Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 26. februārīNr.10

Protokols 4, 12.punkts

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo
rīcības nespējīgo personu aizgādnim

Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 63.saistošajiem noteikumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas
8.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta (turpmāk - pabalsts) apmēru, kā arī tā piešķiršanas un izmaksas kārtību aizgādnim personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības (turpmāk – rīcībnespējīgā persona) dēļ un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsēta. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 63.saistošajiem noteikumiem

1.2. Tiesības saņemt pabalstu ir Jūrmalas pilsētā dzīvesvietu deklarējušai personai, kas ar Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, un ja tā nesaņem valsts vai pašvaldības finansētus sociālos pakalpojumus. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 63.saistošajiem noteikumiem

1.3. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa, ieceļot aizgādni pilngadīgai personai, rakstveidā informē Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldi (turpmāk - Labklājības pārvalde) un aizgādni par tiesībām saņemt pabalstu.

2. Pabalsta apmērs

2.1. Pabalsta apmērs ir Ls 50 (piecdesmit lati) mēnesī. Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot aizgādņa ienākumus un materiālos resursus. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 63.saistošajiem noteikumiem

3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

3.1. Lai saņemtu pabalstu, aizgādnis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Labklājības pārvaldē Jūrmalas pilsētas tiesas sprieduma kopiju par aizgādnības nodibināšanu un Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas lēmuma kopiju par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai.

3.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Labklājības pārvalde.

3.3. Pabalsts tiek piešķirts ar dienu, kad Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par personas iecelšanu par aizgādni. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam no tiesību rašanās dienas.

3.4. Pabalsts pieprasāms divpadsmit mēnešu laikā no tiesību rašanas dienas (t.i., dienas, kad pieņemts lēmums par aizgādņa iecelšanu). Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem divpadsmit mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.

3.5. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī, pārskaitot to par iepriekšējo mēnesi aizgādņa kontā kredītiestādē līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Pabalsts tiek izmaksāts no Labklājības pārvaldei apstiprinātā budžeta līdzekļiem.

3.6. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja:

3.6.1. aizgādnis vai rīcībnespējīgā persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu ārpus Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas;

3.6.2. rīcībnespējīgā persona saņem valsts vai pašvaldības finansētus sociālos pakalpojumus vai dzīvo specializētā ārstniecības iestādē;

3.6.3. mirusi rīcībnespējīgā persona;

3.6.4. miris aizgādnis.

3.6.4. Papildināts ar domes 2013.gada 17.oktobra 63.saistošajiem noteikumiem

3.6.5. Papildināts ar domes 2013.gada 17.oktobra 63.saistošajiem noteikumiem

3.7. Aizgādnis, kuram piešķirts pabalsts, nekavējoties informē Labklājības pārvaldi par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

3.8. Ja aizgādnis nepilda šo saistošo noteikumu 3.7.punktā minētos nosacījumus un ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums pārmaksāto pabalsta summu labprātīgi atmaksāt Labklājības pārvaldei. Ja aizgādnis šo summu labprātīgi neatmaksā, to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu persona var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

4.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas”.

5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis