Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 26.februārīNr.100

protokols Nr.4, 2. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumu Nr.564 „Par mājokļu attīstības programmu”, ar kuru apstiprināta Jūrmalas pašvaldības Mājokļu attīstības programma 2006.-2011.gadam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Organizēt atklātu konkursu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas/māju ar no 150 līdz 300 dzīvokļiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, uz būvniekam īpašumā piederoša zemesgabala, projektēšanas un būvniecības darbiem vai iegādi, kur būvnieks pats piesaista vai ir piesaistījis nepieciešamos finanšu līdzekļus (turpmāk tekstā – Konkurss).

  2. Apstiprināt atklātā konkursa nolikuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas/māju projektēšana un būvniecība vai iegāde Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” projektu ar pielikumiem, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

  3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijai pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra, veikt iepirkuma procedūru.

  4. Ikgadējos maksājumus par lēmuma 1.punktā minēto daudzīvokļu māju/mājām un būvnieka zemesgabalu/zemesgabaliem veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, saskaņā ar maksājumu grafiku, 8 (astoņi) līdz 12 (divpadsmit) gadu laikā vai arī īsākā laika periodā no līguma noslēgšanas brīža, Jūrmalas pilsētas pašvaldības finanšu iespēju robežās.

  5. Noteikt, ka Konkursa rezultātā uzbūvēto vai iepirkto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas/māju dzīvokļi tiks paredzēti ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmuma Nr.564 apstiprinātās „Jūrmalas pašvaldības Mājokļu attīstības programmas 2006.–2011.gadam” īstenošanai – pašvaldības palīdzībai dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā.

  6. Noteikt, ka izdevumus par pirkuma līguma un nostiprinājuma lūguma noformēšanu un reģistrācijas darbību veikšanu Zemesgrāmatā, tajā skaitā, valsts nodevu, samaksā Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

  7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Pielikums DOC