kādā notiek bērnu skolēnu uzņemšana skolā”; Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 14.nolikumu

31.2. Skola var noteikt papildu prasības uzņemšanai konkrētā vispārējās vidējās izglītības programmā, ievērojot iepriekš pamatizglītības programmā iegūtās izglītības vērtējumu, kā arī rīkojot iestājpārbaudījumus mācību priekšmetos, kuros izglītojamie saņēmuši pamatizglītības sertifikātu, iestājpārbaudījumus nedrīkst organizēt.

32. Izglītojamo pārcelšana no vienas paralēlklases uz otru notiek, saskaņā ar vecāku vai izglītojamā (ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu) iesniegumu un direktora rīkojumu.

33. Par atteikumu bērnu uzņemt 1.klasē, Direktors sniedz vecākiem pamatotu atbildi.

34. Papildu brīvdienas februārī 1.klasei (1 nedēļu) nosaka direktors pēc saskaņošanas ar Izglītības pārvaldi Grozīts ar domes 2010.gada 11.marta 42. nolikumu

35. Saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, direktors nosaka mācību gada pagarinājumu 1.– 8., 10. un 11.klasei, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi. Grozīts ar domes 2010.gada 11.marta 42. nolikumu

36. Izglītojamajiem ar īpašām pamata izglītības vajadzībām Skola var atvērt pedagoģiskās korekcijas klases, licencējot korekcijas programmu. Tās atver ar Dibinātāja lēmumu, kas saskaņots ar Izglītības pārvaldi. Grozīts ar domes 2010.gada 11.marta 42. nolikumu

37. Izglītojamajiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas (ĀKK) slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās kārtību ārpus izglītības iestādes.

38. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta, Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām:

38.1. Skola pārbaudes darbu grafiku veido divas reizes gadā, to apstiprina direktors;

38.2. izglītojamie divas reizes gadā saņem noteikta parauga liecības ar atbilstošiem ierakstiem par apgūtajiem mācību priekšmetiem un zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējumiem;

38.3. 5.-8. un 10.-11.klašu izglītojamajiem Skola var noteikt vienu līdz diviem eksāmeniem mācību gada beigās;

38.4. par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, pēcpārbaudījumiem, papildus mācību pasākumiem vai atstāšanu uz otro gadu tajā pašā klasē, lemj direktors atbilstoši pastāvošajai likumdošanai;

38.5. mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku, vērtēšanas kritērijus nosaka izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ko izstrādā Skolas metodiskā padome un saskaņo direktors.

39. Valsts pārbaudes darbus, to veidu, saturu, izpildes un vērtēšanas tehnoloģiju nosaka pastāvošā likumdošana.

40. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros tiek organizēti centralizētie eksāmeni, apliecina Izglītības satura un eksaminācijas centra izdots sertifikāts.

41. Pēc piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības programmas apgūšanas bērns saņem izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi iesniegšanai Skolā, kurā bērns turpinās izglītību. Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

42. Izglītību apliecinošos dokumentus - liecību, apliecību par vispārējās pamatizglītības iegūšanu, sekmju izrakstu un atestātu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu un sekmju izrakstu izglītojamais saņem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 14.nolikumu

43. Skolā mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai pedagogi ir apvienojušies metodiskajās komisijās. Metodisko komisiju darbu vada metodiskā padome, kuras darbību nosaka reglaments, kuru apstiprina Skolas direktors.

V Izglītojamo pienākumi un tiesības

44. Izglītojam tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likuma VI nodaļas 54. un 55.pants un Bērnu tiesību aizsardzības likuma II nodaļas 11., 12., 13.pants un IV nodaļas 23.pants, tie precizēti Skolas Iekšējās kārtības noteikumos.

45. Izglītojamo pienākumi ir:

45.1. mācīties atbilstoši savām spējām, stunda ir mācību darba pamatforma;

45.2. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā. Ievērot skolas Nolikumu un dotos Noteikumus.

45.3. rūpēties un cienīt Skolas tradīcijas, pēc spējām un interesēm pārstāvēt Skolu dažāda veida pasākumos;

45.4. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, vecākiem cilvēkiem un ģimeni, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem;

45.5. censties izprast un iepazīt demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus.

