Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 41.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 26. februārīNr.11

Protokols Nr.4, 13.punkts

Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta 13.punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma
36.panta otro daļu, Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43. un 44.punktu.
Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalsta bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ikmēneša pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai (turpmāk tekstā – pabalsts) apmēru, kā arī ikmēneša atlīdzības audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu veikšanu (turpmāk tekstā– atlīdzība) apmēru, to piešķiršanas un izmaksas kārtību. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 49.saistošajiem noteikumiem

1.2. Audžuģimene šo saistošo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss, kurā ar Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns, un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna uzturēšanu.

1.3. Tiesības saņemt pašvaldības ikmēneša atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu ir audžuģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Jūrmalas pilsētā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 49.saistošajiem noteikumiem

1.4. Pabalsts un atlīdzība tiek piešķirta, neizvērtējot audžuģimenes ienākumus un materiālos resursus.

2. Pabalsta apmērs
Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2.1. Pabalsta apmērs ir Ls 120 (viens simts divdesmit latu) mēnesī katram bērnam: Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 49.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 10.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2.1.1. Pašvaldības ikmēneša atlīdzība tiek izmaksāta audžuģimenei par divu un vairāk bērnu aprūpi un tā ir: Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 49.saistošajiem noteikumiem

2.1.2. aprūpējot divus bērnus – Ls 80 (astoņdesmit lati) mēnesī, Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 49.saistošajiem noteikumiem

2.1.3. aprūpējot trīs bērnus – Ls 160 (viens simts sešdesmit latu) mēnesī, Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 49.saistošajiem noteikumiem

2.1.4. aprūpējot četrus bērnus – Ls 240 (divi simti četrdesmit latu) mēnesī, Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 49.saistošajiem noteikumiem

2.1.5. aprūpējot piecus bērnus – Ls 320 (trīs simti divdesmit latu) mēnesī, Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 49.saistošajiem noteikumiem

2.1.6. aprūpējot sešus bērnus – Ls 400 mēnesī (četri simti latu), Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 49.saistošajiem noteikumiem

2.1.7. aprūpējot septiņus bērnus – Ls 480 (četri simti astoņdesmit latu) mēnesī. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 49.saistošajiem noteikumiem

2.2. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2.3. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2.4. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

3. Pabalsta un/vai atlīdzības piešķiršanas un izmaksas kārtība

3.1. Pabalsta un/vai atlīdzību piešķir Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde (turpmāk tekstā – Labklājības pārvalde).

3.2. Lai saņemtu pabalstu un/vai atlīdzību, audžuģimene, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, Labklājības pārvaldē iesniedz:

3.2.1. iesniegumu pabalsta un/vai atlīdzības saņemšanai;

3.2.2. bāriņtiesas lēmuma kopiju par audžuģimenes statusa piešķiršanu un bāriņtiesas lēmuma kopiju par konkrēta bērna ievietošanu audžuģimenē.

3.3. Labklājības pārvalde noslēdz ar audžuģimeni līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, kurā nosaka piešķiramā pabalsta un/vai atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību.

3.4. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.

3.5. Atlīdzības izmaksa tiek pārtraukta, ja:

3.5.1. audžuģimene deklarē dzīvesvietu ārpus Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas;

3.5.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna (-u) uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.

3.6. Ja audžuģimene objektīvu iemeslu dēļ pašvaldības pabalstu un/vai atlīdzību nav pieprasījusi, pašvaldības pabalstu un/vai atlīdzību izmaksā par pagājušo periodu no tiesību rašanās brīža (t.i., dienas, kad Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērnu ievietošanu audžuģimenē).

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

4.1. Lēmumu par pabalsta un/vai atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu un/vai atlīdzību persona var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

4.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas”.

5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis