Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2020.gada 18.jūnija 275.lēmumu

2009.gada 29.oktobrīNr.803

protokols Nr.25, 3. punkts

Par maksas apmēru noteikšanu 5-6 gadīgo bērnu ēdināšanai
Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumu Nr.9 „Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolas nolikums”, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2009.gada 19.marta atzinumu (protokols Nr.1.1-58/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt maksu par 5-6 gadīgo bērnu ēdināšanu Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolā – vienam bērnam Ls 1,60 (viens lats 60 santīmi) dienā.

  2. Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 29.oktobri.

  3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam J.Kārkliņam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics