Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 244

protokols Nr. 7, 33. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmuma Nr.788
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78
galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2009.gada 15.oktobra lēmumu Nr.788 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.788) tika apstiprināta detālplānojuma galīgā redakcija un izdoti saistošie noteikumi. Ar Domes 2009.gada 15.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.68 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.68) tika apstiprināta detālplānojuma zemesgabalam Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, projekta grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi) 2495.punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana (ja tā termiņš nav beidzies) vai būvatļaujas izsniegšana.

Apbūves noteikumu noteiktajā termiņā nav uzsākta detālplānojuma īstenošana - nav apstiprināta projekta dokumentācija un nav izsniegta būvatļauja.

Domē 2021.gada 22.aprīlī ir reģistrēts zemesgabala īpašnieku pilnvarotās pārstāves iesniegums ar lūgumu atcelt detālplānojumu. Pamatojoties uz to, ka saskaņā ar Apbūves noteikumu 2495.punktu detālplānojums nav piemērojams kopš 2018.gada 5.aprīļa, ir jāatceļ Lēmums Nr.788 un jāizdod saistošie noteikumi par Saistošo noteikumu Nr.68 atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 12.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2009.gada 15.oktobra lēmumu Nr.788 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdot saistošos noteikumus par Domes 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.68 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu un saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu un saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF