Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2010.gada 11.novembra 773.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2009.gada 29.oktobrīNr.841

protokols Nr.25, 48. punkts

Par kafejnīcas telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5
iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 „Par telpu
Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks”” atcelšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2009.gada 8.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.2), 2009.gada 13.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt ēkas Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 kafejnīcas telpu 59 m2 platībā iznomāšanas noteikumus saskaņā ar lēmuma pielikumu. Grozīts ar domes 2010.gada 11.novembra 773.lēmumu

  2. Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai (V.Vītoliņš) divu mēnešu laikā organizēt konkursu par kafejnīcas telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomu. Grozīts ar domes 2010.gada 11.novembra 773.lēmumu

  3. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmumu Nr.368 „Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „G Vilks””.

  4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nomas līgums ar SIA „G Vilks” tiek turpināts līdz konkursa par minēto kafejnīcas telpu nomu rezultātu apstiprināšanai un maksājumi par faktisko telpu izmantošanu tiek veikti atbilstoši iepriekš noslēgtajam līgumam (1999.gada 28.aprīļa nomas līgums Nr.220/1-3, 2003.gada 11.jūnija vienošanās Nr.01-16.3/843, 2004.gada 9.jūnija vienošanās Nr.1.1-16.3/637, 2006.gada 6.septembra nomas līguma pārjaunojums Nr.1.1-16.3/857) un maksājumi par saņemtajiem pakalpojumiem tiek veikti atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem. Grozīts ar domes 2010.gada 11.novembra 773.lēmumu

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 29.oktobra lēmumu Nr.842

(protokols Nr.25, 48.punkts)

KAFEJNĪCAS TELPU JŪRMALĀ, JOMAS IELĀ 1/5 IZNOMĀŠANAS NOTEIKUMI

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” 6.13.punktu.

I. Vispārīgā informācija

1. IZNOMĀTĀJA NOSAUKUMS, ADRESE UN CITI REKVIZĪTI

Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, reģistrācijas Nr.90000056357.

2. IZNOMĀJAMĀ OBJEKTA NOSAUKUMS

Jūrmalas pilsētas domes kafejnīcas telpas Jūrmalā, Jomas ielā 1/5.

3. NOMAS LĪGUMA TERMIŅŠ

Pieci gadi.

4. PRETENDENTI

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas juridiskas personas, kas specializējušās sabiedriskās ēdināšanas jomā.

5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Piedāvājumus kafejnīcas telpu nomai var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas, kurām ir pieredze sabiedriskās ēdināšanas jomā un kurām nav nodokļu parādu un nav parādu pašvaldības budžetam.

5.2. Pretendenti savus piedāvājumus iesniedz Jūrmalas pilsētas domē līdz 2009.gada 27.novembrim plkst.16.00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centrā. Jebkurš piedāvājums, kas tiek saņemts pēc šo noteikumu noteiktā termiņa beigām, netiek izskatīts.

5.3. Visiem iesniedzamiem piedāvājumiem jābūt noformētiem atbilstoši šo noteikumu prasībām, valsts valodā, parakstītiem un apzīmogotiem ar uzņēmējsabiedrības zīmogu. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem, caurauklojot lapas (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo), piedāvājumā obligāti jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa numuri un kontaktpersona.

6. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ.

Trīs mēneši no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7. IZNOMĀŠANAS NOTEIKUMU SAŅEMŠANA.

Iznomāšanas noteikumus var saņemt Jūrmalas pilsētas domē Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 darba dienās no plkst. 8.30–13.00 un 13.30–17.00 pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļā - 231.telpā.

II. INFORMĀCIJA PAR IZNOMĀJAMO OBJEKTU

8. Tiek iznomātas kafejnīcas telpas Jūrmalas pilsētas domes ēkā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 ar kopējo platību 59 m2.

9. Pretendentam jānodrošina:

9.1. virtuves aprīkojums ar tehnoloģiskajām iekārtām;

9.2. gaisa kondicionēšanas iekārtas uzstādīšana un apkope kafejnīcas zālē;

9.3. virtuves un kafejnīcas ventilācijas iekārtas pārbūve;

9.4. tauku uztvērēja notekūdeņu attīrīšanai uzstādīšana;

9.5. karstā ūdens boilera uzstādīšanu;

9.6. kafejnīcas darba laiks atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes darba laikam;

9.7. domes darbinieki un apmeklētāji ar kvalitatīvu ēdināšanu un augstu apkalpošanas kultūru par cenām, kas nav lielākas par konkursā piedāvātajām;

9.8. regulāra sortimenta atjaunošana, bet ne retāk kā reizi ceturksnī;

9.9. Jūrmalas pilsētas domes darbinieku un domes ēkā strādājošo apkalpošana ārpus rindas;

9.10. norēķinu veikšana ar maksājumu kartēm;

9.11. Jūrmalas pilsētas domes ēkā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 rīkoto pasākumu apkalpošana;

9.12. atkritumu konteinera uzstādīšana un izvešana.

III. PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA SASTĀVS

10. Iesniedzamā piedāvājuma apraksts, kas satur sekojošu informāciju:

10.1. piedāvātā nomas maksa (minimālā mēneša nomas maksa Ls 104.81, neskaitot PVN), ņemot vērā, ka maksa par komunālajiem pakalpojumiem tiek maksāta papildus nomas maksai;

10.2. sortiments un cenas;

10.3. paredzētās tehnoloģiskās iekārtas;

10.4. biznesa plāns;

10.5. iepriekšējās darbības apraksts.

11. Uzņēmējsabiedrībām vienlaicīgi ar piedāvājumu konkursam jāiesniedz vēl šādi dokumenti:

11.1. pretendenta pieteikums par kafejnīcas telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomu, saskaņā ar iznomāšanas noteikumu pielikumu;

11.2. pilnvara (vai cits dokuments), kas ļauj pieteikumu parakstījušai personai uzņemties saistības pretendenta vārdā;

11.3. uzņēmuma reģistrācijas apliecības un statūtu kopija, komercreģistrā reģistrētiem individuālajiem komersantiem vai komercsabiedrībām jāiesniedz arī LR Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra lēmuma kopija par ierakstu komercreģistrā;

11.4. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests;

11.5. izziņa par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu pēdējos gados (izņemot gadījumu, ja juridiskā persona pieteikumu iesniedz tās pirmajā darbības gadā);

11.6. Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes izziņa par nodokļu, nodevu maksājumiem;

11.7. rakstiska izziņa, kurā ir īsa informācija par pretendentu, pretendenta līdzšinējās darbības apraksts, ko ir parakstījis uzņēmējsabiedrības vadītājs vai tā pilnvarotā persona;

11.8. papildus priekšlikumi un cita informācija, ko pretendents uzskata par svarīgu nomas piedāvājuma izvērtēšanā.

IV. PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS

UN IZVĒLES KRITĒRIJI

12. Piedāvājumu izvērtēšanu veic Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija (turpmāk tekstā „komisija”), kas darbojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”.

13. Komisija kārtējā sēdē pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām veic pretendentu atlasi, pārbaudot iesniegto dokumentu atbilstību iznomāšanas noteikumos izvirzītajām prasībām.

14. Komisija var neizskatīt pretendenta piedāvājumu vai arī izslēgt pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

14.1 pretendents nav iesniedzis šo noteikumu III nodaļas 2.punktā prasītos dokumentus vai arī nav sniedzis minētās nodaļas 1.punktā minēto informāciju;

14.2 pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā, vai ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par Pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

14.3. pretendentam ir nodokļu parādi;

14.4 nav iesniegta izziņa par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu pēdējos trijos gados (izņemot gadījumu, ja juridiskā persona pieteikumu iesniedz tās pirmajā darbības gadā);

14.5. pretendentam ir neizpildītas finansiāla rakstura saistības pret Jūrmalas pilsētas pašvaldību (nodokļu, nomas/īres maksas parādi un tml.);

14.6. pretendents, saskaņā ar šajos noteikumos pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas;

14.7. pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu prasībām.

15. Piedāvājumi, kuri atbilst visām prasībām, tiek vērtēti, izmantojot punktu metodi, atbilstoši šādiem kritērijiem:

15.1. piedāvātā nomas maksa - 10 punkti.

Katrs komisijas loceklis vērtē piedāvāto nomas maksu punktos no 0 līdz 10.

15.2. iepriekšējā pieredze sabiedriskās ēdināšanas jomā - 10 punkti.

Katrs komisijas loceklis vērtē iepriekšējo pieredzi punktos no 0 līdz 10.

15.3. ēdienkartes sortiments un cenas - 30 punkti.

Katrs komisijas loceklis vērtē piedāvāto sortimentu un cenas punktos no 0 līdz 30.

15.4. papildus priekšlikumu izvērtēšana - 20 punkti.

Katrs komisijas loceklis vērtē pretendenta iesniegtos papildus priekšlikumus, oriģinālās idejas, radošos priekšlikumus punktos no 0 līdz 20.

15.5. tehnoloģiskās iekārtas – 10 punkti.

Katrs komisijas loceklis vērtē pretendenta piedāvāto tehnoloģisko iekārtu kvalitāti punktos no 0 līdz 10.

16. Vērtēšanu veic sastādot vērtēšanas tabulu.

17. Katrs komisijas loceklis aizpilda savu vērtēšanas tabulu. Pēc tam atsevišķie vērtējumi tiek apkopoti kopējā tabulā.

18. Par visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst piedāvājumu, kurš ieguvis vislielāko punktu skaitu.

19. Ja vairāku piedāvājumu galīgais novērtējums ir vienāds, komisija atklātā balsošanā ar balss vairākumu izvēlās izdevīgāko piedāvājumu. Vienādu balsu gadījumā izšķirošā balss pieder komisijas priekšsēdētājam.

V. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

20. Katrs Pretendents par iznomājamo objektu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu.

21. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

22. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, kā arī norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.

23. Pretendents ir atbildīgs par piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu.

24. Pretendents līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iesniegt sūdzību Jūrmalas pilsētas domei par kafejnīcas telpu iznomāšanas noteikumiem, ja tas uzskata, ka šie noteikumi neatbilst likuma prasībām.

VI. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

25. Komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iznomāšanas noteikumos. Par šiem grozījumiem tiek informēti visi pretendenti, kas iesnieguši pieteikumus kafejnīcas telpu nomai.

26. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde. Šādu informāciju komisija var pieprasīt tikai atbilstoši iznomāšanas noteikumos noteiktajām prasībām.

27. Komisijai ir tiesības lemt par iesniegto dokumentu atstāšanu bez izskatīšanas, ja tie neatbilst konkursa nolikuma noformējuma prasībām vai iesniegti pēc noteiktā termiņa.

28. Komisija var pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.

29. Komisija ne ilgāk kā viena mēneša laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniedz domei priekšlikumu par telpu nomas līguma noslēgšanu vai arī izbeidz pretendentu atlasi, neizvēloties nevienu pretendentu.

VII. NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

30. Pēc pretendenta izvēles komisija sagatavo izskatīšanai domes sēdē priekšlikumu par kafejnīcas telpu nomas līguma noslēgšanu ar izvelēto pretendentu. Dome apstiprina komisijas izvēlēto pretendentu vai arī novirza jautājumu atkārtotai izvērtēšanai komisijā.

31. Ja dome apstiprina komisijā izvēlēto pretendentu, ar viņu tiek slēgts kafejnīcas telpu nomas līgums Jūrmalas pilsētas domes 2001gada 7.novembra nolikumā Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” noteiktajā kārtībā.

32. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt kafejnīcas telpu nomas līgumu, komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo, pēc noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem labāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt nomas līgumu, komisija var pieņemt lēmumu izbeigt pretendentu atlasi, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

VIII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

33. Strīdus, kas radušies sakarā ar šo noteikumu piemērošanu izšķir Jūrmalas pilsētas dome.

34. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos noteikumos, risināmi Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.


Iznomāšanas noteikumu pielikums

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMEI

PIETEIKUMS PAR KAFEJNĪCAS TELPU JŪRMALĀ, JOMAS IELĀ 1/5 NOMU

1. Ziņas par iesniedzēju

Uzņēmējsabiedrības nosaukums _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Reģistrācijas datums _______________________________________________

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vārds, uzvārds _______________________________________________

personas kods _______________________________________________

adrese _______________________________________________

Uzņēmuma juridiskā adrese _______________________________________________

Tālrunis _______________________________________________

Fakss _______________________________________________

Bankas rekvizīti _____________________________________________________

_____________________________________________________

2009.gada ____. _____________

z.v.

Pretendenta pārstāvis:

________________________________________ __________________________

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Par iesniegumā norādītajām ziņām pilnībā atbild iesniedzējs. Ja pašvaldība konstatē, ka iesniegumā norādītās ziņas neatbilst patiesībai, noma var tikt atteikta vai var tikt risināts jautājums par nomas līguma laušanu!