Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 29.janvārīNr.2

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 10

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Ģirts Trencis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.1020-1035), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1005-1030 un no plkst.1100 līdz sēdes beigām), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Raimonds Munkevics, Juris Griķis,Andrejs Kondratjuks

Nepiedalās deputāti: Agris Kalnciems, Ilmārs Ančāns

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Māris Demme, Alvils Rudzītis, Anna Deičmane, Dzintars Krūmiņš, Sarmīte Brence, Atis Sapronovs, Jānis Kārkliņš, Olga Helēna Koziorova, Ruanete Meža, Baiba Gailīte, Sandra Rone, Zinaida Tarasenko, Kaspars Gulbis, Līga Baumgarte

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

Ģ.Trencis ierosina no domes sēdes kārtības noņemt sekojošus jautājumus:

·              Par atteikumu uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 49

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas apmērs”

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

 

1.   

Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

2.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

3.   

Par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktora iecelšanu amatā

4.   

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

5.   

Par atbalstu projektam „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”

6.   

Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Atvase” nolikums

7.   

Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikums

8.   

Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Zvaniņš” nolikums

9.   

Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” nolikums

10.  

Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas nolikums

11.  

Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolas nolikums

12.  

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums

13.  

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums

14.  

Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums

15.  

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums

16.  

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums

17.  

Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums

18.  

Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums

19.  

Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju

20.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 1 (korpuss 4)

21.  

Par adreses noteikšanu daudzfunkcionālu viesnīcu un biroju ēku komplekss (pamati) Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19

22.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dubultu prospektā 62 un adreses noteikšanu

23.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Upeņu ielā 7 un adreses noteikšanu

24.  

Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1512 Jūrmalā, Mencu ielā 5

25.  

Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Slokas ielā 7

26.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 13

27.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka- Upīša ielā 19/21

28.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 23

29.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

30.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

31.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 27

32.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 1a

33.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3748

34.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5

35.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ziedoņa ielā 2

36.  

Par apgrūtinājuma grozīšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 1A

37.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.B. un I.Z.

38.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes Pulka ielā 28 nomāšanu no E.F.G.

39.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Finansu saistību birojs”

40.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma pagarināšanu ar P.J.

41.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.Š.

42.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma pārtraukšanu

43.  

Par telpu Jūrmalā, Skolas ielā 3 nomas līguma pārtraukšanu

44.  

Par neprivatizētās nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 40 daļas privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

45.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. privatizācijas izbeigšanu

46.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. privatizācijas izbeigšanu

47.  

Par objektu privatizācijas pabeigšanu

48.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 1, liters 2 telpu un zemes nomas maksas parāda piedziņu no biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”

49.  

Par ēkas 001 Jūrmalā, Kanālu ielā 34 telpu nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Vestern”

50.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Marijas ielā 14

 

 

1.          Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

(lēmums Nr.34)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika,), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

 

2.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

(lēmums Nr.35)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika,), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

 

3.          Par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktora iecelšanu amatā (lēmums Nr.36)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika,), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktora iecelšanu amatā.

 

4.          Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.37)

Ziņo:

R.Meža

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika,), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

 

5.          Par atbalstu projektam „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” (lēmums Nr.38)

Ziņo:

S.Rone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika,), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu projektam „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”.

 

6.          Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Atvase” nolikums (nolikums Nr.4)

7.          Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikums (nolikums Nr.5)

8.          Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Zvaniņš” nolikums (nolikums Nr.6)

9.          Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” nolikums (nolikums Nr.7)

10. Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas nolikums (nolikums Nr.8)

11. Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolas nolikums (nolikums Nr.9)

12. Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums (nolikums Nr.10)

13. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums (nolikums Nr.11)

14. Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas nolikums (nolikums Nr.12)

15. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums(nolikums Nr.13)

16. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums (nolikums Nr.14)

17. Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums (nolikums Nr.15)

18. Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums (nolikums Nr.16)

Ziņo:

Z.Tarasenko

Izsakās:

Ģ.Trencis izsakās, ka nepieciešams veikt redakcionālus labojumus Lielupes vidusskolas nolikumā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika,), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt:

1.          Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Atvase” nolikumu.

2.          Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikumu.

3.          Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” nolikumu.

4.          Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas nolikumu.

5.          Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolas nolikumu.

6.          Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikumu.

7.          Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikumu.

8.          Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas nolikumu.

9.          Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikumu.

10. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikumu.

11. Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikumu.

12. Jūrmalas vakara vidusskolas nolikumu.

 

19. Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju (lēmums Nr.39)

Ziņo:

K.Gulbis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Mežapuķe), I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju.

 

Iziet I.Aizstrauta

 

20. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 1 (korpuss 4) (lēmums Nr.40)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”- 3 (R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe,), I.Aizstrauta izgājusi, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 1 (korpuss 4).

 

21. Par adreses noteikšanu daudzfunkcionālu viesnīcu un biroju ēku komplekss (pamati) Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19 (lēmums Nr.41)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (A.Tampe, J.Griķis, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins), „pret” –nav, „atturas”- 3 (R.Munkevics, V.Maksimovs, Ž.Kupčika), I.Aizstrauta izgājusi, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu daudzfunkcionālu viesnīcu un biroju ēku komplekss (pamati) Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19.

 

 

22. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dubultu prospektā 62 un adreses noteikšanu (lēmums Nr.42)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (A.Tampe, J.Griķis, A.Kondratjuks, R.Munkevics, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins), „pret” –nav, „atturas”- 3 (M.Mežapuķe, V.Maksimovs, Ž.Kupčika), I.Aizstrauta izgājusi, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dubultu prospektā 62 un adreses noteikšanu.