45.6. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām:

45.7. izmantojot savas tiesības, neaizskart citu izglītojamo, pedagogu, skolas darbinieku un citu pieaugušo tiesības;

45.8. ar savu uzvedību netraucēt mācību stundas vai skolas ārpusklases pasākumu norisi;

45.9. ievērot savu klases/skolas biedru tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi;

45.10. ievērot pedagogu tiesības un apzināti netraucēt stundu organizēšanu un vadīšanu;

45.11. ievērot personīgās higiēnas prasības;

45.12. ievērot drošības instrukcijas izglītojamiem: ugunsdrošības; elektrodrošības; pirmās palīdzības sniegšanas; par drošību ekskursijās, pārgājienos un rīcībai nestandarta situācijās; par drošību masu pasākumos – pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku; par drošību sporta nodarbībās un sacensībās; par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas, materiāli un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību; katras konkrētas telpas/ kabineta iekšējās kārtības noteikumus;

45.13. precīzi ievērot rīcības kārtību ārkārtas vai ekstremālās situācijas gadījumā, vadoties pēc Skolas evakuācijas plāniem, informācijai par operatīvo dienestu tālruņiem un Skolas administrācijas norādījumiem.

45.14. piedalīties Skolas vides/teritorijas sakopšanas darbos, ja vien tie neietilpst algota Skolas darbinieka pienākumos, orientējot izglītojamos uz darbu, kā vienīgo morāli atbalstāmo eksistences līdzekļu iegūšanas un labklājības avotu (Bērnu tiesības aizsardzības likuma 4. pants, 23. panta pirmā daļa un Izglītības likuma 1. panta 4. punkts):

45.15. klases telpas sakārtošanā pirms vai pēc mācību stundas (tāfeles tīrīšana, krēslu novietošana, izdales materiālu un mācību līdzekļu izdalīšana un savākšana);

45.16. savas mācību vietas uzkopšanā un sakārtošanā;

45.17 vispārējās klases sakārtošanā un svētku pasākumu dekorēšanā;

45.18. Skolas apkārtnes sakopšanā.

45.19. saudzēt dabu un apkārtējo vidi:

45.20. nepiesārņot Skolu un tās apkārtni ar sadzīves atkritumiem;

45.21. pārvietoties pa šim nolūkam paredzētajām ietvēm vai celiņiem.

45.22. veidoties par sabiedrības locekli - attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju darboties esošajās un iekļauties jaunās grupās.

45.23. attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības - mērķtiecību, gribasspēku un neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā.

45.24. neienest Skolā priekšmetus, kas neattiecās uz izglītības procesu; nekāpt un nesēdēt uz palodzēm, apkures radiatoriem, apkures un ūdensvada caurulēm. Personīgo sporta spēļu inventāru stundu laikā atstāt sporta inventāra noliktavā. Psiholoģiski (mobings) neietekmēt Skolas biedrus, pedagogus un Skolas darbiniekus.

46. Izglītojamo tiesības ir:

46.1. ikvienam izglītojamam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu, tā cieņas un goda neaizskaramību.

46.2. tiesības uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību Skolā un tās organizētajos pasākumos.

46.3. piedalīties Skolas iekšējo normatīvo dokumentu izstrādāšanā.

46.4. izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, ja tas neaizskar citu cilvēku cieņu.

46.5. iegūt kvalitatīvas zināšanas un iemaņas mācību priekšmetos, piedalīties papildus nodarbībās, saņemt konsultācijas jaunās vielas, iemaņu apguvē.

46.6. bez maksas izmantot Skolas telpas, bibliotēku, lasītavu un citas informācijas krātuves.

46.7. saņemt valsts apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo pirmo palīdzību.

46.8. izveidot izglītojamo pašpārvaldi- domi Skolā, darboties tajā.

46.9. griezties pēc palīdzības pie Skolas medicīnas darbinieka, Skolas psihologa, logopēda vai sociālā pedagoga.

46.10. saņemt informāciju par visiem ar savu izglītošanu, drošību un veselību saistītajiem jautājumiem.

46.11. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.

46.12. domstarpību gadījumā lūgt palīdzību Skolas administrācijai.

46.13. uz izglītojamo īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas (arī korespondences, kura pienākusi uz skolas adresi, noslēpumu) aizsardzību Skolas telpās.

46.14. uz izglītojamā pieprasījuma noformēt skolēnu apliecību, kura tiek pagarināta katra mācību gada sākumā.

VI Skolas vadība

47. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs pēc saskaņošanas ar Izglītības un Zinātnes ministriju. Direktors tiek atestēts Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

48. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās Izglītības likums darba līgums un Skolas nolikums.

49. Skolas direktors atbilstoši kompetencei un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Skolu attiecībās ar citām valsts pārvaldes iestādēm, organizācijām, juridiskām un fiziskām personām.

50. Direktoram ir vietnieki, direktora vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba , kā arī viņu kompetenci un atbildību nosaka Skolas direktors.

51. Skolas vadības tiesības un pienākumi atrunāti Skolas Darba kārtības noteikumos, darba koplīgumā, darba līgumos un amatu aprakstos.

52. Skolas direktora galvenie pienākumi ir:

52.1. nodrošināt izglītības likuma, Vispārējā izglītības likuma, Ministru kabineta noteikumu un citu atbilstošo normatīvo aktu izpildi, Izglītības un Zinātnes ministrijas, Dibinātāja un Izglītības pārvaldes izdoto normatīvo aktu un šī nolikuma ievērošanu un izpildi Skolā; Grozīts ar domes 2010.gada 11.marta 42. nolikumu

52.2. vadīt Skolas darbu un būt atbildīgam par Skolas darba rezultātiem;

52.3. nodrošināt Skolu ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem u.c. darbiniekiem;

52.4. nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei, kā arī speciālo līdzekļu racionālu izmantošanu;

52.5. informēt atbilstošas valsts un pašvaldības institūcijas gadījumos, kad tiek konstatēta bērnu tiesību un interešu neievērošana vai pret bērnu vērsta vardarbība Skolā vai ārpus tās;

52.6. nodrošināt lietvedības, grāmatvedības un arhīva darbu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

52.7. būt atbildīgam par datorizētās datu bāzes pastāvīgu aktualizāciju un datu saglabāšanu;

52.8. organizēt un nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un sanitāro normu ievērošanu.

52.9. savas kompetences ietvaros lemt par Skolas intelektuālo, finansu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu.

53. Skolas direktora tiesības ir:

53.1. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;

53.2. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās institūcijās;

53.3. apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus u.c. Skolas darbību reglamentējošos dokumentus;

53.4. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām savā kompetencē esošajos jautājumos;

53.5. ilgstošas prombūtnes laikā, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, norīkot direktora pienākumu veikšanai direktora vietnieku; Grozīts ar domes 2010.gada 11.marta 42. nolikumu

53.6. noteikt pedagoģisko un tehnisko darbinieku amata vienību skaitu, saskaņojot ar Dibinātāju un Izglītības pārvaldi; Grozīts ar domes 2010.gada 11.marta 42. nolikumu

53.7. pieņemt un atbrīvot no darba pedagoģiskos un tehniskos darbiniekus, noteikt viņu pienākumus, tiesības un atbildību;

53.8. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu;

53.9. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros

VII Pedagogu un citu darbinieku vispārīgie pienākumi un tiesības

54. Pedagogu un pedagoģiskā atbalsta personāla tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Darba kārtības noteikumos un precizēti amatu aprakstos.

55. Citu Skolas darbinieku pienākumi un tiesības noteikti Darba likumā, Darba kārtības noteikumos un precizēti amatu aprakstos.

56. Pedagogu pienākumi ir:

56.1. radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas;

56.2. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties Skolas pedagoģiskās padomes, mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodisko komisiju darbā;

56.3. veidot pozitīvu sadarbības vidi, ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem Skolas administrācijai vai citai atbilstošai iestādei;

56.4. būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm un rezultātiem;

56.5. ievērot Skolas Nolikuma, Darba kārtības, Iekšējās kārtības noteikumus un pildīt darba līguma prasības.

57. Pedagogu tiesības ir:

57.1. tikt ievēlētam un darboties Skolas padomē, pedagogu darba vērtēšanas komisijā un citās komisijās;

57.2. izteikt priekšlikumus un tikt uzklausītam Skolas attīstības, darba un iekšējās kārtības nodrošināšanas jautājumos.

VIII Izglītības iestādes padomes, komisijas un pašpārvalde

58. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tās izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības likums un Skolas padomes reglaments, ko izdod Skolas direktors.

59. Skolas padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

60. Skolas pedagoģiskā padome risina dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus. Tā darbojas saskaņā ar reglamentu, ko izdod direktors.

61. Skolas pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi, direktora vietnieki un ārstniecības personāls.

62. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

63. Izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku, 1., 5. un 10.klašu adaptāciju, individuālo pieeju izglītojamiem, turpmākās darbības stratēģiju jautājumu risināšanā apspriež un analizē konsīlijos. Konsīlijā piedalās visi attiecīgās klases vai klašu grupas mācību priekšmetu pedagogi, izglītības metodiķis, Skolas psihologs un direktora vietnieki. Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 14.nolikumu

64. Metodiskā padome (turpmāk – Padome) – koleģiāla institūcija ar padomdevēja tiesībām metodisko uzdevumu realizācijai un koordinācijai Skolā. Tā darbojas saskaņā ar reglamentu, ko izdod direktors.

