Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 20.februāra 52.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.aprīļa165.lēmumu

2009.gada 29.oktobrīNr.802

protokols Nr.25, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju
privatizācijas komisiju

Ņemot vērā Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 13.nodaļas 60.panta 1.apakšpunktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.267 „Republikas pilsētu un novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums” 1.nodaļas 1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikuma Nr.15 „Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Ievēlēt Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju sekojošā sastāvā:

  1.1. Maija Putniņa – pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas vadītājas vietniece, komisijas priekšsēdētāja; Grozīts ar domes 2011.gada 21.aprīļa 165.lēmumu

  1.2. Helga Tene – administratīvās pārvaldes arhivārs, komisijas priekšsēdētājas vietniece; Grozīts ar domes 2011.gada 21.aprīļa 165.lēmumu

  1.3. Anna Deičmane – pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas vadītāja, komisijas locekle;

  1.4. Mirdza Priede – komisijas locekle;

  1.5. Ģirts Ruģelis – LR Valsts zemes dienesta Jūrmalas biroja vadītājas vietnieks,komisijas loceklis. Grozīts ar domes 2011.gada 21.aprīļa 165.lēmumu

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 5.oktobra lēmumu Nr.1176 „Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas iecelšanu”, 1998.gada 19.februāra lēmumu Nr.161 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 5.oktobra lēmumā Nr.1176” un 1999.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.301 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 19.februāra lēmumā Nr.161”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF