Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 27.augustāNr.693

protokols Nr.21, 32. punkts

Par pilnvarojumu

Jūrmalas pilsētas dome ir atzīta par cietušo krimināllietā, kurā pēc Latvijas Republikas Krimināllikuma 318.panta 2.daļas celta apsūdzība Trencim Ģirtam.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Kriminālprocesa likuma 105.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru Valdi Vītoliņu pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi kā cietušo krimināllietā Nr.16870001208 (K17-0101-09/1) ar visām tiesībām un pienākumiem, kādas cietušajam paredzētas Kriminālprocesa likumā.

  2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumu Nr.909 „Par pārstāvja deleģēšanu”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics