Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 27.augustāNr.678

protokols Nr.21, 17. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, izskatot V.B. (personas kods ***) 2009.gada 7.jūlija iesniegumu un saskaņā ar 2009.gada 5.augusta Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 (kadastra Nr. 1300 007 5311) saskaņā ar 1.pielikumu.

  2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

  3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi saskaņā ar 3.pielikumu.

  5. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 27.augusta lēmumu Nr.678

(protokols Nr.21, 17.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 (kadastra Nr. 1300 007 5311),

zemesgabala platība 3665 kv.m)

Zemesgabala īpašnieks V.B. (pers. kods ***)

Izstrādātājs LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar sertifikātu teritoriālplānošanā (pilsētbūvniecībā), dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas būvju arhitektūrā.

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojumu, paredzot zemesgabala sadali un detalizēti izstrādājot jaunas apbūves izvietošanas priekšlikumus apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, vadoties no Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54., 54.4. punkti.

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Bulduros, teritorijā starp Krišjāņa Barona ielu, Kuldīgas ielu un, Indrānu ielu.

2.2. Īpašie apstākļi: zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu atrodas „Priežu parka” rajonā ar apbūvi (P), vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, ūdensgūtnes iecirkņa ķīmiskajā aizsargjoslā.

2.3. Apbūves noteikumos " Priežu parka" rajons ar apbūvi (P) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāja priežu mežā, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

3.DARBA UZDEVUMS (SASKAŅĀ AR LR 19.10.2004. MK NOTEIKUMU

NR.883 7., 8. UN 63. PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 8.1.- 8.8.punktu prasības.

4.DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48., 49., 50., 51. un 52.punktiem;

4.2. Detālplānojuma min. 5 (pieci) sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR MK 19.10.2004. noteikumu Nr.883„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 73.punkta prasībām.

5.DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

5.3.2. VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas;

5.3.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi”;

5.3.4. V/A “Sabiedrības veselības aģentūra ”;

5.3.5. SIA “Jūrmalas Gaisma”;

5.3.6. SIA “Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

5.3.7. SIA “Jūrmalas ūdens”;

5.3.8. SIA „Jūrmalas Siltums”;

5.3.9. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

5.3.10.AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

5.3.11.Domes pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes;

5.3.12.Domes vides aizsardzības nodaļas;

5.3.13.Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes mežniecības;

5.3.14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 66.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas gaitā veikt rakstisku aptauju, noskaidrojot detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku viedokli par izstrādājamo detālplānojumu.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Būvvaldē, ne vēlāk kā 9 mēnešus pēc domes lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi- tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA

7.1. Pēc projekta izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Būvvaldē tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2.Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā .

7.3.Detālplānojuma dokumentācija apstiprināšanai domē iesniedzama pēc saskaņošanas Būvvaldē.

7.4.Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Būvvaldē digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Ansule, 67753677


3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 27.augusta lēmumu Nr.678

(protokols Nr.21, 17.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādes vadību

Jūrmalā, 2009.gada _____________

Jūrmalas pilsētas dome tās izpilddirektora V.Vītoliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk saukts – Vietējā pašvaldība, no vienas puses un

V.B. (personas kods ***), turpmāk saukts - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs, no otras puses,

abi kopā saukti - Puses, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumiem Nr.367 „Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību” noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums :

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes ____.2009. lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26” (prot.Nr.__, 2__.punkts) Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē detālplānojuma izstrādi 100 % (simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojums tiek izstrādāts zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 (kadastra Nr.1300 007 5311).

1.3. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Detālplānojuma izstrādes vadības apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas veikt maksājumu Ls 605,- (seši simti pieci lati) apmērā par detālplānojuma administrēšanu:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā.

3. Pušu saistības

3.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums veikt maksājumus Pašvaldībai Līgumā noteiktā apmērā un kārtībā.

3.2. Vietējai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvu prasībām.

3.3. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums nodrošināt Pašvaldību ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs pēc detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus sabiedriskās apspriešanas uzsākšanai, veikt detālplānojuma teritorijā un tai pieguļošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku aptauju un publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.6. Vietējā pašvaldība nodrošina nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs.

3.7. Vietējā pašvaldība publicē nepieciešamos paziņojumus pašvaldības mājaslapā internetā, vietējā laikrakstā „Jūrmalas ziņas” un paziņojumu par detālplānojuma uzsākšanu un apstiprināšanu arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.8. Vietējā pašvaldība pieprasa detālpānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Jūrmalas pilsētas domes ____.2009. lēmuma Nr.____ otrā pielikuma 5.3. punktā.

3.9. Vietējā pašvaldība nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas :

3.9.1. Saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.9.2. Sabiedriskās apspriešanas protokolus.

3.10. Pēc detālplānojuma galīgās redakcijas izstrādāšanas un akceptēšanas Būvvaldē, Vietējai pašvaldībai ir pienākums Jūrmalas pilsētas domes sēdē izskatīt detālplānojuma projektu un pieņemt vienu no lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.11. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda Līguma 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Vietējai pašvaldībai par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās summas.

3.12. Detāplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību nosaka Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un detālplānojuma izstrādātājs, savstarpēji vienojoties (ja detālplānojuma ierosinātājs pats neizstrādā detālplānojumu), līgumā norādot Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumu Nr.367 „Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību” 7.punktā noteikto.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā.

4.2. Ja sarunu ceļā nevar panākt vienošanos, tad strīds tiek risināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Papildus nosacījumi

5.1. Līgumā izdarīti grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar Pušu parakstiem.

5.2. Jautājumus, kas nav minēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Vietējai pašvaldībai, otrs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

Pašvaldība Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015

n/m reģ. Nr. 90000036357

_______________________

(V.Vītoliņš)


Lejupielāde: DOC un PDF