65. Izglītojamo pašpārvalde (turpmāk tekstā – dome) ir sabiedriska izglītojamo pašpārvaldes institūcija. To ar Skolas vadības un direktora atbalstu veido izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Dome ir demokrātiska izglītojamo kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada izglītojamo sabiedrisko dzīvi Skolā, aizstāv izglītojamo tiesības, intereses, piedalās Skolas pārvaldē. Tā darbojas saskaņā ar reglamentu, ko saskaņo ar Skolas direktoru.

IX Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas un Skolas izdotu administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

66. Skola patstāvīgi izstrādā Darba kārtības noteikumus, Iekšējās kārtības noteikumus un citus Skolas darbu reglamentējošos dokumentus saskaņā ar atbilstošo normatīvo aktu un šā nolikuma prasībām. Tos izdod Skolas direktors.

67. Skolā darbojas arodbiedrības un Skolas vadības koplīgums, kas domes apstiprinātā budžeta ietvaros ir vienošanās starp darbiniekiem un direktoru par darba, tā samaksas un sociālās aizsardzības nosacījumiem.

X Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana

68. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.

69. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram.

70. Skolas izdoto administratīvo aktu vai tās faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Dibinātāja nolikumā noteiktajā kārtībā.

XI Skolas finansēšanas kārtība

71. Skolas finansu līdzekļus veido:

71.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;

71.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;

71.3. citi finansu līdzekļi.

72. Citus finansu līdzekļus veido:

72.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

72.2. maksas pakalpojumi, t.sk. ēdināšanas pakalpojumi; Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 14.nolikumu

72.3. dažādos projektos iegūti finansu līdzekļi.

73. Papildus interešu izglītības programmas finansē Dibinātājs atbilstoši tarifikācijai un atbilstoši Dibinātāja noteiktam amata vienību skaitam.

74. Valsts budžets nodrošina: Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

74.1. skolotāju darba algas;

74.2. 10% kvalitātes piemaksu darba algai;

74.3. mācību grāmatu iegādi.

75. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus Dibinātājs nodrošina ik gadus apstiprinātā budžeta ietvaros sekojošiem izdevumiem atbilstoši Normatīvo aktu prasībām:

75.1. Skolas uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi;

75.2. saimnieciskā (tehniskā) un apkalpojošā personāla darba algas;

75.3. sociālā pedagoga un interešu izglītības skolotāju darba algas;

75.4. piecgadīgo- sešgadīgo pirmskolas izglītības pedagogu, pedagoga palīgu darba algas; Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

75.5. grāmatu iegādi;

75.6. nepieciešamo mācību un tehnisko līdzekļu iegādi;

75.7. piemaksa darba algai;

75.8. remonta un celtniecības darbiem.

76. Papildu finansu līdzekļi (dāvinājumi, ziedojumi) izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei, skolotāju un izglītojamo materiālai stimulēšanai vai attiecīgi ziedotāja vai dāvinātāja noteiktajam mērķim.

77. Skolotāju darba kvalitātes piemaksas un skolotāju darba algas ekonomijas sadales kārtību nosaka Ministru kabineta normatīvie akti un skolotāju materiālās stimulēšanas kārtība, kuru izdod direktors. Grozīts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

78. Skolas pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmes apstiprina Dibinātājs.

79. Finansu apriti Skola organizē decentralizēti ar savu grāmatvedību.

XII Skolas saimnieciskā darbība

80. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību.

81. Skolas direktors ir tiesīgs:

81.1. slēgt īres un nomas līgumus;

81.2. slēgt uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kas saistīti Skolas darbības nodrošināšanu.

82. Skolas pārvaldīšanā vai lietošanā esošo ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama tikai ar Dibinātāja atļauju.

83. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Iegūtos līdzekļus, saskaņojot ar Skolas padomi, izmanto Skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.

84. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs.

85. Skolā tiek organizēta izglītojamo ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē direktors un Izglītības pārvalde. Grozīts ar domes 2010.gada 11.marta 42. nolikumu

XIII Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

86. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes ministriju.

XIV Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

87. Skolas nolikumu apstiprina tās Dibinātājs.

88. Grozījumus Skolas nolikumā var ierosināt Dibinātājs, Skolas padome, Pedagoģiskā padome un direktors.

89. Grozījumus Skolas nolikumā, kas saistīti ar izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, atbilstoši pastāvošajai likumdošanai izdara direktors bez saskaņošanas ar Dibinātāju.

90. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos zaudē spēku Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.novembra nolikums Nr.10 „Pumpuru vidusskolas nolikums”.

XV Papildināts ar domes 2011.gada 20.oktobra 16.nolikumu

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Lejupielāde: DOC un PDF