 

23. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Upeņu ielā 7 un adreses noteikšanu (lēmums Nr.43)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Aizstrauta izgājusi, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Upeņu ielā 7 un adreses noteikšanu.

 

24. Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1512 Jūrmalā, Mencu ielā 5 (lēmums Nr.44)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Aizstrauta izgājusi, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1512 Jūrmalā, Mencu ielā 5.

 

25. Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Slokas ielā 7 (lēmums Nr.45)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Aizstrauta izgājusi, I.Dreija nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Slokas ielā 7.

 

Ienāk I.Dreija

26. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 13 (lēmums Nr.46)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķeizsaka priekšlikumu neatbalstīt šo lēmumprojektu un izstrādāt precīzu skici ar piebraucamo ceļu.

J.Griķis aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu un tālākā detālplānojuma izstrādes gaitā noteikt piebraucamo ceļu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, I.Dreija), „pret” –1 (Ž.Kupčika), „atturas”- 2 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe), I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 13.

 

27. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka- Upīša ielā 19/21 (lēmums Nr.47)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Dreija), „pret” –nav „atturas”- 2 (R.Munkevics M.Mežapuķe), I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka- Upīša ielā 19/21.

 

Ienāk I.Aizstrauta

28. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 23

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 6 (A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta), „pret” –1 (M.Mežapuķe) „atturas”- 6 (R.Munkevics, I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, Z.Starks), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

29. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

30. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 6 (A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta), „pret” –nav, „atturas”- 6 (J.Griķis, A.Tampe, I.Dreija, V.Maksimovs, J.Kuzins, R.Munkevics), lēmuma un saistošo noteikumu projekts tika noraidīts.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus un Z.Starka iebildumu par to, ka ir balsojis „par”, Ģ.Trencis ierosina atkārtotu pārbalsošanu par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 6 (A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta), „pret” –nav, „atturas”- 7 (J.Griķis, A.Tampe, I.Dreija, V.Maksimovs, J.Kuzins, Ž.Kupčika, R.Munkevics), lēmuma un saistošo noteikumu projekts tika noraidīts.

 

31. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 27 (lēmums Nr.48)

Ziņo:

A.Sapronovs

Izsakās:

M.Mežapuķe aicinaneatbalstīt šo lēmumprojektu, jo ir pret meža izciršanu šajā teritorijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, R.Munkevics, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Dreija, I.Aizstrauta), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”- 2 (J.Griķis, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 27.

 

32. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 1a

(lēmums Nr.49)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Dreija, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1(R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 1a.

 

33. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3748

(lēmums Nr.50)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Dreija, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3748.

 

34. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 (lēmums Nr.51)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- 1 (I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5.

 

35. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ziedoņa ielā 2 (lēmums Nr.52)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- 1 (I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ziedoņa ielā 2.

 

36. Par apgrūtinājuma grozīšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 1A

(lēmums Nr.53)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe), „pret” –1 (R.Munkevics), „atturas”- 2 (I.Dreija, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par apgrūtinājuma grozīšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 1A.

 

37. Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.B. un I.Z. (lēmums Nr.54)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Dreija, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.B. un I.Z.

 

Iziet I.Dreija

 

38. Par zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes Pulka ielā 28 nomāšanu no E.F.G. (lēmums Nr.55)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Griķisierosina lēmuma projekta 2.punktā neuzrādīt zemes nomas maksas summu.

Ģ.Trencis izsakās, ka nepieciešams veikt labojumus lēmuma projekta punktu numerācijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar J.Griķa priekšlikumu („par” – 11 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe), „pret” –1 (R.Munkevics), „atturas”- nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes Pulka ielā 28 nomāšanu no E.F.G., lēmuma 2.punktā neuzrādot zemes nomas maksas summu.

 

39. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Finansu saistību birojs” (lēmums Nr.56)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe), „pret” –1 (R.Munkevics), „atturas”- nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Finansu saistību birojs”.

 

40. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma pagarināšanu ar P.J. (lēmums Nr.57)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma pagarināšanu ar P.J.

 

41. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.Š. (lēmums Nr.58)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.Š.

 

42. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma pārtraukšanu (lēmums Nr.59)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma pārtraukšanu.

 

43. Par telpu Jūrmalā, Skolas ielā 3 nomas līguma pārtraukšanu (lēmums Nr.60)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Skolas ielā 3 nomas līguma pārtraukšanu.

 

44. Par neprivatizētās nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 40 daļas privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.61)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par neprivatizētās nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 40 daļas privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

 

45. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. privatizācijas izbeigšanu (lēmums Nr.62)

46. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. privatizācijas izbeigšanu (lēmums Nr.63)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. privatizācijas izbeigšanu.

2.          Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. privatizācijas izbeigšanu.

47. Par objektu privatizācijas pabeigšanu (lēmums Nr.64)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par objektu privatizācijas pabeigšanu.

 

48. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 1, liters 2 telpu un zemes nomas maksas parāda piedziņu no biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Ģ.Trencis ierosina jautājumu novirzīt izskatīšanai finanšu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu novirzīšanu izskatīšanai finanšu komitejā („par” – 11 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (R.Munkevics), I.Dreija izgājis), nolēma lēmuma projektu novirzīt izskatīšanai finanšu komitejā.

 

49. Par ēkas 001 Jūrmalā, Kanālu ielā 34 telpu nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Vestern” (lēmums Nr.65)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas 001 Jūrmalā, Kanālu ielā 34 telpu nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Vestern”.

 

50. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Marijas ielā 14

(lēmums Nr.66)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kondratjuks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”- nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Marijas ielā 14.

 

Sēde slēgta plkst. 11.20

Nākošā sēde 2009.gada 12.februārī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

Ģ.Trencis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 1.februārī


Lejupielāde: DOC un PDF