Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 26.februārīNr.99

protokols Nr.4, 1. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu
Jūrmalā, Līču ielā 2

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta pirmo daļu, 42.pantu un 45.pantu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumu Nr.564 „Par mājokļu attīstības programmu”, ar kuru tika apstiprināta Jūrmalas pašvaldības Mājokļu attīstības programma 2006.–2011.gadam, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.318 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabalu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā”, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.380 „Par pieteikšanos valsts mērķdotācijai dzīvokļu jautājumu risināšanā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Organizēt atklātu konkursu par jaunceļamās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Līču ielā 2, Jūrmalā, ar 65 (sešdesmit pieci) dzīvokļiem būvniecību uz sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” piederoša zemesgabala Jūrmalā, Līču ielā 2 (kadastra Nr.13000212205) ar kopējo platību 5249 kv.m (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi kvadrātmetri), kur būvnieks pats piesaista būvniecībai nepieciešamos finanšu līdzekļus (turpmāk tekstā – Konkurss).

 2. Apstiprināt atklātā konkursa nolikuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Jūrmalā, Līču ielā 2” projektu ar pielikumiem, tajā skaitā būvniecības līguma projektu, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

 3. SIA „Jūrmalas attīstības projekti” valdes priekšsēdētājam izveidot Konkursa iepirkuma komisiju, tajā iekļaujot 1 (vienu) pārstāvi no Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu biroja.

 4. Noteikt, ka Konkursa iepirkuma komisijas dokumenti glabājami SIA „Jūrmalas attīstības projekti” arhīvā 20 (divdesmit) gadus.

 5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam noslēgt trīspusēju līgumu ar konkursa uzvarētāju un SIA „Jūrmalas attīstības projekti”, par pamatu ņemot konkursa nolikumam pievienoto līguma projektu un ievērojot tā būtiskās sastāvdaļas, ar tiesībām izdarīt izmaiņas līguma projektā.

 6. Iegādāties lēmuma 1.punktā noteikto dzīvojamo māju un zemesgabalu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pēc dzīvojamās mājas nodošanas ekspluatācijā. Pirkuma maksas daļu par zemesgabalu atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1846.pantam segt ieskaita ceļā, ieskaitot Jūrmalas pilsētas domes prasījumu pret sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti”, kas rodas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitāla samazināšanas rezultātā, veicot pamatkapitāla attiecīgas samazināšanas fakta reģistrēšanu Latvijas Republikas komercreģistrā.

 7. Ikgadējos maksājumus par lēmuma 1.punktā minēto daudzīvokļu māju veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, saskaņā ar grafiku 8 (astoņi) līdz 12 (divpadsmit) gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža vai arī īsākā laika periodā, saskaņā ar pašvaldības finanšu iespējām.

 8. Noteikt, ka visa jaunceļamā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Līču ielā 2, Jūrmalā, ar 65 (sešdesmit pieci) dzīvokļiem, kā arī zemesgabals ar kopējo platību 5249 kv.m (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi kvadrātmetri), tiks paredzēti ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumu Nr.564 „Par mājokļu attīstības programmu” apstiprinātās „Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programma 2006.–2011.gadam” īstenošanai – pašvaldības palīdzībai dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā.

 9. Noteikt, ka izdevumus par nomaksas pirkuma līguma un nostiprinājuma lūguma noformēšanu un reģistrācijas darbību veikšanu Zemesgrāmatā, tajā skaitā, valsts nodevu, apmaksā Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

 10. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu valsts rezervētās mērķdotācijas saņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecībai.

 11. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Pielikums 1 DOC

Pielikums 2 DOC