Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 3.jūnija 440.lēmumu
Izmaiņas ar Domes 2009.gada 29.oktobra 820.lēmumu
Spēkā eošā redakcija
2009.gada 11.jūnijāNr.400

protokols Nr.13, 5. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas domē

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošo noteikumu Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā” 4.4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2009.gada 30.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1-58/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt samaksu par iebraukšanas atļauju izsniegšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētā Ls 5 apmērā Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošo noteikumu Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā” 4.4.punktā minētajos gadījumos, ja iebraukšanas atļauja tiek izsniegta Jūrmalas pilsētas domē.Izmaiņas ar Domes 2009.gada 29.oktobra 820.lēmumu

    1¹. Izmaiņas ar Domes 2009.gada 29.oktobra 820.lēmumu

  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes atvērtajos kontos kredītiestādēs.

  3. Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi tūrismam labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kā arī nosakot, ka 3.5% no gūtajiem ieņēmumiem izlietojami ar iekasēšanas procesu saistīto darbinieku materiālajai stimulēšanai.

  4. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

  5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis