Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 12.10.2021. Stājas spēkā 13.10.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr. 41

protokols Nr. 16, 49. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
“Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) palīdzības apmēru audžuģimenēm vai specializētām audžuģimenēm, tās piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Specializētā audžuģimene bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem vai audžuģimene (abas kopā turpmāk – audžuģimene) šo saistošo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss, kurā ar Jūrmalas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns, un ar kuru Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei (turpmāk – Labklājības pārvalde) ir noslēgts līgums par bērna uzturēšanu.

3. Lēmumu par palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt palīdzību pieņem Labklājības pārvalde.

II. Palīdzības audžuģimenei piešķiršanas kārtība

4. Palīdzība audžuģimenei ir:

4.1. pašvaldības pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

4.2. ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam;

4.3. ikmēneša atlīdzība audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu veikšanu.

5. Pašvaldības pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 150 euro un to piešķir audžuģimenei, kura aprūpē bērnu. Pabalstu piešķir un izmaksā, ievietojot bērnu audžuģimenē, un turpmāk tas tiek piešķirts un izmaksāts reizi sešos mēnešos par katru audžuģimenes aprūpē esošu bērnu.

6. Ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam tiek izmaksāts katru mēnesi par katru audžuģimenes aprūpē esošu bērnu un tā apmērs ir 375 euro. Pabalstu uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, aprēķina proporcionāli dienu skaitam mēnesī, kamēr bērns atrodas audžuģimenē.

7. Ikmēneša atlīdzība audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu veikšanu ir 114 euro mēnesī par katru audžuģimenē ievietotu bērnu un atlīdzību piešķir audžuģimenei, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldībā. Atlīdzību uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, aprēķina proporcionāli dienu skaitam mēnesī, kamēr bērns atrodas audžuģimenē.

8. Labklājības pārvalde noslēdz ar audžuģimeni līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, kurā nosaka piešķiramās palīdzības apmēru un izmaksas kārtību. Palīdzību ieskaita audžuģimenes norādītajā Latvijas Republikas kredītiestādes norēķinu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

9. Saistošo noteikumu 5.punktā un 6.punktā noteiktā pabalsta izmaksa tiek pārtraukta ar dienu, kad Jūrmalas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.

10. Ikmēneša atlīdzības izmaksa audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu veikšanu tiek pārtraukta ar dienu, kad audžuģimene ir deklarējusi dzīvesvietu ārpus Pašvaldības administratīvās teritorijas.

11. Jūrmalas bāriņtiesa par pieņemto lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē nekavējoties paziņo Labklājības pārvaldei un informē par nepieciešamību piešķirt palīdzību audžuģimenei.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

12. Labklājības pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

13. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.11 “Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 30.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.41
“Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”

1. Īss Projekta satura izklāsts

Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.punkts noteic, ka pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības atbalsts audžuģimenēm ir palicis nemainīgs.

Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības palīdzības veidus audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, paredzot sekojošu pašvaldības palīdzību: pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ikmēneša pabalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturam un ikmēneša atlīdzību audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu veikšanu.

Ir noteikts konkrēts pabalsta bērna uzturam apmērs, nepiesaistot to valstī noteiktai minimālai mēneša darba algai.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ir nepieciešams redakcionāli precizēt 2009.gadā pieņemto normatīvo aktu, uz kuru pamata tiek noteikts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sniegtais atbalsts audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ir izstrādāti saistošie noteikumi.

3. Informācija par Projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu ieviešana notiks Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei (turpmāk – Labklājības pārvalde) apstiprinātā budžeta ietvaros.

4. Informācija par Projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināma.

5. Informācija par Projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Labklājības pārvalde pēc informācijas saņemšanas no Jūrmalas bāriņtiesas par bērnu ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.

Lai saņemtu palīdzību, audžuģimene vai specializētā audžuģimene slēdz līgumu ar Labklājības pārvaldi.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas, jo Labklājības pārvalde līdz šim arī piešķīra saistošo noteikumu projektā minēto palīdzību un projektā paredzētā palīdzība ir labvēlīga privātpersonām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF