Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 28.janvāra 4.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 26. februārīNr.5

Protokols Nr.4, 7.punkts

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu; „Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums” 32.pantu; „Par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu;
„Par dzīvojamo telpu īri” 36.1.panta otro daļu.
Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.saistošajiem noteikumiem

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk tekstā – ģimene (persona)) Jūrmalā tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.saistošajiem noteikumiem

1.2. Ģimenes (personas), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsēta, ienākumus un materiālo resursu atbilstību šajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde (turpmāk tekstā – Labklājības pārvalde).

1.3. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē, pamatojoties uz iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpildīto iztikas līdzekļu deklarāciju, kuru iesniedz viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk tekstā - pieprasītājs).

2. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana

2.1. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālie resursi, pieprasītājs aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā - deklarācija), kas noteikta, kā arī iesniedz Labklājības pārvaldei dokumentus, kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 64.saistošajiem noteikumiem

2.2. Deklarācijā pieprasītājs norāda ienākumus un materiālos resursus atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.

2.3. Pieprasītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

2.4. Labklājības pārvalde pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, pamatojoties uz valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju, un nepieciešamības gadījumā novērtējot pieprasītāja dzīves apstākļus.

2.5 Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.saistošajiem noteikumiem

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu

3.1. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli (vai personas ienākumi) pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 125 (viens simts divdesmit pieci lati), tai nepieder materiālie resursi un tā nav uzņēmusies saistības normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, izpratnē. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 64.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 50.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 6.saistošajiem noteikumiem

3.2. Ja pieprasītājam vai tā ģimenes locekļiem ir atsevišķi dzīvojoši likumīgie apgādnieki, tad viņu ienākumus un materiālo stāvokli izvērtē atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu. Svītrots ar domes 2015.gada 16.decembra 50.saistošajiem noteikumiem

4. Lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu pieņemšanas un paziņošanas kārtība

4.1. Labklājības pārvalde desmit darba dienu laikā pēc šo noteikumu 2. un 3.nodaļā minēto ziņu saņemšanas un to pārbaudes paziņo pieprasītājam lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 50.saistošajiem noteikumiem

4.2. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts:

4.2.1. uz trim mēnešiem - ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs vai persona ir darbspējīga;

4.2.2. uz sešiem mēnešiem - ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs vai persona ir darbnespējīga.

4.3. Labklājības pārvalde izsniedz prasītājam izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (saskaņā ar izziņas paraugu pielikumā). Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 50.saistošajiem noteikumiem

4.4. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, pieprasītājs rakstveidā tiek informēts par lēmuma pieņemšanu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

4.5. Ja ģimene (persona) objektīvu apstākļu dēļ nevar šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā sniegt pilnīgas ziņas, tad lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu pieņem Jūrmalas pilsētas domes Sociālās palīdzības komisija, pamatojoties uz prasītāja sniegto informāciju Labklājības pārvaldei. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 64.saistošajiem noteikumiem Svītrots ar domes 2015.gada 16.decembra 50.saistošajiem noteikumiem

5. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

5.1. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

5.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu klients var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā.

6. Noslēguma jautājumi

6.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošie noteikumi Nr.34 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”.

6.2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas”.

6.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.TrencisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 26.februāra saistošajiem

noteikumiem Nr.5

(protokols Nr.4, 7.punkts)

Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 50.saistošajiem noteikumiem

Latvijas Republika

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE

IZZIŅA

par atbilstību

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam

_______________________________

(datums)

Nr._______

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE apliecina, ka ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, kuras dzīvesvietas adrese ir

_____________________________________________________________________

(adrese)

un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi (vārds, uzvārds, personas kods):

1)

2)

3)

4)

5)

utt.

piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada „____”_______ saistošajiem noteikumiem Nr._____ “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss piešķirts uz laiku

no ___________________ līdz __________________.

(datums) (datums)

Labklājības pārvaldes vadītāja ____________________

(paraksts)