Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 226

protokols Nr. 7, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.815
„Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis””

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta 1.daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” nolikums” XI nodaļas 69. un 70.punktu, kā arī pamatojoties uz sabiedrības pieprasījumu bērnu vasaras nometņu organizēšanai un sākumskolas „Taurenītis” 1.-4.klašu izglītojamo vecāku pieprasījumu pagarinātās dienas grupas organizēšanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.815 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis””, izsakot pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.jūniju.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2009.gada 1.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.715 „Par Jūrmalas pilsētas domes padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem” pielikuma 1.punkts.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 3.maija lēmumu Nr.226

(protokols Nr.7, 6.punkts)

Sākumskolas „Taurenītis” maksas pakalpojumu izcenojumi

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa

Bez PVN

PVN

Kopā

22%

1.

Telpu noma

1.1.

sporta zāle

stunda

18.33

4.03

22.36

1.2.

aerobikas zāle

stunda

6.63

1.46

8.09

1.3.

saunas komplekss

stunda

6.99

1.54

8.53

1.4.

trenažieru zāle

stunda

2.05

0.45

2.50

1.5.

logopēdiskais kabinets

stunda

0.83

0.18

1.01

1.6.

ēdamzāle

stunda

4.18

0.92

5.10

1.7.

mūzikas zāle

stunda

2.99

0.66

3.65

1.8.

klases telpa (lielā)

stunda

2.92

0.64

3.56

1.9.

klases telpa (mazā)

stunda

1.82

0.40

2.22

2.

Noma nometnēm

2.1.

aerobikas zāle

diennakts

55.68

12.25

67.93

2.2.

aerobikas zāle

diena

27.84

6.12

33.96

2.3.

klases telpa (lielā)

diennakts

23.28

5.12

28.40

2.4.

klases telpa (lielā)

diena

11.64

2.56

14.20

2.5.

nakšņošanas inventārs (gulta, skapītis, gultas veļa)

persona / diennakts

2.50

0.55

3.05

3.

Automašīnas „Mazda 323” noma

stunda

0.40

0.09

0.49

4.

Pagarinātās dienas grupas nodarbības

izglītojamais / mēnesī

20.00

nav

20.00


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF