Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 9.aprīlīNr.7

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Ģirts Trencis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Inese Aizstrauta( nepiedalās no plkst. 1135-1140), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1025-1032 un no plkst.1149-1151), Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1045-1053), Juris Griķis, Andrejs Kondratjuks(nepiedalās no plkst.1032-1035), Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1105-1112), Agris Kalnciems, Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1105-1107, no plkst.1120-1127 un no plkst.1131-1146), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1112-1113 un no plkst.1115 līdz sēdes beigām)

Administratīvās pārvaldes vadītājas vietniece

Mārīte Birzniece

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inga Blumfelde

Sēdē uzaicināti:

Sandra Brauere, Alvils Rudzītis, Veronika Ramāne, Laima Grobiņa, Rita Kņūtiņa, Māris Demme, Dzintra Pikāne, Ināra Kundziņa, Olga Helēna Koziorova

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

Ģ.Trencis ierosina no domes sēdes kārtības noņemt sekojošu jautājumu:

·              Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.6 īres līguma laušanu un telpu īres un zemes nomas maksas parāda piedziņu no L.B., jo ir samaksāts nomas maksas parāds

Un iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

·              Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu

·              Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

·              Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

·              Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar Privatizējamo RSK Apdrošināšanas akciju sabiedrību

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.136 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 un adreses piešķiršanu”

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 74

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bernātu ielā 3, Bernātu ielā 7 un Bernātu ielā 9

·              Deputāta I.Dreijas iesniegto lēmumaprojektu par dzīvojamās mājas Jāņa Pliekšāna ielā 96, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Iziet Ž.Kupčika

R.Munkevics ziņo, ka Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 1.aprīlī ir publicējusi jaunos pieņemtos saistošos noteikumus „Par pašvaldību pabalstiem”. Šie saistošie noteikumi nepatīkami ir pārsteiguši Jūrmalas iedzīvotājus, jo ļoti būtiski ir samazināts piešķiramais dzīvokļa pabalsts, ietverot jaunu ierobežojumu tā saņemšanai. Tādēļ ir sagatavotssaistošo noteikumu projektspar grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem” un uzskata, ka tas jāiekļauj sēdes darba kārtībā.

Ģ.Trencis izsakās, ka šis jautājums ir ļoti nozīmīgs un skar pašvaldības budžetu, tādēļ tas ir jāskata sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejā.

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica priekšlikumu („par” – 4 (I.Ančāns, V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– 10(I.Aizstrauta, Z.Starks, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe)), R.Munkevica priekšlikums tika noraidīts.

Ģ.Trencis ierosina lēmumaprojektu par dzīvojamās mājas Jāņa Pliekšāna ielā 96, Jūrmalā pārvaldīšanas tiesību nodošanu skatīt nākamajā domes sēdē, iepriekš precizējot sanāksmes protokolu.

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”– nav, Ž.Kupčika izgājusi)), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

Darba kārtība:

1.   

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

2.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.952 „Par privatizācijas komisiju”

3.   

Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes nolikums

4.   

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

5.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”

6.   

Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības nolikums

7.   

Par nomas maksājumiem 2009.gadā (SIA „Rimmex”, DZĪKS, „Daugava 5”, SIA „Baltic Hotel GROUP”, SIA „Jūrmalas zemes fonds”)

8.   

Par nomas maksājumiem 2009.gadā (A.M., O.M.)

9.   

Par parādu dzēšanu

10.  

Par SIA „ALLAT un VL” plānotā koagulanta uzņēmuma izveidi

11.  

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļā

12.  

Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu

13.  

Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums

14.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Brīvības prospektā 20

15.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 22

16.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 26

17.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Talsu šosejā 64

18.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 1 (korpuss 1)

19.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 1 (korpuss 2)

20.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 (korpuss 2)

21.  

Par adreses noteikšanu transformatora apakšstacijai A/ST-43 Jūrmalā, Vaivari 3012

22.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 46 un Jūrmalā, Stūrmaņu ielā 5A

23.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Salaspils ielā 1 un Jūrmalā, Salaspils ielā 1A

24.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.369 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Olgas ielā 24A” 2.pielikumā

25.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.136 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 un adreses piešķiršanu”

26.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 83 galīgās redakcijas apstiprināšanu

27.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 83 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

28.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 25 galīgās redakcijas apstiprināšanu

29.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 25 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

30.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

31.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

32.  

Par pasākuma „Palīdzēsim Latvijas zemniekiem” organizēšanu

33.  

Par servitūta līguma noslēgšanu ar SIA „Lattelekom” Jūrmalā, Vikingu ielā 1906

34.  

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 kotedžas Nr.1 nomas līgumu ar SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs”

35.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 lit.004 īres līguma pagarināšanu

36.  

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar Privatizējamo RSK Apdrošināšanas akciju sabiedrību

37.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.003 īres līguma laušanu un telpu īres un zemes nomas maksas parāda piedziņu no G.G.

38.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.13 īres līguma laušanu un telpu īres un zemes nomas maksas parāda piedziņu no K.G.

39.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.3 īres līguma laušanu un telpu īres un zemes nomas maksas parāda piedziņu no I.K.

40.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.7 īres līguma laušanu un zemes nomas maksas parāda piedziņu no J.D.

41.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 īres līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no R.P.

42.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.9 īres līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no A.M.

43.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 21 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no A.V.

44.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Gulbju ielā 73a nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „LEGALAT”

45.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40 zemes nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „VILONGS”

46.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3520 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Lodeszars”

47.  

Par zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 21 un Asaru prospektā 23/25 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Lodeszars”

48.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzimtenes ielā 1 zemes nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „JŪRMALAS ZEMES FONDS”

49.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzimtenes ielā 0606 zemes nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „JŪRMALAS ZEMES FONDS”

50.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Skolas ielā 40 zemes nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no J.T.B.

51.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksas parāda piedziņu no SIA „JŪRMALAS MADARA”

52.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Mārupes ielā 1a nomas maksas parāda piedziņu no J.T.B.

53.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Rubeņu ielā 90 nomas maksas parāda piedziņu no SIA „FRC”

54.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 115 nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Promet”

55.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Virsaišu ielā 10a nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Veritus”

56.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 39 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

57.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 atsavināšanu

58.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S.

59.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kamexs”

(no Vēžu ielas ass līdz Glūdas ielas asij)

60.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kamexs”

(no Kaiju ielas ass Vanagu ielas virzienā)

61.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kamexs”

(no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij)

62.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TILDES”

63.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 77

64.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 74

65.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bernātu ielā 3, Bernātu ielā 7 un Bernātu ielā 9

 

1.          Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.239)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

 

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.952 „Par privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.240)

Ziņo:

M.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.952 „Par privatizācijas komisiju”.

 

3.          Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes nolikums (nolikums Nr.19)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

Ģ.Trencis izsaka priekšlikumu precizēt nolikuma projekta 3.8.punktu, izsakot to šādā redakcijā: „Nodaļu darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors, saskaņojot ar finanšu pārvaldes vadītāju”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, Ž.Kupčika izgājusi), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes nolikumu, nolikuma 3.8.punktu izsakot šādā redakcijā:„3.8.Nodaļu darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors, saskaņojot ar finanšu pārvaldes vadītāju”.

 

Ienāk Ž.Kupčika

Iziet A.Kondratjuks

4.          Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

(lēmums Nr.241)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, A.Kondratjuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu.

 

Ienāk A.Kondratjuks

5.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņo:

A.Tukāne ziņo, ka ir iesniegti papildinājumi sagatavotajam saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Dreija, R.Munkevics, A.Kondratjuks), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

 

6.          Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības nolikums (nolikums Nr.20)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības nolikumu.

 

7.          Par nomas maksājumiem 2009.gadā (SIA „Rimmex”, DZĪKS, „Daugava 5”, SIA „Baltic Hotel GROUP”, SIA „Jūrmalas zemes fonds”) (lēmums Nr.242)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”-1 (R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2009.gadā (SIA „Rimmex”, DZĪKS, „Daugava 5”, SIA „Baltic Hotel GROUP”, SIA „Jūrmalas zemes fonds”).

 

8.          Par nomas maksājumiem 2009.gadā (A.M., O.M.)(lēmums Nr.243)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, Ž.Kupčika, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2009.gadā (A.M., O.M.).

9.          Par parādu dzēšanu (lēmums Nr.244)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, Ž.Kupčika, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par parādu dzēšanu.

 

Iziet Z.Starks

10. Par SIA „ALLAT un VL” plānotā koagulanta uzņēmuma izveidi (lēmums Nr.245)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”-1 (R.Munkevics), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par SIA „ALLAT un VL” plānotā koagulanta uzņēmuma izveidi.

 

11. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļā (lēmums Nr.246)

Ziņo:

Dz.Pikāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, I.Dreija, Ž.Kupčika, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļā.

 

Ienāk Z.Starks

12. Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu (lēmums Nr.247)

Ziņo:

A.Rudzītis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu.

 

13. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums (nolikums Nr.21)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka nepieciešamas veikt precizējumus nolikuma projekta 7.punktā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar precizējumiem („par” – 15 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikumu ar precizējumiem.

 

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Brīvības prospektā 20

(lēmums Nr.248)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Brīvības prospektā 20.

 

Iziet R.Munkevics un I.Ančāns

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 22

(lēmums Nr.249)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Dreija, Ž.Kupčika, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Mežapuķe), I.Ančāns un R.Munkevics izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 22.

 

Ienāk R.Munkevics

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 26

(lēmums Nr.250)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Dreija, Ž.Kupčika, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” –1(M.Mežapuķe), „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 26.

 

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Talsu šosejā 64

(lēmums Nr.251)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, Ž.Kupčika, I.Dreija, R.Munkevics, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Talsu šosejā 64.

 

18. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 1 (korpuss 1)

      (lēmums Nr.252)

19. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 1 (korpuss 2)

      (lēmums Nr.253)

20. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 (korpuss 2)

(lēmums Nr.254)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Kalnciems, I.Dreija, Ž.Kupčika, Z.Starks, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-3 (J.Griķis, A.Tampe, M.Mežapuķe), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 1 (korpuss 1).

2.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 1 (korpuss 2).

3.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 (korpuss 2).

 

21. Par adreses noteikšanu transformatora apakšstacijai A/ST-43 Jūrmalā, Vaivari 3012 (lēmums Nr.255)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, R.Munkevics, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Dreija), M.Mežapuķe nebalso, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu transformatora apakšstacijai A/ST-43 Jūrmalā, Vaivari 3012.

 

22. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 46 un Jūrmalā, Stūrmaņu ielā 5A (lēmums Nr.256)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Dreija, Ž.Kupčika, R.Munkevics, M.Mežapuķe, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 46 un Jūrmalā, Stūrmaņu ielā 5A.

Iziet I.Dreija

Ienāk I.Ančāns

23. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Salaspils ielā 1 un Jūrmalā, Salaspils ielā 1A (lēmums Nr.257)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Ančāns, Ž.Kupčika, R.Munkevics, M.Mežapuķe, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Salaspils ielā 1 un Jūrmalā, Salaspils ielā 1A.

 

Ienāk I.Dreija

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.369 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Olgas ielā 24A” 2.pielikumā (lēmums Nr.258)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Ančāns, Ž.Kupčika, R.Munkevics, M.Mežapuķe, Z.Starks, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.369 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Olgas ielā 24A” 2.pielikumā.

 

Iziet I.Dreija

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.136 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.259)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Ančāns, Ž.Kupčika, R.Munkevics, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Mežapuķe), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.136 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 un adreses piešķiršanu”.

 

26. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 83 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.260)

27. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 83 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Ančāns, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”-1(R.Munkevics), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 83 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 83 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

Iziet R.Munkevics

 

28. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 25 galīgās redakcijas apstiprināšanu

29. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 25 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumujautājumu noņemt no izskatīšanas, jo nav pievienota pārskatāma skice ar paredzēto ēku izvietojumu.

Balsošanas rezultātā par M.Mežapuķes priekšlikumu („par” – 7 (I.Ančāns, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, J.Griķis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe) „pret” – 1 (I.Aizstrauta), „atturas”– 5 (Z.Starks, D.Urbanovičs, A.Kondratjuks, A.Kalnciems, V.Maksimovs), I.Dreija un R.Munkevics izgājuši), M.Mežapuķes priekšlikums tika noraidīts.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 5 (A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-7 (V.Maksimovs, J.Griķis, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Tampe, I.Ančāns, Ž.Kupčika), R.Munkevics un I.Dreija izgājuši), lēmuma un saistošo noteikumu projekti tika noraidīti.

