Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 1.oktobrīNr.722

protokols Nr.23, 10. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.665 „Par dalības maksām
un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra nolikuma Nr.6 „Jūrmalas mākslas skolas nolikums” 41.3.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2009.gada 8.septembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas mākslas skolas audzēkņu dalības maksas un maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.

  2. Atzīt par spēku zaudējušu 2004.gada 22.septembra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.665 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā” pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.722

(protokols Nr.23, 10.punkts)

Jūrmalas mākslas skolas audzēkņu dalības maksu un maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.

p.k.

Programmas,

pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa

(latos)

1.

Audzēkņu dalības maksas *:

mēnesī

1.1.

Profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla”

10,00

1.2.

Interešu izglītības programmas

5,00

2.

Maksas pakalpojumi:

2.1.

Estētiskās audzināšanas skoliņa „Mans mazais” pirmsskolas vecuma bērniem:

2.1.1.

nodarbību komplekss 4 gadus veciem bērniem

2 x nedēļā

mēnesī

30,00

2.1.2.

nodarbību komplekss 3 gadus veciem bērniem

1 x nedēļā

mēnesī

20,00

2.2

Interešu izglītības programmas:

2.2.1.

4 nodarbības nedēļā

mēnesī

15,00

2.2.2.

6 nodarbības nedēļā

mēnesī

22,00

2.2.3.

8 nodarbības nedēļā

mēnesī

30,00

2.3.

Apskaņošanas aparatūras noma

vienam pasākumam

80,00

* - no dalības maksām tiek atbrīvoti Jūrmalas pilsētas bērni un jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm