Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 25.novembra 29.nolikumu

2016.gada 21.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 10. punkts

Pumpuru vidusskolas nolikums

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta
12.punktu un 22.panta pirmo daļu, Vispārējās
izglītības likuma 8. un 9.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Pumpuru vidusskola (turpmāk– skola) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibināta izglītības iestāde vispārējās izglītības programmu īstenošanai.

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu, zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un noteikta parauga veidlapas un konti bankā, simbolika: karogs un logo. Grozīts ar domes 2016.gada 25.novembra 55.nolikumu

4. Iestādes juridiskā adrese: Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008, Latvija.

5. Dibinātāja juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV- 2015, Latvija.

6. Izglītības programmas skola īsteno savā juridiskajā adresē.

II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

7. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

9. Iestādes uzdevumi:

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

9.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;

9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

9.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;

9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;

9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

III. Skolā īstenojamās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

10.1. pirmsskolas izglītības programmu - kods 01011111;

10.2. pamatizglītības programmu - kods 21011111;

10.3. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu- kods 31011011;

10.4. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu- kods 31013011;

10.5. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu- kods 31014011.

10.6. Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 30.nolikumu

11. Skola ir tiesīga izstrādāt savas izglītības programmas atbilstoši valsts izglītības standartiem un normatīviem. Tās licencē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

12. Pedagogi ir tiesīgi izmantot paraugprogrammas, izstrādāt tematisko plānu, kuru apstiprina skolas direktors vai viņa deleģēta persona.

13. Skola var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības programmas.

14. Mācības skolā notiek latviešu valodā.

IV. Izglītības procesa organizācija

15. Izglītības procesa organizāciju skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un iestādes iekšējie normatīvie akti.

16. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgums 1.- 12. klasei ir 40 minūtes. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts, to apstiprina skolas direktors.

Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai, sociālai attīstībai.

17. Mācību nedēļas ilgums ir piecas darba dienas, skola strādā vienā maiņā.

18. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pastāvīgs visu semestri, operatīvās izmaiņas sarakstā var veikt direktors vai direktora vietnieks izglītības jomā, par to informējot pedagogus un izglītojamos.

19. Fakultatīvās un individuālās nodarbības organizē ārpus mācību stundu laika pēc brīvprātības principa, pamatojoties uz izglītojamo vecāku rakstisku iesniegumu.

20. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības visiem izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta satura apguvē vai ir vēlme padziļināti iepazīt kādu no zinātnēm.

21. 5.-8. un 10.-11. klašu izglītojamajiem skola var noteikt vienu līdz divus eksāmenus mācību gada beigās.

22. Ne vairāk kā 5 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, sporta pasākumiem vai citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem.

23. Projekta nedēļas laiku un norises kārtību nosaka skolas direktors ar rīkojumu, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi.

24. Papildu brīvdienas 1. klasei (1 nedēļu) nosaka direktors pēc saskaņošanas ar Izglītības pārvaldi.

25. Direktors nosaka mācību gada pagarinājumu 1.- 8., 10.- 11. klašu izglītojamajiem, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.

26. Izglītojamajiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas (ĀKK) slēdziena ir nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās kārtību ārpus izglītības iestādes.

27. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē iestādē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un dibinātāja rīkojumam „Kārtība, kādā notiek skolēnu uzņemšana skolā”

28. Skola nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar iestādes direktoru katra semestra sākumā.

29. Starpbrīža garumu reglamentē skolas iekšējās kārtības noteikumi.

30. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kuras darbojas saskaņā ar skolas izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem.

31. Pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajiem izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās.

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

32. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un skolas iekšējos normatīvajos aktos.

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

33. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

34. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību nosaka darba līgums un amata apraksts.

35. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo skolas direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

36. Pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību nosaka darba līgums un amata apraksts.

37. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību nosaka darba līgums un amata apraksts.

VII. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

38. Sk olas direktoram ir pienākums nodrošināt skolas padomes izveidošanu un darbību.

39. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar skolas padomes reglamentu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.

VIII. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

40. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

41. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors.

IX. Skolas izglītojamo pašpārvalde

42. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm skolā un līdzdarbotos skolas darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, skolas padome ir tiesīga veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta skolas direktors un pedagogi.

43. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes– skolēnu domes reglaments, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde- skolēnu dome.

X. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība. Skolas vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

44. Skola, saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī skolas nolikumā noteikto, patstāvīgi izstrādā un izdod skolas iekšējos normatīvos aktus: Iekšējās kārtības noteikumus, Darba kārtības noteikumus, Pedagoģiskās padomes reglamentu, Skolas padomes reglamentu, Metodiskās padomes reglamentu, Skolēnu domes reglamentu, Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, Skolas drošības instrukcijas.

45. Skolā darbojas arodbiedrības un skolas vadības noslēgtais koplīgums, kas pilsētas domes apstiprinātā budžeta ietvaros ir vienošanās starp darbiniekiem un direktoru par darba, tā samaksas un sociālo garantiju nosacījumiem.

46. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram.

47. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam- J ūrmalas pilsētas domei
Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015.

XI. Skolas saimnieciskā darbība

48. Sk ola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī skolas nolikumā noteikto.

49. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu, projektiem un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

50. Skolas saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Iegūtos līdzekļus, saskaņojot ar skolas padomi, izmanto skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un izdevumu segšanai, kas ir saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu.

XII. Skolas finansēšanas avoti un kārtība

51. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

52. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus dibinātājs ik gadus apstiprinātā budžeta ietvaros. Valsts piedalās skolas finansēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

53. Skola var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

53.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

53.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;

53.3. no citiem ieņēmumiem.

54. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi skolas attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

54.1. skolas attīstībai;

54.2. mācību līdzekļu iegādei;

54.3. skolas aprīkojuma iegādei;

54.4. pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai.

XIII. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

55. Skolu reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XIV. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

56. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina dibinātājs.

57. Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt pēc skolas dibinātāja iniciatīvas, direktora vai skolas padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

58. Grozījumus nolikumā izstrādā skola un apstiprina skolas dibinātājs.

59. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos zaudē spēku Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 29. janvāra nolikums Nr.12 “Pumpuru vidusskolas nolikums”.

XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

60. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību skola veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

61. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.

62. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.

63. Skola normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.

64. Skola normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību skolā.

65. Skola normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina izglītojamo izglītojamo siltēdināšanu.

66. Skola sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību skolā un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

66.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

66.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis