Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 12.02.2021. Stājas spēkā 13.02.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 29.jūnija 10.saistošajiem noteikumiem

2021.gada 28.janvārīNr. 4

protokols Nr. 1, 31. punkts

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

3. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošos noteikumus Nr.5 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.4
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, kur ir noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni (272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā). Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem varētu saņemt pašvaldības atvieglojumus un sociālos pabalstus, ir nepieciešams noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu ietekmē tādi faktori kā nodarbinātības situācija pilsētā, iedzīvotāju aktivitāte vēršoties pēc atbalsta, kā arī iedzīvotāju ienākumu līmeņa krišanās saistībā ar valstī esošo pandēmiju. Ņemot vērā, ka personas ar noteiktajiem ienākumu sliekšņiem līdz šīm nav vērsušās pašvaldībā, nav precīzi nosakāms personu loks, kuras kvalificēsies pabalstu saņēmēju mērķgrupām. Vienlaikus, veicot provizorisko aprēķinu, secināms, ka normatīvajos aktos noteiktajiem sociālajiem pabalstiem maznodrošinātām personām sociālajā budžetā 2021.gadā papildus būs nepieciešami 69 600 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis