Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 15. oktobrīNr.24

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Māris Dzenītis, Egmonts Krūmiņš(nepiedalās no plkst.1055-1115), Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Gatis Truksnis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Veronika Ramāne, Guna Voitkāne, Anna Deičmane, Sandra Brauere, Dzintars Krūmiņš

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.660 „Par dzīvokļu komisiju”

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Matrožu ielā 12

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 30

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ātrā ielā 6

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Miglas ielā 4A

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grāvju ielā 20A

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 15 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua ), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.660 „Par dzīvokļu komisiju”

2.           

Jūrmalas Sabiedriskās padomes nolikums

3.           

Par Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja vadītāja apstiprināšanu amatā

4.           

Par adreses noteikšanu dzīvojamām mājām –jaunbūvēm Jūrmalā, Aizupes ielā 1

5.           

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Amulas ielā 2

6.           

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Brīvības prospektā 20

7.           

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 28

8.           

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 81

9.           

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kaugurciems 23

10.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lienes ielā 41

11.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rīgas ielā 21

12.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Steķu ielā 6

13.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vikingu ielā 64

14.  

Par ielas nosaukuma piešķiršanu ielas posmam Jūrmalā, Dzilnas ielā 4430

15.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.759 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 0140 3102 Jūrmalā, Mežsargu ielā 13”

16.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pētera Beltes ielā 20A un adreses piešķiršanu

17.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vanagu ielā 11 un adreses piešķiršanu

18.  

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam izstrādes izvērtējumu un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu”

19.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

20.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

21.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu

22.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

23.  

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

24.  

Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, „Meža māja”

25.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Miera ielā 27

26.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Puķu ielā 10

27.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Rīgas ielā 95/97

28.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Slokas ielā 3

29.  

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Vanagu ielā 10

30.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Matrožu ielā 12

31.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 30

32.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ātrā ielā 6

33.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Miglas ielā 4A

34.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grāvju ielā 20A

 

 

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.660 „Par dzīvokļu komisiju” (lēmums Nr.771)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.660 „Par dzīvokļu komisiju”.

 

 

2.          Jūrmalas Sabiedriskās padomes nolikums (nolikums Nr.25)

Ziņo:

V.Ramāne

Izsakās:

Z.Starks neatbalsta to, ka padomes sastāvu apstiprina ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu nolikuma projekta 4.1.punktu izteikt redakcijā, ka padomes sastāvu apstiprina ar domes lēmumu.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par sagatavoto projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Dzenītis), „pret” –2 (Z.Starks, J.Visockis), „atturas”- 2 (A.Tampe, I.Blaua)), nolēma pieņemt Jūrmalas Sabiedriskās padomes nolikumu.

 

M.Dzenītis izsakās, ka balsojis par lēmumprojektu, jo ir apsveicami, ka domes vadība ir gatava dialogam ar nevalstiskajām organizācijām, taču uzskata, ka nolikums ir nepilnīgs un cer, ka tuvākajā laikā tas tiks mainīts.

 

 

3.          Par Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja vadītāja apstiprināšanu amatā

(lēmums Nr.772)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

J.Visockis izsaka priekšlikumu samazināt iepirkumu biroja darbinieku skaitu.

A.Tampe izsaka priekšlikumu iepirkumu biroja vadītāja amatam izvirzīt Georga Fedosejeva kandidatūru.

Dz.Homka izsaka priekšlikumu biroja vadītāja amatā apstiprināt Jāni Skuju un ņemot vērā domes sēdes gaitu un deputātu izteikumus, ierosina tuvākajā laikā izstrādāt ētikas kodeksu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja vadītāja apstiprināšanu amatā.

 

 

4.          Par adreses noteikšanu dzīvojamām mājām –jaunbūvēm Jūrmalā, Aizupes ielā 1

(lēmums Nr.773)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamām mājām –jaunbūvēm Jūrmalā, Aizupes ielā 1.

 

Iziet E.Krūmiņš

5.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Amulas ielā 2 (lēmums Nr.774)

6.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Brīvības prospektā 20 (lēmums Nr.775)

7.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 28 (lēmums Nr.776)

8.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 81 (lēmums Nr.777)

9.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kaugurciems 23 (lēmums Nr.778)

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lienes ielā 41 (lēmums Nr.779)

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rīgas ielā 21 (lēmums Nr.780)

12. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Steķu ielā 6 (lēmums Nr.781)

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vikingu ielā 64 (lēmums Nr.782)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka ir iepazinies ar sabiedrības iebildumiem pret būvniecības projekta attīstību Amulas ielā 2 un aicina deputātus neatbalstīt lēmumprojektu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Amulas ielā 2.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua), E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Amulas ielā 2.

2.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Brīvības prospektā 20.

3.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 28.

4.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 81.

5.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kaugurciems 23.

6.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lienes ielā 41.

7.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rīgas ielā 21.

8.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Steķu ielā 6.

9.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vikingu ielā 64.

 

 

14. Par ielas nosaukuma piešķiršanu ielas posmam Jūrmalā, Dzilnas ielā 4430 (lēmums Nr.783)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par ielas nosaukuma piešķiršanu ielas posmam Jūrmalā, Dzilnas ielā 4430.

 

Ienāk E.Krūmiņš

 

15. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.759 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra Nr.1300 0140 3102 Jūrmalā, Mežsargu ielā 13”

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

V.S. (zemesgabala īpašnieks) iebilst pret sagatavoto lēmumprojektu un ierosina vēlreiz rūpīgi izvērtēt esošo situāciju un lēmumprojektu pārstrādāt.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā, pieaicinot abas ieinteresētās puses.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par G.Trukšņa priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

16. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pētera Beltes ielā 20A un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.784)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pētera Beltes ielā 20A un adreses piešķiršanu.

 

 

17. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vanagu ielā 11 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.785)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vanagu ielā 11 un adreses piešķiršanu.

 

 

18. Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam izstrādes izvērtējumu un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” (lēmums Nr.786)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, kaskaidrojošā daļā nepieciešams veikt redakcionālus labojumus, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos.

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu, lēmuma projektu papildināt ar sekojošiem punktiem:

-Izslēgt no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.683     „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009.-2021.gadam” 2. un 3.punktu.

-Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju ar rīkojumu izveidot darba grupu teritorijas plānojuma un attīstības stratēģijas izstrādes darba organizēšanai un iecelt darba grupas vadītāju.

Z.Starks izsaka priekšlikumu darba grupas sastāvu apstiprināt ar domes lēmumu.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar G.Trukšņa izteiktajiem priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam izstrādes izvērtējumu un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu”, papildinot ar sekojošiem punktiem :

- Izslēgt no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.683     „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009.-2021.gadam” 2. un 3.punktu.

- Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju ar rīkojumu izveidot darba grupu teritorijas plānojuma un attīstības stratēģijas izstrādes darba organizēšanai un iecelt darba grupas vadītāju.

 

 

19. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.67)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

 

 

20. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.787)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, kanepieciešams lēmumprojektā veikt redakcionālus precizējumus, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 

21. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.788)

22. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.68)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

23. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.789)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

 

 

24. Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, „Meža māja” (lēmums Nr.790)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1(M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, „Meža māja”.

 

 

25. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Miera ielā 27 (lēmums Nr.791)

26. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Puķu ielā 10 (lēmums Nr.792)

27. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Rīgas ielā 95/97 (lēmums Nr.793)

28. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Slokas ielā 3 (lēmums Nr.794)

29. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Vanagu ielā 10 (lēmums Nr.795)

Ziņo:

A.Deičmane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Miera ielā 27.

2.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Puķu ielā 10.

3.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Rīgas ielā 95/97.

4.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Slokas ielā 3.

5.          Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Vanagu ielā 10.

 

30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Matrožu ielā 12

(lēmums Nr.796)

31. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 30

(lēmums Nr.797)

32. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ātrā ielā 6

(lēmums Nr.798)

33. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Miglas ielā 4A

(lēmums Nr.799)

34. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grāvju ielā 20A

(lēmums Nr.800)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Matrožu ielā 12.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 30.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ātrā ielā 6.

4.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Miglas ielā 4A.

5.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grāvju ielā 20A.

 

Sēde slēgta plkst. 11.40

Nākošā sēde 2009.gada 29.oktobrī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 20.oktobrī


Lejupielāde: DOC un PDF