Ienāk R.Munkevics

 

30. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

31. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 6 (Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-7(V.Maksimovs, A.Kondartjuks, R.Munkevics, J.Griķis, J.Kuzins, A.Tampe, I.Ančāns), I.Dreija izgājis), lēmuma un saistošo noteikumu projekti tika noraidīti.

 

 Iziet R.Munkevics

32. Par pasākuma „Palīdzēsim Latvijas zemniekiem” organizēšanu (lēmums Nr.260)

Ziņo:

S.Brauere ziņo, ka tika sagatavoti 2 lēmuma projekta varianti. Attīstības un vides jautājumu komitejā tika atbalstīts priekšlikums domes sēdē izskatīt lēmuma projekta variantu par divu zemesgabalu izmantošanu izbraukuma tirdzniecībai, kā arī tika izteikts priekšlikums mainīt pasākuma nosaukumu: „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju”.

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu tuvākajā laikā izskatīt jautājumu arī par tirdziņa izveidošanu Majoros un bijušā zvejnieku kolhoza „Jūras līcis”
teritorijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu izmaiņām nosaukumā („par” – 13 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Ančāns, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”-nav, R.Munkevics un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu.

 

Iziet I.Aizstrauta

 

33. Par servitūta līguma noslēgšanu ar SIA „Lattelekom” Jūrmalā, Vikingu ielā 1906 (lēmums Nr.262)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Ančāns, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Aizstrauta, R.Munkevics un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par servitūta līguma noslēgšanu ar SIA „Lattelekom” Jūrmalā, Vikingu ielā 1906.

 

34. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 kotedžas Nr.1 nomas līgumu ar SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs” (lēmums Nr.263)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Ančāns, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Aizstrauta, R.Munkevics un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 kotedžas Nr.1 nomas līgumu ar SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs”.

 

35. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 lit.004 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.264)

Ziņo:

S.Brauere

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 1.punktā svītrot pēdējo palīgteikumu: „bet ne ilgāk kā līdz nekustamā īpašuma atsavināšanai”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Ančāns, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Aizstrauta, R.Munkevics un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18 lit.004 īres līguma pagarināšanu, svītrojot lēmuma 1.punkta pēdējo palīgteikumu.

 

36. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar Privatizējamo RSK Apdrošināšanas akciju sabiedrību (lēmums Nr.265)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Kuzins, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Ančāns, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Aizstrauta, R.Munkevics un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar Privatizējamo RSK Apdrošināšanas akciju sabiedrību.

 

 Ienāk I.Aizstrauta

 

37. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.003 īres līguma laušanu un telpu īres un zemes nomas maksas parāda piedziņu no G.G. (lēmums Nr.266)

38. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.13 īres līguma laušanu un telpu īres un zemes nomas maksas parāda piedziņu no K.G. (lēmums Nr.267)

39. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.3 īres līguma laušanu un telpu īres un zemes nomas maksas parāda piedziņu no I.K. (lēmums Nr.268)

40. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.7 īres līguma laušanu un zemes nomas maksas parāda piedziņu no J.D. (lēmums Nr.269)

41. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 īres līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no R.P. (lēmums Nr.270)

42. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.9 īres līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no A.M. (lēmums Nr.271)

43. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 21 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no A.V. (lēmums Nr.272)

44. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Gulbju ielā 73a nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „LEGALAT” (lēmums Nr.273)

45. Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40 zemes nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „VILONGS” (lēmums Nr.274)

46. Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3520 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Lodeszars” (lēmums Nr.275)

47. Par zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 21 un Asaru prospektā 23/25 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Lodeszars” (lēmums Nr.276)

48. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzimtenes ielā 1 zemes nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „JŪRMALAS ZEMES FONDS”

(lēmums Nr.277)

49. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzimtenes ielā 0606 zemes nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „JŪRMALAS ZEMES FONDS” (lēmums Nr.278)

50. Par zemesgabala Jūrmalā, Skolas ielā 40 zemes nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no J.T.B. (lēmums Nr.279)

51. Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksas parāda piedziņu no SIA „JŪRMALAS MADARA” (lēmums Nr.280)

52. Par zemesgabala Jūrmalā, Mārupes ielā 1a nomas maksas parāda piedziņu no J.T.B. (lēmums Nr.281)

53. Par zemesgabala Jūrmalā, Rubeņu ielā 90 nomas maksas parāda piedziņu no SIA „FRC” (lēmums Nr.282)

54. Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 115 nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Promet” (lēmums Nr.283)

55. Par zemesgabala Jūrmalā, Virsaišu ielā 10a nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Veritus” (lēmums Nr.284)

Ziņo:

S.Brauere

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu lēmumu projektu 2.un 3.punktā noteikto divu mēnešu vietā ierakstīt: „viena mēneša laikā”.

Balsošanas rezultātā par M.Mežapuķes priekšlikumu („par” – 4 (I.Ančāns, J.Kuzins, M.Mežapuķe, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”– 9 (Z.Starks, D.Urbanovičs, A.Kondratjuks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta), I.Dreija un R.Munkevics izgājuši), M.Mežapuķes priekšlikums tika noraidīts.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 10 (I.Ančāns, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, I.Aizstrauta), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-2 (J.Kuzins, V.Maksimovs), R.Munkevics un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.003 īres līguma laušanu un telpu īres un zemes nomas maksas parāda piedziņu no G.G.

2.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.13 īres līguma laušanu un telpu īres un zemes nomas maksas parāda piedziņu no K.G.

3.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.3 īres līguma laušanu un telpu īres un zemes nomas maksas parāda piedziņu no I.K.

4.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.7 īres līguma laušanu un zemes nomas maksas parāda piedziņu no J.D.

5.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 īres līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no R.P..

6.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.9 īres līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no A.M..

7.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 21 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no A.V.

8.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Gulbju ielā 73a nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „LEGALAT”.

9.          Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40 zemes nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „VILONGS”.

10. Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3520 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Lodeszars”.

11. Par zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 21 un Asaru prospektā 23/25 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Lodeszars”.

12. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzimtenes ielā 1 zemes nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „JŪRMALAS ZEMES FONDS”.

13. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzimtenes ielā 0606 zemes nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „JŪRMALAS ZEMES FONDS”.

14. Par zemesgabala Jūrmalā, Skolas ielā 40 zemes nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no J.T.B.

15. Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksas parāda piedziņu no SIA „JŪRMALAS MADARA”.

16. Par zemesgabala Jūrmalā, Mārupes ielā 1a nomas maksas parāda piedziņu no J.T.B.

17. Par zemesgabala Jūrmalā, Rubeņu ielā 90 nomas maksas parāda piedziņu no SIA „FRC”.

18. Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 115 nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Promet”.

19. Par zemesgabala Jūrmalā, Virsaišu ielā 10a nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Veritus”.

 

Ienāk R.Munkevics

56. Par zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 39 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

(lēmums Nr.285)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Ančāns, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 39 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

57. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 atsavināšanu

(lēmums Nr.286)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Ančāns, R.Munkevics, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 atsavināšanu.

 

Iziet Ž.Kupčika

 

58. Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S.

(lēmums Nr.287)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Ančāns, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, Ž.Kupčika un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S.

 

59. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kamexs”

(no Vēžu ielas ass līdz Glūdas ielas asij) (lēmums Nr.288)

60. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kamexs”

(no Kaiju ielas ass Vanagu ielas virzienā) (lēmums Nr.289)

61. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kamexs”

(no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij) (lēmums Nr.290)

62. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TILDES”

(lēmums Nr.291)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Ančāns, R.Munkevics), „pret” –nav, „atturas”-nav, Ž.Kupčika un I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kamexs”

(no Vēžu ielas ass līdz Glūdas ielas asij).

2. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kamexs”

(no Kaiju ielas ass Vanagu ielas virzienā).

3. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kamexs”

(no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij).

4. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „TILDES”.

 

 

Ienāk Ž.Kupčika

63. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 77 (lēmums Nr.292)

64. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 74

(lēmums Nr.293)

65. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bernātu ielā 3, Bernātu ielā 7 un Bernātu ielā 9 (lēmums Nr.294)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Ančāns, R.Munkevics, Ž.Kupčika), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 77.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 74.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bernātu ielā 3, Bernātu ielā 7 un Bernātu ielā 9.

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.52

Nākošā sēde 2009.gada 23.aprīlī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

Ģ.Trencis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 15.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF