Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 3.maija 226.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2009.gada 1.oktobrīNr.715

protokols Nr.23, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes padotībā esošo vispārējās
izglītības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Izglītības likuma 59.panta 4.daļu un 60.panta 7.daļu, Jūrmalas pilsētas domes izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009.gada 28.septembra atzinumu (protokols Nr.1.1-57/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu kontā.

  3. Iegūtos līdzekļus izmantot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

  4. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu vietējā pilsētas laikrakstā.

  5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības jautājumos I.Ančānam.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.715

(protokols Nr.23, 2.punkts)

Par Jūrmalas pilsētas domes padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa

(LVL)

1. Atcelts ar domes 2012.gada 3.maija 226.lēmumu

Pagarinātās dienas grupas nodarbības (ne mazāk kā 20 audzēkņiem grupā)

audzēknis/mēnesī

13.00

2.

Interešu izglītības mācību nodarbības (10 stundas mēnesī un ne mazāk kā 12 audzēkņiem grupā)

audzēknis/mēnesī

3.00

3.

Logopēda individuālās mācību nodarbības

audzēknis/stundā

3.77