Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2010.gada 8.jūlija 523.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 29.aprīļa 335.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12.novembra 901.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 27.augusta 686.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2009.gada 9.aprīlīNr.261

protokols Nr.7, 32. punkts

Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem
lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju”organizēšanu

Lai nodrošinātu Jūrmalas iedzīvotājiem iespēju iegādāties Latvijā izaudzētu lauksaimniecības produkciju, kā arī sniegtu palīdzību Latvijas zemniekiem pašu ražotās produkcijas realizēšanā un, ņemot vērā Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumus Nr.388 „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2009.gada 8.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1-59/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Organizēt izbraukuma tirdzniecību ar pašu izaudzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem un pašu ražoto lauksaimniecības produkciju pasākuma laikā „Palīdzēsim Latvijas zemniekiem” Jūrmalā, laukumā starp Kapteiņa Zolta ielu un Talsu šoseju un laukumā starp Baznīcas un Slokas ielām (pie dzelzceļa pārbrauktuves) no 2009.gada 11.aprīļa līdz 2009.gada 26.augustam trešdienās no plkst.16.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās no plkst.8.00 līdz 14.00. Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12.novembra 901.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 335.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 8.jūlija 523.lēmumu

  2. Pasākuma laikā „Palīdzēsim Latvijas zemniekiem” atbrīvot tirgotājus no pašvaldības nodevas samaksas par tirdzniecību publiskās vietās un no atļaujas saņemšanas izbraukuma tirdzniecībai ar pašu izaudzētiem augļiem, dārzeņiem, ogam, stādiem un dēstiem un ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldei (G.Smalkā) pārkārtot satiksmes organizāciju un labiekārtot teritoriju pie Dubultu pārbrauktuves starp Baznīcas un Slokas ielām un laukumu starp Kapteiņa Zolta ielu un Talsu šoseju.

  4. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Blumfelde) nodrošināt informācijas par pasākumu „Palīdzēsim Latvijas zemniekiem” publicēšanu un aprīkot tirdzniecības vietas ar informācijas stendiem.

  5. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības policijai (M.Romanovskis) nodrošināt sabiedriskās kārtības un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumu Nr.388 „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” prasību ievērošanu.

  6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis