Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 17.oktobrīNr. 63

protokols Nr. 25, 30. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.10
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
8.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim” šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizgādnim, kurš iecelts ierobežotas rīcībspējas personai ar garīga rakstura traucējumiem”;

1.2. aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus „rīcībnespējīga persona” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „daļēji rīcībnespējīga persona” (attiecīgā locījumā);

1.3. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta (turpmāk – pabalsts) apmēru, kā arī tā piešķiršanas un izmaksas kārtību aizgādnim, kurš iecelts ierobežotas rīcībspējas personai ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – daļēji rīcībnespējīgā persona) un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsēta.”;

1.4. izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.2. Tiesības saņemt pabalstu ir Jūrmalas pilsētā dzīvesvietu deklarējušai personai, kas ar Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizgādni (turpmāk - aizgādnis) pilngadīgai personai, kuru tiesa atzinusi par daļēji rīcībnespējīgu personu garīga rakstura traucējumu dēļ un ja tā nesaņem valsts vai pašvaldības finansētus sociālos pakalpojumus.”;

1.5. aizstāt 2.1. apakšpunktā saīsinājumu, skaitli un vārdus „Ls 50 (piecdesmit lati)” ar vārdu un skaitli „72 euro”;

1.6. papildināt saistošos noteikumus ar 3.6.5. un 3.6.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.6.5. aizgādnis ir atstādināts vai atcelts;

3.6.6. tiesa pilnībā atjaunojusi personas rīcībspēju.”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobrī saistošajiem noteikumiem Nr.63
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.10
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Pirmkārt, saistošie noteikumi paredz aizstāt noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro.

Otrkārt, saistošie noteikumi pārveidoti, tā lai tie atbilst Civillikumā noteiktajam ierobežotas rīcībspējas regulējumam, ņemot vērā, ka kopš 2013.gada vairs nepastāv jēdziens „rīcībnespējīga persona”.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos euro ieviešanai, kā arī, lai rīcībspējas regulējums būtu atbilstošs augstāka spēka normatīvajam aktam – Civillikumam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Latu aizstāšanai ar euro tiek piemērota Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punkts, piemērojot oficiālo euro kursu EUR 1=LVL 0,702804 un veicot noapaļošanu uz augšu līdz veselam skaitlim.

Grozījums nav personai nelabvēlīgāks par sākotnējo tiesību normu, kurā skaitliskā vērtība ir izteikta latos.

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis