Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2021.gada 27.maija 244.lēmumu

2009.gada 15.oktobrīNr.788

protokols Nr.24, 21. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78
galīgās redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.49 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punkta un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2009.gada 2.septembra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics